• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Model refrakcji aliniometrycznej ze strefowo oddziaływującym polem temperatury DOI:10.15199/50.2018.12.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI)

1. Wstęp i przedstawienie problemu Metoda aliniometryczna znalazła szerokie zastosowanie w pomiarach przemieszczeń oraz zadaniach realizacyjnych najwyższej dokładności, w szczególności obejmujących: ??kontrolę i justowanie urządzeń oraz instalacji w budownictwie maszynowym i przemyśle energetycznym; ??wyznaczanie położenia sytuacyjnego rotujących elementów turbin, pieców obrotowych i taśm transmisyjnych; ??kontrolę 3D geometrii linii produkcyjnych [2], urządzeń odlewni stali, linii produkcyjnych fabryk samochodów itp.; ??pomiary przemieszczeń i deformacji zapór betonowych oraz długich budowli hydrotechnicznych [5]; ??wyznaczanie geometrii torów szyn podsuwnicowych oraz elementów konstrukcji słupów podporowych. Rys.1. Zastosowana przez autorów metoda aliniometryczna w epokowych pomiarach geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń stalowych prowadnic automatu spawalniczego kratownicy stołu obróbki elementów blach statków rzecznych. Wymagana dokładność &#163;&#177; 0,5 mm. Stocznia Rzeczna nad rzeką ODRĄ we Wrocławiu. Wymagane odchylenia standardowe wyznaczanych punktów kontrolowanych wynosiły sx,y,z &#163;0,1 mm. Osnowa A - E (Linia żółta), (foto autorskie). Możliwe do osiągnięcia "wewnętrzne dokładności" zastosowań różnych metod dla wybranych odległości pomiarowych zestawiono w tabeli 1. Podany ogólny przegląd wariantów metod aliniometrycznych wskazuje na wagę problematyki oraz ich możliwości szerokiego zastosowania w praktyce inżynierskiej. Szczególna zaleta wymienionych metod pomiarowych polega na możliwości uzyskiwania wysokich dokładności wyznaczania położenia punktów kontrolowanych w przedziale sx,z < &#17... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Znaczenie standaryzacji powiatowych usług sieciowych dotyczących danych EGiB (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze PG opisałem ogólnie proces standaryzacji i walidacji (sprawdzenia poprawności) powiatowych usług sieciowych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. W obecnym numerze chciałbym jeszcze raz wyraźnie zaakcentować potrzebę standaryzacji tych usług i dodatkowo wyjaśnić kilka istotnych szczegółów z nimi związanych. Potrzeba taka istnieje, gdyż ze spotkań, które ostatnio odbyłem i z otrzymanej korespondencji urzędowej wynika, że problem jeszcze nie do końca jest zrozumiały i niektórzy geodeci powiatowi patrzą na dane EGiB jak na dane o charakterze lokalnym, nie dostrzegając potrzeby widoczności tych danych na poziomie krajowym. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że aktualne i wiarygodne dane ewidencji gruntów i budynków znajdują się jedynie w jednostkach samorządowych szczebla powiatowego. To starosta na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi ewidencję gruntów i budynków (art. 7d pkt 1 lit. a korzystatiret pierwsze). W zaso-bach danych zgromadzonych w GUGiK nie... więcej»

