• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Czy polskie, zabytkowe znaki graniczne … znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? (Ryszard Rus)
W konsekwencji spotkania z dnia 1 lutego br. z prof. Bogusławem Szmyginem (str. 49 PG nr 3 z 2018 r.), Prezes SGP Janusz Walo i Sekretarz generalny SGP kol. Barbara Kosińska, pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. L.dz. 10/120/2018 zwrócili się do Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie międzynarodowych starań o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. E... więcej»

XXXII Dzień Geodezji w Legnickim Oddziale SGP (Włodzimierz Chytry)
Już po raz trzydziesty drugi na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, w dniu 7 września 2018 roku spotkali się geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W corocznym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy uczestniczyło 118 kolegów i koleżanek. Pogoda dopisała i otwarcie Dnia Geodezji nastąpiło na dziedzińcu zamkowym,... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - sierpień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu sierpniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Carlosa Brett z Wenezueli i Isaaca Boateng z Wielkiej Brytanii. Artykuł nosi tytuł: "Alternative Approach and toolkits for Economic Valuation of Ecosystem Services of Wetlands: An Application to Farlington Marshes, UK"1. Artykuł zaprezentowano po... więcej»

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich pn. „Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich” – konferencja inaugurująca pierwszy w Polsce Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków, 17 września 2018 r. (Jacek M. Pijanowski)
Niewiele jest w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geodezji organizowanych cyklicznie wspólnie z tzw. praktyką. W przypadku międzynarodowych konferencji naukowych Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczących urządzania obszarów wiejskich, jak dotąd się udawało. W dniu 17 września 2018 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się już XII konferencja z tego cyklu. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich. W ramach konferencji zainaugur... więcej»

Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych DOI:10.15199/50.2018.10.2
(Stanisław BEDNAREK)

1. Wstęp Jednym z zadań geodezji jest badanie pola grawitacyjnego Ziemi i przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości g [1, 2]. Badania te, będące przedmiotem zainteresowania grawimetrii, mają istotne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Umożliwiają m.in. lepsze poznanie struktury Ziemi i wykrywanie złóż surowców kopalnych [3, 4]. Zbudowanie w ostatnich latach nowych typów grawimetrów, np. nadprzewodnikowych, pozwala na zwiększenie dokładności pomiarów [5]. Dzięki temu można tworzyć obrazy, pokazujące przekroje rozkładu przestrzennego gęstości mas w badanym obszarze. Metoda otrzymywania tych obrazów nazywana jest tomografią grawitacyjną. Artykuł zawiera opis opracowanej przez autora procedury dla współrzędnych ortogonalnych, która znajduje zastosowanie w tej metodzie. 2. Związek między przyspieszeniami i gęstością Niech badany obszar ma kształt sześcianu, który zostanie podzielony na mniejsze sześciany (elementy) o boku a. Z tym obszarem zostanie związany ortogonalny układ współrzędnych 0xyz, zgodnie z rys. 1. W rozpatrywanym przykładzie liczba tych sześcianów n = 8. (Wybór tak małej liczby sześcianów ma na celu ułatwienie poglądowego wyjaśnienia tej metody). Celem badań jest obliczenie średniej gęstości masy di, zawartej w każdym z sześcianów na podstawie pomiarów przyspieszeń siły ciężkości gi (i = 1, 2, …, n), spowodowanych przez masy zawarte w tym obszarze. W praktyce badany obszar nie jest izolowany od innych mas, które też są źródłem przyspieszenia siły ciężkości. Trzeba mieć to na uwadze i użyć, np. grawimetru względnego, pozwalającego na wyznaczenie gi, stanowiących anomalię przyspieszenia, pochodzącą od badanego obszaru. Żeby rozwiązanie problemu było jednoznaczne, należy wykonać n pomiarów przyspieszenia gi na różnych stanowiskach w otoczeniu badanego obszaru. Niech te stanowiska będą zlokalizowane nad środkami elementów o boku a na dwóch różnych wysokościach h1 i h2. Przyspiesze... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

Wniosek o dostęp do informacji publicznej DOI:10.15199/50.2018.9.2
(Katarzyna DYBEŁ, Arkadiusz KAMPCZYK)

Zasada jawności informacji publicznej Reguła jawności informacji publicznej należy do podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do informacji publicznej wynika przede wszystkim z: - art. 54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucji RP) [1], - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.o.d.d.i.p) [2], - art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [4], z którego wynika, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna, jednocześnie nie stosując tego przepisu do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie stanowi informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub gdy wynika to z umów międzynarodowych. Każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Zgodnie z linią orzeczniczą, stwierdza się, że informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02) [12]. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej, np.: organ administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo dostępu do informacji publicznej zwane jest prawem do informacji publicznej. Posiada ono pewne ograniczenia, które wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych ustawowo. Podlega też ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. Jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach, które pełnią funkcje publiczne, posiadają związek z pełnieniem tych funkcji, powierzeniem i wykonywa... więcej»

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski 29.11.1931 r. - 15.08.2018 r.
W dniu 15 sierpnia odszedł tragicznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski - nestor polskiej geodezji, redaktor działowy Przeglądu Geodezyjnego, przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletni Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektor Politechniki Warszawskiej, twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych. Urodził się 29 listopada 1931 w Swędowie. Był absolwentem Państwowego Liceum Mierniczego w Łodzi. Studiował w latach 1951-1956 na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 roku został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od roku 1957 był działaczem NOT. W 1960 roku uzyskał uprawnienia zawodowe. Doktorat obronił w 1964, a habilitację w 1971 roku. W 1965 roku otrzymał stypendium rządu Królowej Juliany Holenderskiej na Politechnice w Delft, gdzie odbył półroczny staż naukowy. W Politechnice Warszawskiej przeszedł kolejne stanowiska: od zastępcy asystenta do profesora nauk technicznych. W latach 1970-1973 był dziekanem wydziału Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973-1980 prorektorem tejże uczelni. W latach 1973-1974 był kierownikiem projektu i współautorem Systemu Informacji Przestrzennej "Teren", a w 1977 roku kierownikiem i współautorem projektu sieci geodezyjnej Afryki (przyjętego do realizacji przez ONZ i częściowo zrealizowanego przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię i Polskę). Od 29 października 1980 do 31 grudnia 1987 roku był podsekretarzem stanu - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia. Od roku 2000 do 2006 był przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Doskonalenia Kadr Federacji NOT, a o... więcej»

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

Dr inż. Józef Woźniak 8.03.1945 r. - 22.08.2018 r.
"Non omnis moriar" Jakże trafnie ten krótki cytat z III Pieśni Horacego odnosi się do życia Kolegi dr. inż. Józefa Woźniaka. Urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie na, jak sam mawiał, "Śtulkówce", pow. Limanowa woj. małopolskie. Nie było Mu jednak dane nacieszyć się pieczołowicie wyremontowanym domem rodzinnym na "Śtulkówce". W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, Wydział Melioracji, Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Przez 45 lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Swoją aktywność zaznaczał równocześnie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym, n... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Zintegrowana gospodarka przestrzenna w Comarch ERGO
Gospodarka przestrzenna Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Ustawy kompetencyjne precyzują obszary gospodarki przestrzennej, w których jednostki samorządu terytorialnego muszą realizować zadania publiczne, wydając decyzje prawne, administracyjne i gospodarcze. Ich źródłem są informacje o stanach lub faktach zachodzących w przestrzeni, prowadzone w rejestrach publicznych przez różne samorządy. Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej przez gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie.Podział zadań pomiędzy różne jednostki samorządu terytorialnego Polski system samorządowy charakteryzuje wyraźny podział zadań i kompetencji w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej. Wspólne są natomiast cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Gmina odpowiada m.in. za budowę i utrzymanie dróg gminnych, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i zabytków. Powiat jest odpowiedzialny m.in. za budowę i utrzymanie dróg powiatowych, geodezję i kartografię, budownictwo, ochronę środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Podstawowym zadaniem województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego, w tym planowanie przestrzenne i infrastrukturę o znaczeniu wojewódzkim. W procesach decyzyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej samorządy mogą pełnić różne role: regulacyjne, koordynacyjne, inwestycyjne czy też kontrolne. Wzajemne przenikanie się tych ról wymaga ścisłej współpracy samorządów, zapewniając sprawne wydawanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych, będących wynikami tych procesów. Problem sprawnego wydawania decyzji jest szczególnie istotny w przypadku decyzji administracyjnych, których wydanie wymaga dostępu do aktualnych... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-07-2018
Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1211 2018-06-25 2018-07-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1243 2018-06-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach s... więcej»

Granice i użytki na mapie do celów projektowych. Uprawnienia geodezyjne przy sporządzaniu MDCP
W tej dyskusji poruszamy liczne problemy związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, w tym z uprawnieniami geodezyjnymi, granicami na MDCP i aktualizacją użytków, a przecież czasami zmiana użytków prowadzi do zmiany klasyfikacji - i co wtedy? Czy wtedy nie są aktualizowane użytki na MDCP? Przepis jest bardzo wysoce sprzeczny w poszczególnych zapisach i sprzeczny z rozporządzeniem w sprawie "uprawnień" oraz gleboznawczej klasyfikacji. Stosowany różnie w zależności od powiatu. Zagadnienia w różnych starostwach traktowane różnie, a geodeta wykonawca miota się pomiędzy starostwami i wymaganiami w konkretnym starostwie. Zadaliśmy następujące pytania: 1. Czy mapę do celów projektowych może wykonać osoba z uprawnieniami nr 1, w sytuacji, gdy opracowanie MDCP wymaga prac związanych z granicą działki budowlanej (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych)? 2. Co to jest granica działki budowlanej? Gdzie jest zdefiniowana? Z jakiego powodu utożsamiana jest z granicą działki ewidencyjnej? 3. Co należy rozumieć w przytoczonym przepisie jako aktualizację mapy do celów projektowych w zakresie użytków? Mapę do celów projektowych ma prawo wykonać osoba z uprawnieniami nr 1. Czy taki geodeta uprawniony ma prawo zaktualizować użytki? Czy powinien mieć uprawnienia nr 2. CIESZYŃSKI Robert Mapa do celów projektowych jest jednym z najistotniejszych dokumentów w procesie budowlanym i nabierającym ostatnio coraz większego znaczenia, w szczególności gdy chodzi o lokalizację projektowanych obiektów budowlanych względem granic działek ewidencyjnych. Niestety dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie zawsze dokonywana jest stosowna analiza dokładnościowa danych dotyczących granic działek, co naraża inwestorów na znaczne koszty (np. usunięcie wybudowanej sieci wodociągowej, zapłaty zasądzane przez sąd itp.). Stąd przy tej sztandarowej usłudze nie mo... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - czerwiec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu czerwcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Malezji w składzie: Wan Anom Wan Aris, Tajul Ariffin Musa, Kamaludin Mohd Omar, Abdullah Hisam Omar. Artykuł nosi tytuł: "Non-Linear Crustal Deformation Modeling for Dynamic Reference Frame: A Case Study in Peninsular Malaysia"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Artykuł został wybrany jako najlepszy artykuł obejmujący tematykę Komisji 5 FIG i otrzymał nagrodę tzw. the NavXperience Award. Autor... więcej»