Styk postępowania administracyjnego i sądowego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości DOI:10.15199/50.2018.12.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wprowadzenie Stosownie do określonego w rozdziale 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 dwuetapowego administracyjno-sądowego modelu postępowania, sprawa o rozgraniczenie nieruchomości może być rozpoznana przez sąd powszechny z uwzględnieniem wymaganego procesowego następstwa czasowego jedynie w przypadku: 1) gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy w postępowaniu administracyjnym zażąda w terminie czternastu dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi (art. 33 ust. 3 p.g.k.); 2) gdy właściwy organ umorzył postępowanie administracyjne i przekazał sprawę sądowi do rozpatrzenia (art. 34 ust. 2 p.g.k.). Oznacza to, że złożenie w sądzie wniosku o rozgraniczenie z pominięciem trybu administracyjnego skutkować musi jego odrzuceniem na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.2 z uwagi na czasową niedopuszczalność drogi sądowej. Kognicja sądu w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości może być wyłączna jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 36 p.g.k., gdy przed tym sądem toczy się sprawa o własność lub wydanie nieruchomości albo jej części. Sprawa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości jest rozstrzygana wówczas przez sąd, w trybie właściwym dla roszczenia głównego (najczęściej w procesie) niejako przy okazji prowadzenia sprawy głównej, jaką jest "sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości". 1 Tekst jedn. Dz.2017 r. poz. 2101 ze zm., [dalej: p.g.k.]. 2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), [dalej: k.p.c.]. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pr. geod. i kart., sądowe postępowanie rozgraniczeniowe toczy się w trybie nieprocesowym, do którego mają zastosowanie art. 506-525 k.p.c. oraz przepisy ogólne dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego (art. 606-608 k.p.c.), a przekazaną sprawę sąd rozpoznaje na rozprawie (art. 608 k.p.c.) na podstawie kryteriów określonych w art. 153 k.c.3 Z chwilą przekazania spra... więcej»

Linia orzecznictwa w zakresie scalania gruntów - wybrane orzeczenia sądów DOI:10.15199/50.2018.12.3
(Gustaw KORTA, Jarosław TASZAKOWSKI)

1. Wprowadzenie Na gruncie teorii prawa wyróżniamy dwie podstawowe gałęzie: prawo prywatne i prawo publiczne. Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów jako element prawa administracyjnego należy do prawa publicznego, natomiast własność jest przedmiotem prawa cywilnego, a tym samym należy do prawa prywatnego. Prawo publiczne charakteryzuje nierównouprawnienie stron stosunków prawnych. Na gruncie teorii państwa i prawa, można to tłumaczyć faktem, iż normy prawa publicznego chronić mają podmiot zbiorowy w postaci całego społeczeństwa. Społeczeństwo to musi zatem być reprezentowane przez swój organ (w tym wypadku starostę), gdyż niemożliwe byłoby każdorazowe podejmowanie jakiejkolwiek decyzji, na przykład w formie referendum. Natomiast, ze względu na wiodące obecnie koncepcje budowy państwa przez społeczeństwo, które zyskuje status suwerena (przede wszystkim koncepcja umowy społecznej), organ, reprezentujący to suwerenne społeczeństwo, musi mieć do dyspozycji większe środki i uprawnienia niż jednostka. Zatem w stosunku "obywatel - starosta", starosta reprezentujący społeczeństwo dysponuje na przykład środkami przymusu wobec obywatela (decyzja administracyjna). Prawo prywatne chroni interes jednostki, a prawo publiczne - interes państwa. Prawo prywatne opiera się na zasadzie równorzędności podmiotów, a publiczne - podporządkowania jednych podmiotów drugim. Prawo prywatne reguluje stosunki między jednostkami, a publiczne - między organami państwa a jednostką. Procedura scalania gruntów na mocy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów ma charakter administracyjny, ale dotyczy stosunków własnościowych, które z kolei są domeną prawa cywilnego, co w rezultacie tworzy problemy na granicy dwóch gałęzi prawa o zupełnie odmiennym charakterze. 2. Uchwały Sądu Najwyższego związane z procesem scalenia gruntów Poniżej zostały przedstawione wybrane uchwały Sądu Najwyższego będące drogowskazem do rozwiązywania podobnych problemów. Pierwsza z nich to s... więcej»