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Krzysztof BAKUŁA)
W dniu 20 marca 2013 r., podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, powiadomiono ówczesnego Głównego Geodetę Kraju o zamiarze wystosowania wniosku do GUGIK z prośbą o powołanie zespołu do spraw analizy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu pod kątem wprowadzenia takich zmian, aby dokument był bardziej odporny na postęp technologiczny, m. in. poprzez koncentrację na cechach produktu i metodach kontroli. Byłaby to także okazja do usunięcia niedoskonałości ww. rozporządzenia, wyartykułowanych podczas seminarium w rok po obowiązywaniu tegoż dokumentu. W czasie seminarium, w którym udział wzięło ponad 50 osób, swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, służby geodezyjnej i kartograficznej oraz środowiska naukowego. Podzielono się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami nabytymi przez rok obowiązywania nowego przepisu. Już wtedy dyskusje prowadzone w trakcie seminarium wykazały wiele braków i nieścisłości w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Wymagało to, zdaniem uczestników seminarium, nowelizac... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
3 lipca/ 8 października/ 21 grudnia \* (Ryszard RUS)
Tytuł niniejszego HiT_ofonu zapewne zaskakuje, ale daty nie są przypadkowe, gdyż dotyczą dnia imienin… patrona geodetów: ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA (zwanego niewiernym* Tomaszem). Kościół katolicki obchodził święto liturgiczne św. Tomasza Apostoła do 1969 roku, 21 grudnia, reforma liturgiczna przeniosła je na 3 lipca. Kościół grecki obchodzi pamiątkę św. Tomasza 8 października. A ponieważ wydanie PG jest lipcowe, stąd niniejszy tekst przybliżający postać naszego patrona i kilka zapewne mało znanych faktów. Zadałem sobie pytanie, a po prawdzie "wujkowi google", dlaczego Tomasz i to ten niewierny? Okazuje się, że Świętych Tomaszów jest 15! Tomasz może 17 razy świętować swe imieniny w ciągu roku! W ikonografii św. Tomasz Apostoł przedstawiany jest przede wszystkim jako starszy mężczyzna z brodą w tunice i płaszczu, a jego atrybutami są: kątownica (węgielnica), kielich, księga (... więcej»

Geoinfologia (4) Przyczynek do systemu – o stanowieniu prawa (Władysław BAKA)
Motto: Geodeta powinien utrzymać swą pracę na wysokim poziomie, poświęcając w miarę możności swój czas również sprawom nauki. Zrzeszenia fachowców ułatwiają wymianę poglądów, a uwagi praktyków są b. ważkie dla wprowadzenia bardziej doskonałych metod pracy. Jeżeli tedy inżynier miernictwa z jakichkolwiek powodów nie może oddać się ścisłej pracy naukowej, niechże nie pogardzi rolą systematyka, niechże spełni piękne zadanie kulturalne, polegające na stwarzaniu warunków dla postępu wiedzy technicznej, która tak wielką odgrywa rolę w gospodarstwie i obronie Państwa. Prof. dr inż. Kasper Weigel W odczycie pt: "Zadania naukowe inżyniera geodety" wygłoszonym na I Kongresie Inżynierów Miernictwa w Warszawie w lutym 1939 r. Geoinfologia jest to społeczny, zorganizowany system tworzenia, wymiany (w tym aktualizacji) i udostępniania danych geoprzestrzennych na potrzeby naukowe, gospodarcze i obronne całego społeczeństwa, poparty nauką i nauczaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w zawodach: geodety uprawnionego, urzędnika organu administracji geodezyjnej oraz pracownika nauki - nauczyciela w dziedzinie geodezji i kartografi ... więcej»

Jubileusz Geodety Kazimierza Rychlika - nieprzerwanie 60 lat pracy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Marta Wałachowska)
16 lipca 2018 r. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej będzie miał miejsce niecodzienny jubileusz. 60 lat nieprzerwanej pracy obchodzi Pan Kazimierz Rychlik - Główny Geodeta Oddziału Biura w Radomiu. Wyjątkowość tego faktu polega na tym, że Pan Kazimierz Rychlik nadal pracuje w tej samej instytucji; jest najdłużej pracującą osobą w 62-letniej historii BULiGL. Kazimierz Rychlik urodził się 14 grudnia 1939 r. w miejscowości Miechów- Kolonia, w powiecie zwoleńskim. Po ukończeniu Technikum Drogowego w Radomiu, mając 19 lat, 16 lipca 1958 r. rozpoczął pracę w Oddziale BULiGL w Radomiu i przez cały okres swojej aktywności zawodowej związany jest z tym Oddziałem. Zajmował kolejno następujące stanowiska: technik, starszy asystent geodety, geodeta, starszy geodeta, geodet... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na:  kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15],  astronomiczną,  fotogrametryczną,  jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.),  troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej,  trygonometryczną,  niwelacyjną,  elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego,  tunelową,  kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi - cz. 2 (Marcin SOSIŃSKI)
Wpoprzedniej części artykułu (PG, czerwiec 2018) przedstawiłem aspekty zaliczania gruntów do użytków, określonych jako grunty rolne zabudowane, w kontekście zarówno historycznym, jak i obecnym. Ewolucja przepisów doprowadziła obecnie do kolejnej zmiany podejścia w tej tematyce, co początkowo wydawało się rozwiązaniem lepszym. Potwierdzeniem problematyczności tego zagadnienia jest to, że w tym zakresie zmiany wprowadzano dwukrotnie - zmianą rozporządzenia z 2013 i 2015 r. Zarówno stan prawny poprzedzający zmiany z 2013 r., jak również ten obowiązujący po 2015 r., powodują jednak powstanie kolejnych problemów. Temat wydaje się być istotny z punktu widzenia zarówno wykonawców, jak i administracji geodezyjnej. Aby właściwie odnieść się do meritum, zacząć należy od tego, że w rozważaniach odnoszę się do obecnej defi nicji pojęcia gruntów rolnych zabudowanych. Jak powszechnie wiadomo, wszyscy właściciele nieruchomości są płatnikami podatku od nieruchomości, określanego przez gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm.). Ustawa przewiduje określony sposób opodatkowania dla gruntów oraz budynków. Dane z zakresu przedmiotów opodatkowania pozyskiwane są z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Z tego też powodu, dane ewidencji mają priorytetowe znaczenie przy określaniu wysokości zobowiązania podatnika. Jest zatem bardzo istotnym, aby dane ewidencji gruntów i budynków pozostawały wiarygodne oraz zgodne z innymi dokumentami, do których nawiążę w dalszej części. Ze sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jako geodeci mamy styczność od wielu lat. Wydawać się zatem może,... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Prawo do prywatności i prawo do informacji publicznej - wyrok NSA z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: I OSK 657/16. W świetle art. 61 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie prawa do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Realizację konstytucyjnego ograniczenia prawa do informacji w zakresie ochrony prawa do prywatności stanowi m.in. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że informacja o środkach wydatkowanych ze źródeł publicznych, m.in. na wynagrodzenia pracowników, ale również na wynagrodzenia osób niebędących pracownikami podmiotu publicznego, stanowi informację publiczną. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym udzielenie informacji publicznej w postaci danych o wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach finansowanych ze środków publicznych (zarówno pełniących funkcje publiczne, jak też personelu pomocniczego) zazwyczaj nie musi się wiązać z koniecznością ingerencji w ich prawnie chronioną sferę prywatności. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy w danym podmiocie na określonym stanowisku zatrudnionych jest kilka osób. Udostępnienie informacji publicznej polega bowiem wówczas na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania dan... więcej»

Każdy pracownik odczuje na własnej skórze RODO (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
RODO ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie wszystkich kwestii w zakresie ochrony danych osobowych w UE. Mając jednak na uwadze obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, RODO znacznie zaostrza dotychczasowe regulacje. Chociaż RODO nakłada obowiązki przede wszystkim na decydentów, to aby owe zasady prawidłowo funkcjonowały, należy wyegzekwować nowy styl pracy od każdego szeregowego pracownika. Tylko spójne działanie na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa zagwarantuje osiągnięcie zakładanego w RODO celu. Rewolucja RODO polega więc na tym, że każdy z nas musi być świadomy, jak aktywnie chronić cudze dane osobowe, z którymi stykamy się w pracy każdego dnia. Podstawową zasadą ochrony danych jest zasada czystego biurka. N... więcej»

Infologia jak ufologia, a na dodatek - geoinfologia (Zdzisław Adamczewski)
Wnaszym piśmie, po sąsiedzku z Geofelietonem egzystuje od kilku miesięcy rubryka Wertepy geodezji, w której pan Władysław Baka przekazuje interesująco, acz miejscami kontrowersyjnie, swoje przemyślenia. Początkowe dwa z tych tekstów znalazły się nawet omyłkowo w rubryce Geofelieton, a wszystkie one zasługują na uwagę i... polemikę. Na wstępie pozwolę sobie zaprotestować przeciwko nazwie "Wertepy geodezji", co zresztą już uczyniłem w majowym geofelietonie. Geodezja, moja ukochana, była porządkowana, doskonalona i upiększana od wieków przez znakomitych uczonych i światłych praktyków. Nie ma w niej żadnych "wertepów". Wertepy to ryją ciągle dookoła niej, jako dziedziny pełniącej określone funkcje, osoby prawne, zawłaszczając jej kompetencje oraz osoby fizyczne - zagrażając jej destrukcją przez brak kompetencji lub wręcz pychę, głupotę i pazerność. Wnoszę zatem do Kolegium redakcyjnego o zmianę nazwy wspomnianej rubryki ew. na Wertepy wokół geodezji. Polemizując z panem Władysławem Baką, mam pewien dyskomfort, ponieważ ignoruje on (przemilcza?) moje publikacje, w szczególności pracę "Identyfikacja geodezji jako wielkiego systemu informacyjnego państwa" (EIGiK, Warszawa 2015) czy też geofelietony zamieszczane w naszym piśmie od ponad 27 lat, które traktują o problemach poruszanych przez tego Autora. Notabene pozostaje to w dysonansie np. z pierwszym zdaniem jego tekstu pt. Coś... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz Pręgowski)
Tematyka zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jest znana każdemu geodecie. Jednak pomimo wielu lat styczności z tym zagadnieniem, nadal powstają wątpliwości interpretacyjne, dotyczące właściwego oznaczenia użytku gruntowego dla danego obszaru terenu. Niebagatelne znaczenie mają zmiany przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) oraz jego związek z innymi przepisami prawa, dotyczącymi nie tylko geodezji i kartografii. Najczęstszym źródłem problemów związanych z zaliczeniem gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych pozostaje kwestia ich późniejszego opodatkowania. Zgodnie z regulacjami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Dlatego też, zmiany dokonane w ewidencji gruntów i budynków z zakresu zaliczenia gruntów do odpowiednich kategorii użytków gruntowych, wprowadzane przy modernizacji ewidencji czy też w ramach bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych budynków wielokrotnie powodują, że u starostów, w wydziałach związanych z geodezją, interweniują płatnicy podatku od nieruchomości. Sprawy, które w tym zakresie są prowadzone, skutkują rozmaitymi orzeczeniami sądowymi, których rozstrzygnięcia wielokrotnie można uznać za oczywiste, ale niekiedy za zaskakujące. Z uwagi na rozległość problemu, w dalszych rozważaniach główna uwaga zostanie poświęcona problemom związanym z wprowadzaniem danych o użytkach gruntowych dotyczących gruntów zainwestowanych - w zakresie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych. Niewłaściwe rozróżnienie tych rodzajów użytków powoduje powstawanie problematycznych sytuacji dla starostów, a co jest tego następstwem, także dla wykonawców prac geodezyjnych. Przybliżając problematykę zagadn... więcej»

Wyłączenie gruntów z produkcji
Tym razem zadaliśmy dwa pytania wynikające z praktyki, jaką stosują niektóre starostwa w zakresie użytku Bp, w kontekście wyłączenia gruntu z produkcji i momentu zmiany w ewidencji gruntów i budynków użytku rolnego lub leśnego na zurbanizowany, pociągający za sobą zmianę opodatkowania. W art. 11. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczącym decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji, postanowiono, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W pozostałych przypadkach wydawana jest decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji. Zgodnie z definicją użytku Bp w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty: 1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Pytanie nr 1. Skoro decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej nie jest wydawana dla gleb innych niż wymienionych w art. 11, bo grunty te nie podlegają wyłączeniu, to czy organ prowadzący egib, mając na uwadze de... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Sporne kwestie na tle prawnokarnej ochrony znaków granicznych (Adam SYGIT)
Problematyka prawnokarnej ochrony znaków granicznych jest postponowana w naszym piśmiennictwie. Poza artykułami przyczynkarskimi Wójcika1 i Stefańskiego2, problem ten podejmowano co najwyżej w komentarzach kolejnych kodeksów karnych3, opracowaniach systemowych4 lub monografiach dotyczących przestępstw przeciwko dokumentom5. Nie była też przedmiotem poważniejszych badań empirycznych6. Usprawiedliwienia takiej sytuacji można doszukiwać się w stosunkowo małej liczbie stwierdzanych w praktyce naruszeń przepisów chroniących znaki graniczne (art. 277 obecnego k.k.), skoro np. od 1999 r. ich roczna ilość nie przekracza dwustu przypadków7. W efekcie marginesowego traktowania przez naukę tego zjawiska - czeka na rozwiązanie wiele kwestii spornych, jakie rodzi nie tylko samo brzmienie art. 277 k.k. (o czym mowa w dalszej części artykułu), ale i jego miejsce w części szczególnej kodeksu karnego. Sytuacja taka jest tym bardziej niepokojąca, gdy uwzględnić, że przepisy penalizujące tego rodzaju zachowania, o niezmiennym w zasadzie brzmieniu, należą do najstarszych przestępstw w historii ustawodawstwa karnego8. Stan taki wymaga podjęcia 1 L. Wójcik, Ochrona prawna znaków granicznych, Głos Sądownictwa 1938, nr 3, s. 192-199. 2 R. A. Stefański, Przestępstwo niszczenia znaków granicznych - art. 277 k.k., Prokuratura i Prawo 2001, nr 10, s. 43-50. 3 Zob. np. Komentarze: L. Peiper, Komentarz do Kodeksu Karnego i Prawa o Wykroczeniach, Kraków 1936, s. 399-401; J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego, Częstochowa 1945, wyd. V, s. 177-178; J. Wojciechowski, Kodeks Karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 480-481; M. Mozgawa, Kodeks Karny. Praktyczny Komentarz, Zakamycze 2006, s. 532-533. 4 Przykładowo: L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego, t. VIII, Warszawa 2013, s. 1066-1069. 5 Przykładowo: J. Błachut, Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Warszawa 2011, s.... więcej»

Fotogrametria w monitoringu roślinności (Krzysztof BAKUŁA)
Maj w większości kojarzy się nam z dynamicznym rozwojem roślinności. Poszukując tematu do obecnego numeru czasopisma, postanowiłem uciec od wydarzeń i problemów dotyczących naszej branży. W tym numerze chciałem zwrócić uwagę na lekturę czasopism naukowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Do tego tematu powrócę zapewne niejednokrotnie. W Polsce mamy szereg czasopism, które obejmują szeroko rozumianą fotogrametrię i teledetekcję. W związku ze zmianami, które w nauce są wprowadzane w ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej czasopisma te tracą na znaczeniu na rzecz renomowanych czasopism zagranicznych. Coraz częściej też polskie czasopisma zmuszone są do publikowania i nakłaniania autorów do pisania w języku angielskim. Jest to dla niektórych pewne ograniczenie w dostępie do wiedzy, tak jak jest nim również brak otwartego dostępu do niektórych czasopism. Nauka polska musi zdaniem Ministerstwa stać się jednak bardziej umiędzynarodowiona. Polityka w tej kwestii jest chyba niezależna od władzy, bo problem niewątpliwie był i nadal jest. Flagowe czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (P&RS) jest platformą komunikacji dla naukowców i profesjonalistów, pracujących w wielu dyscyplinach, które wykorzystują fotogrametrię, teledetekcję, systemy informacji przestrzennej, widzenie maszynowe i dziedziny pokrewne. Czasopismo w swoim opisie wskazuje, iż służy jako źródło odniesienia i archiwum postępów w tych dziedzinach. Jego celem jest publikowanie wysokiej jakości, recenzowanych artykułów o charakterze naukowo-badawczym oraz technologicznym i aplikacyjnym.... więcej»

Cele systemu (3) (Władysław BAKA)
Gdy zapalamy lampkę nocną, nie myśląc o tym, wchodzimy do systemu, który oświetla nam chociażby wiedzę o położeniu przedmiotu, którego bez światła nie moglibyśmy zobaczyć. Oto przykład mający modelowy wręcz związek z systemem geoinfologii, którego końcowym celem jest również danie pewnego rodzaju światła. Kontynuując podobieństwa poprzez wstępną analizę struktury systemu "oświetlenia", stwierdzamy, że mamy źródło, w którym powstaje prąd, mamy infrastrukturę przesyłową i komercyjną i mamy wreszcie cel przesyłu, którym jest umożliwienie odbiorcy pozyskania potrzebnej mu wiedzy zawsze w postaci jakiejś informacji lub energii. Analizując dalej przykład systemu elektroenergetyki, lampka nocna stanowi końcowy (docelowy) element tego systemu. Tak też się ma sprawa geoinformacji w systemie geoinfologii, bowiem geoinformacja to właśnie końcówka (terminal) systemu geoinfologii, zadajmy sobie pytanie: co w geoinfologii jest odpowiednikiem elektrowni jako źródło prądu elektrycznego nazywanego energią elektryczną, co zaś jest infrastrukturą przesyłu i jego komercją? Odpowiedź jest prosta. W geoinfologii źródłem (prądu), które wytwarza i kształtuje dane służące g... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - marzec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu marcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Briana Couttsa z Nowej Zelandii. Artykuł nosi tytuł: "A case for Geospatial Surveyors"1. W latach osiemdziesiątych w wielu krajach zaczęto w odniesieniu do pomiarów (ang. "surveying") używać terminu "geomatyka". Termin ten najpierw zaczęto używać w Kanadzie, a potem rozprzestrzenił się on na inne anglojęzyczne kraje. Autor artykułu podaje trzy tego powody: po pierwsze termin ten (geomatyka) obejmuje szerszy zakres niż same pomiary geodezyjne, po drugie termin pomiary geodezyjne ni... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane dla danych przestrzennych i usług danych przestrzennych W poprzednim numerze przedstawiono ogólnie pojęcie metadanych, a teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do istoty metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych do najistotniejszych informacji należy zaliczyć przede wszystkim zakres przestrzenny zbioru danych, który dla ułatwienia korzystania zapisuje się w postaci prostokąta ograniczającego - rys. 1. Do pozostałych najważniejszych informacji ... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (3)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. W poprzednich numerach PG zwróciłem uwagę Szanownych Czytelników na niektóre niepoprawnie używane nazwy i określenia w pracach, literaturze i przepisach prawnych z zakresu geodezji i kartografii. W bieżącym numerze PG przedstawiam kolejne określenia i nazwy nie zawsze poprawnie stosowane w dydaktyce i praktyce geodezyjnej. 1. Pomiary sytuacyjne, a nie zdjęcie sytuacyjne W niektórych podręcznikach akademickich jest bardzo często używane określenie zdjęcie: zdjęcie sytuacyjne, zdjęcie szczegółów, punktu zdjętego metodą biegunową, pola wieloboku zdjętego metodą biegunową. To nie jest metoda fotogrametryczna pomiaru zagospodarowania terenu, żeby pisać o zdjęciu. Mamy obecnie standardy pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, a nie zdjęcia z okre... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniach 5-7 kwietnia 2018 roku zostaną przeprowadzone w Lublinie zawody drugiego i trzeciego stopnia, czyli etapy międzyszkolny i centralny XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorami tej edycji Olimpiady są jej inicjatorzy - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie i lubelski Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Początek Olimpiady, jednego z najdłużej i nieprzerwanie organizowanych przez czterdzieści lat przedsięwzięć Stowarzyszenia, o zasięgu ogólnopolskim, to rok 1979, w którym Komisja ds. Młodej Kadry Zarządu Oddziału SGP w Lublinie wystąpiła z inicjatywą zorganizowania "Konkursu o tytuł przodującego ucznia w ... więcej»

Panie Mecenasie - to wygraliśmy czy przegraliśmy przed KIO? (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
O tym, jak bardzo wykonawca, odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) lub zamawiający może się zdziwić rozstrzygnięciem Izby, powinna decydować jedynie struktura procesu odwoławczego ustalona m.in. treścią art. 190 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 2-4 i ust. 7 i w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jak wielokrotnie wskazywano w licznych wyrokach KIO, w trakcie postępowania odwoławczego skład orzekający Izby nie może zastąpić i nie zastępuje zamawiającego, dlatego też nie przeprowadza za zamawiającego przypisanych mu ustawowo czynności. Weryfikuje jedynie działania zamawiającego, biorąc pod uwagę wyłącznie treść przepisów i ustalony na moment zakończenia rozprawy stan faktyczny i tylko w tym obszarze ocenia zgodność działań lub zaniechań zamawiającego z literą ustawy Pzp. Chociaż trzeba dodać w tym miejscu, że skład orzekający nie jest związany żądaniami odwołującego się i Izba może nakazać np. wprowadzenie innej treści warunku udziału w postępowaniu czy opisu przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert niż tego żądano w odwołaniu. Ta zmiana może nie satysfakcjonować odwołującego się, może też nie otworzyć mu dostępu do postępowania, pomimo uwzględnienia odwołania przez Izbę. Niemniej jednak treść nakazanej zmiany w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu musi się mieścić w ramach możliwości, jakie daje przepis, którego naruszenie Izba stwierdziła. Nie można zapominać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ko... więcej»

Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie… kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
"Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową (PIETRZAK Ludmiła)
Geodeta (wykonawca z art.11 PGiK), podejmując się opracowania geodezyjnego, umawia się ze zleceniodawcą na określony termin i liczy na zakończenie pracy w tym terminie. Przy przeciętnej wielkości działce budowlanej (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową - trzecią definicję działki budowlanej, jaka weszła w życie w dniu 1.01.2018 r.), geodeta spędza jeden dzień na analizie materiałów (od momentu ich uzyskania od starosty), jeden dzień w terenie, jeden dzień na obliczeniach i sporządzeniu operatu technicznego wraz z przekazaniem go do weryfikacji. Trzy dni intensywnej pracy geodety. Chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych z granicami na mapie do celów projektowych (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) - wtedy określony czas zajmują procedury zawiadomienia stron o tych czynnościach. Przy podziale nieruchomości (klasyczny podział nieruchomości gruntowej na dwie działki gruntu) wykonawca prawie zawsze potrzebuje znacznie więcej czasu (stan idealny - znaki w terenie w układzie 2000, z błędem położenia punktu granicznego nieprzekraczającym 0,30 m w stosunku do osnowy 1 klasy jest raczej bardzo rzadki), albowiem musi o czynnościach zawiadomić strony (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości do podziału). Coraz częstszym przypadkiem jest wymuszanie na geodetach przez starostę dwuetapowości tych prac. W przypadku mapy do celów projektowych, nawet gdy przedmiotem opracowania nie są również granice, starosta wymaga, aby najpierw dokonano czynności aktualizacji mapy zasadniczej, a dopiero po tej czynności pobranie aktualnych materiałów zasobu i danych i na ich podstawie sporządzenie mapy do celów projektowych i przedstawienie jej do weryfikacji (drugiej w ramach jednego... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (2) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. Normy polskie z zakresu geodezji, opracowane w latach 1973-75 z późniejszymi zmianami i modyfikacjami, wyeliminowały ze słownictwa geodezyjnego niektóre nazwy i określenia, uznając je za niewłaściwe do stosowania w normach, instrukcjach technicznych, dokumentacji technicznej i formularzach geodezyjnych. Zalecają natomiast stosowanie właściwych (poprawnych) nazw i określeń w literaturze fachowej. W poprzednim numerze zwróciłem uwagę Szanownych Czytelników PG na niektóre niepoprawnie używane nazwy i określenia w pracach, literaturze i przepisach prawnych z zakresu geodezji i kartografii. Omówione tam zostały: metoda stałej prostej wyznaczania poziomych przemieszczeń obiektów budowlanych, pochylenie terenu (niwelety) oraz metoda prostokątna obliczania współrzędnych x, y na podstawie współrzędnych biegunowych. W bieżącym numerze PG przedstawiam kolejne określenia i nazwy nie zawsze poprawnie stosowane w dydaktyce i praktyce geodezyjnej. 1. Szkic dokumentacyjny, nie szkic realizacyjny Szkic dokumentacyjny, jako efekt końcowy geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowan... więcej»

Peak XV/ K2\* (Ryszard RUS)
Narodowa, zimowa wyprawa na K2 [2017/2018] oraz rocznica pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięczniki [17 lutego 1980 Mount Everest (8848 m) - geodeta Leszek Cichy (absolwent Politechniki Warszawskiej) i elektronik Krzysztof Wielicki (absolwent Politechniki Wrocławskiej)] to powód poszukiwań "geodezyjnych korzeni"… Podczas Kampanii Wschodnioindyjskiej w 1802 roku Brytyjczycy rozpoczęli "The Great Trigonometrical Survey" Indii, aby ustalić m.in. lokalizacje, wysokości i nazwy najwyższych gór świata. Zaczynając od południowych Indii, zespoły badawcze pracowały przy pomocy gigantycznych teodolitów, każdy o masie 500 kg (1100 funtów) i wymagając... więcej»

Co z tym systemem? (Władysław BAKA)
W2016 roku własnym sumptem wydałem książkę pt. "Wertepy polskiej geodezji - trudna droga do systemu", w której oprócz opisów stanów istniejących i propozycji rozwiązywania nabrzmiałych w środowisku geodetów problemów, w sposób wyrazisty nakreśliłem, można rzec, fizyczne istnienie systemu zwanego powszechnie geodezją i kartografią jako wielkiego systemu wymiany (tworzenia, ewidencjonowania, przetwarzania i wydawania) danych i informacji geoprzestrzennych. W książce tej, w celu sprawnej prezentacji systemu na użytek poszczególnych artykułów, zastosowałem skrót [ADN]. Prace nad książką wymagały przestudiowania podręczników oraz książkowych i referatowych publikacji z zakresu nie tylko samej geodezji, ale również z takich dziedzin jak: socjologia, etyka, prakseologia, organizacja i zarządzanie, a nawet filozofia i prawo. Pozycje literatury starałem się umieszczać pod tekstami niektórych artykułów. Książkę, o której mówię, ukończyłem, lecz studiowanie tekstów w dziedzinach, które choćby w małym stopniu związane są z geodezją i kartografią, kontynuuję z coraz większym zainteresowaniem, bowiem jako się rzekło, sam system jest wielki, a tyczące go dziedziny to prawie kosmos, czego dowodzi zagadnienie działania owego systemu, które wciąga jak kosmiczna czarna dziura. Po przeczytaniu książki (jeśli ktoś ma tyle cierpliwości) jawi się jaśniej druga część jej tytułu: "trudna droga do systemu". Skrót [ADN] miał dotychczas techniczny, a więc i doraźny charakter, natomiast całe zagadnienie to trwały społeczny system wielu funkcji zawodowych, których działanie w cał... więcej»

Żaba na środku polany (czyli rzecz o dokumentach operatu podziałowego) (Dariusz Pręgowski)
Do nakreślenia kilku słów na temat, skłoniła mnie niedawna sytuacja. Oto współpracownik zakomunikował mi właśnie: musimy napisać jakąś informację dla geodetów wykonujących u nas opracowania (czyli napisać tzw. wytyczne powiatowe...) w temacie wydawania im uwierzytelnionych protokołów z operatów złożonych przez nich do PZGiK. Troszkę zdziwiony, na zadane pytanie - a jakich to protokołów? - otrzymałem odpowiedź - Przyjęcia granic do podziału... Dalej współpracownik wyłuszczył mi swój już gotowy pomysł (za to cenię moich współpracowników!), dotyczący wymaganych pełnomocnictw, rygorów z tym związanych, wysokości opłat itp. Muszę przyznać, że przez chwilę zbaraniałem, nie rozumiejąc o co mu chodzi i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi, dowiadując się dodatkowo, że takich próśb jest coraz więcej. Zaciekawiony więc już mocno, wysłuchałem o problemie do końca i postanowiłem napisać kilka zdań. Okazuje się, że stosowanie od lat utartej praktyki, która jakby się mogło wydawać, nie wymaga analizy oczywistych i starych (względnie) przepisów, może prowadzić do popełniania błędów. Problem jest drobny, ale wbrew pozorom takie błahe problemy często powodują, że pracownik administracji publicznej, czując się w obowiązku respektować przede wszystkim przepisy prawa, musi działać wbrew zdrowemu rozsądkowi lub też wymyślać "prawo powiatowe". Otóż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. - dalej: ustawa ogn), w art. 97 ust 1a wymienia się literalnie dokumenty, które wnioskodawca o podział nieruchomości powinien dołączyć do wniosku kierowanego do właściwego organu. Wśród tych dokumentów w pkt. 5 czytamy - protokół z przyjęcia granic nieruchomości. A zatem, urzędnik gminny, czytając również literalnie przepisy, winien egzekwować od wnioskodawcy złożenie takiego dokumentu. Przepisy wykonawcze dotyczące podziałów ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i ... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

W nowym roku - nowe budynki - po nowemu, czyli zmiany w zasadach projektowania (Tomasz Budzyński)
Przełom roku to czas wielu zmian, w nieruchomościach również. W związku z rekonstrukcją rządu z dniem 22 stycznia br. kierowanie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w tym także nadzór nad Głównym Geodetą Kraju przejął od Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Infrastruktury) nowo powołany Minister Inwestycji i Rozwoju. O jego działaniach, mam nadzieję, że nie raz jeszcze będę miał okazję napisać, również w związku z rozwojem polskiej geodezji. Póki co, w tym miesiącu, wrócę jeszcze do efektów działalności ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (1) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przekazywanie wiedzy geodezyjnej w szkołach średnich i wyższych, która zawiera niepoprawne nazwy i określenia, powoduje, że absolwenci szkół średnich i wyższych posługują się w swej praktyce zawodowej nazewnictwem żargonowym. W ten sposób oraz przy bardzo liberalnych wymaganiach kadry nauczającej w zakresie opanowania wiedzy przez uczących się, wypuszcza się na rynek pracy nie najlepiej wykształconych geodetów. To stwierdzenie wynika z mojego wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, oceny wiedzy merytorycznej osób zdających na uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz recenzowania treści zadań egzaminacyjnych, które opracowują nauczyciele różnych szkół w Polsce i zgłaszają je do Centralnej Komisji Edukacyjnej. Przykłady nieprawidłowych określeń, podawane w tej publikacji i w następnych numerach PG nie są jednostkowymi, a powtarzającymi się w różnych dokumentach, publikacjach oraz w opisie dokonań zawodowych osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe. Przepisy prawne w geodezji i kartografii oraz opracowane normy polskie z tej dziedziny mają między innymi ... więcej»

Gdzie ta nasza GEODEZJA?
W dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 29 w Monitorze Polskim opublikowano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, gdzie na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent powołał w skład Rady Ministrów Jerzego Stanisława Kwiecińskiego na urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Andrzeja Mieczysława Adamczyka na Urząd Ministra Infrastruktury. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 94 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, gdzie zarządzono, że minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rozporządzenie weszło 9 stycznia 2018 roku. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 101 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane to m.in. Główny Geodeta Kraju. W środowisku geodezyjnym zadawano sobie pytanie - gdzie jesteśmy i kto jest naszym ministrem? W dniu 22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 175 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwo... więcej»

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Joanna Krzyszkowska)
Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety ... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty
W dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Główny Sąd Konkursowy został powołany dla oceny założeń do projektu scaleń gruntów obiektów, wpisanych na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dla oceny założeń do projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady. Główny Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Jarosław Wiśniewski wraz z zespołem w składzie: Kamil Baćkowski, Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Robert Kowalczyk, Jacek Wincenciak, kierując się zasadami określonymi Regulaminem Konkursu, zatwierdzonym w dniu 8 września 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, dokonał oceny i wyboru prac. Przy wyborze kierowano się: ??wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych operatów scaleniowych, ??opiniami poszczególnych Oddziałowy... więcej»

Granice w ewidencji gruntów i budynków - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych na zobrazowaniach lotniczych (Witold RADZIO)
Zawsze byłem i nadal jestem przeciwnikiem postulatu części naszego środowiska zawodowego, aby do systemu prawnego dotyczącego nieruchomości wprowadzić pojęcie "granica prawna" bądź "granica według stanu prawnego". Sądzę, że taki postulat jest rezultatem oczekiwania, aby z rejestru publicznego, jakim jest kataster nieruchomości, wynikało wprost, czy dane określające przebieg konkretnej granicy nieruchomości są pewne i wiążące dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla wykonawców prac geodezyjnych, czy też dane te nie posiadają takiej cechy. W swojej wypowiedzi będę starał się udowodnić, że udzielenie odpowiedzi na takie pytanie nie jest w wielu przypadkach możliwe za pomocą jednego prostego atrybutu informacyjnego, a jednocześnie będę starał się wykazać, że istniejące rozwiązania prawne tworzą odpowiednie warunki do gromadzenia w polskim systemie katastralnym informacji, których analiza umożliwia uzyskanie takiej odpowiedzi. Przede wszystkim dostrzegam trudności w logicznym, a jednocześnie precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego". Zwracam uwagę, że w świetle definicji nieruchomości, zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, każda nieruchomość gruntowa ma granice, ponieważ jest częścią wydzieloną z całości, jaką jest terytorium naszego kraju. W sensie prawnym każda granica nieruchomości jest elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości, ponieważ określa ona zasięg prawa własności odrębnych podmiotów lub grup podmiotów do gruntów położonych po obu jej stronach. W przypadku, gdy granica nieruchomości oznaczona jest na gruncie za pomocą znaków lub śladów granicznych, jest ona również elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sensie fizycznym; znaki i ślady graniczne należą do obu nieruchomości. Każda granica nieruchomości gruntowych ma bezpośredni związek ze stanem prawnym sąsiadujących ze sobą gruntów. W tym kontekście pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego",... więcej»

Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i geodetów (Andrzej HOPFER)
Szanowni Państwo, Prezentacja, którą Państwu dzisiaj przedstawiam nie jest oczywiście wynikiem dociekań naukowych i rezultatem obserwacji, poddanych "obróbce" matematycznej i logicznej. Chcę Państwu tylko zaprezentować moją wizję - tę z przeszłości i tę na przyszłość - tego, co ja uważam za GEODEZJĘ i jej cechy charakterystyczne. Jest to wynik moich przemyśleń i porównań z innymi zawodami nauczanymi i wykonywanymi w Polsce - i choć nie wiem, jak Państwo to osądzą - myślę, że jest to raczej wynik dość racjonalnego myślenia, niż tylko megalomanii. Rozważania te można zacząć od pytania - ilu nas jest? Moja odpowiedź to - nie wiem ilu, ale na pewno można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie. Oczywiście i przede wszystkim jako geodeci - tj. w wykonawstwie szeroko pojętym, w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie. To jest według mnie oczywiste i nie będę rozwijał tego wątku dalej. Chcę jednak zwrócić Państwu uwagę na wielorakość, różnorodność i multidyscyplinarność tego co robiliśmy, robimy i będziemy zapewne robić w przyszłości. I nie chodzi mi o geodetów - "mistrzów" w innych dziedzinach jak na przykład Redlińskiego w literaturze, Pekowskiego w operze i Cichego jako himalaisty. Są to ludzie o specjalnych i nadzwyczajnych zdolnościach niewynikających z zawodu, a z nich samych. Nie będę też próbował klasyfikować, porządkować czy nawet definiować fragmentów swojego spojrzenia na temat tego wystąpienia, bo i tak byłoby to niepełne i podważalne. Będę się jedynie starał przedstawić Państwu, a pewnie najczęściej tylko przypomnieć, jak obszerną merytoryczną wiedzę prezentują geodeci-mierniczowie i co z tego wynika. I tu jedna próbka systematyzowania, bo albo umiemy tak wiele i sięgamy do tylu sąsiednich lub na... więcej»

Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego SGP w dniu 13.12.2017 r.
Przede wszystkim podjęto uchwałę nr 1/2017 w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych w związku z planowaną reformą nauki o treści: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wyraża zdecydowane stanowisko za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia" w opracowywanej nowej kwalifikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Wyrażamy opinię, że utrzymanie dyscypliny "geodezja i kartografia" jest niezwykle ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu jej obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchom... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577