Wystawa "4 BIURKA" hołd gdańskich geodetów na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI (Ryszard Rus)
Wystawa "4 BIURKA" jest powrotem do przeszłości&#8230; Nasz jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie, w trakcie którego dokonamy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczymy nowe cele i zadania. Jubileusz SGP jest podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich oraz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło 100 lat od kiedy grupa ludzi pełnych zapału powołała do życia na ziemiach polskich w Warszawie pierwszą organizację zawodową geodetów "Związek Geometrów". W 1914 roku wybucha I WOJNA ŚWIATOWA z udziałem mocarstw rozbiorowych, co dopr... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Potencjał trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych (Krzysztof BAKUŁA)
Można powiedzieć, że uzyskanie trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych nie jest niczym nowym. Prawie od początku istnienia fotogrametrii jej celem była stereoskopia umożliwiająca najpierw widzenie zarejestrowanego na stereogramie obrazu w taki sposób, który byłby jak najbardziej podobny do ludzkiego widzenia dzięki parze oczu. Następnie analogowo umożliwiono pomiar przestrzenny na tak stworzonym stereogramie. Rozwój technologii analitycznych, a później cyfrowych, dał z kolei możliwość manualnego pomiaru dowolnego punktu zarejestrowanego na przynajmniej dwóch zdjęciach. Możliwości te rosły wraz z poprawiającymi się: jakością sensorów i wydajnością stacji fotogrametrycznych. Wraz z rosnącą skalą zdjęć (kamera analogowa), a później zmniejszającą się wielkością terenową piksela (kamera cyfrowa), dokładność i możliwości zastosowania manualnie mierzonych punktów rosły, tworząc bazy danych obiektów i numeryczne modele terenu (NMT) z punktów regularni... więcej»

GEOPOZ podsumowuje projekt "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług"
Dobiegł końca projekt, realizowany przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ od wiosny 2017 roku. Finalizacja projektu to dobry czas na podsumowania. A ponieważ za każdym przedsięwzięciem stoją ludzie, zapytaliśmy osoby najbardziej zaangażowane w projekt o ich spojrzenie na proces realizacji projektu i jego efekty. Głównym celem projektu jest możliwie jak największe poszerzenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych miasta Poznania, które nastąpiło poprzez modernizację i cyfryzację zasobu oraz uruchomienie e-usług. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pod względem kadrowym byliśmy przygotowani do podjęcia tak dużego wyzwania, jakim był projekt - mówi Dyrektor Andrzej Krygier (pierwszy z prawej) Andrzej Krygier, Dyrektor ZG iKM GEOPOZ Czy takie ambitne założenia projektu były poważnym wyzwaniem dla GEOPOZu? Od wielu lat zabiegałem o to, by w ramach WRPO powstał kompletny program dedykowany powiatom. Bez poparcia Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa, WINGiK-a, Geodety Województwa i Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego nie udałoby się nam uzyskać dofinansowania unijnego. Bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy odegrało również Wielkopolskie Zrzeszenie Geodetów Powiatowych. Pod względem kadrowym byliśmy przygotowani do podjęcia tak dużego wyzwania, jakim był projekt. Jestem dumny ze swoich współpracowników. Pokonali oni trudności, które momentami były dla nas niewyobrażalne. Pokazali dojrzałość i determinację w realizacji tak trudnego, wielowątkowego projektu. W zespole projektowym uczestniczyli specjaliści wielu dziedzin: geodezji, informatyki, ekonomii, komunikacji społecznej. W wyniku pracy wielu osób został zeskanowany cały zasób i wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, co ważne, zintegrowany z księgowością. Czy czas podsumowań to również okres otwarcia na nowe p... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 37/11/2018 W celu określenia długości projektowanego, kolejowego tunelu AB, przebiegającego pod wzniesieniem, założono między punktami wlotu A i wylotu B ciąg poligonowy ADCB, w którym pomierzono trzy boki i dwa kąty. A oto uzyskane wyniki pomiarów: długości boków: AD = 320.00 m, CD = 180.00 m, BC = 460.00 m, wartości kątów: &#945; = ADC = 125g.2222, &#946; = DCB = 107g.0000. Krzyżówka geodety 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 3) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie ato... więcej»

Wysokie odznaczenie Polaka - cd (Ryszard RUS)
Powody niniejszej publikacji są trzy: 1. Kiedy w czerwcu br. przeczytałem wzmiankę o otwarciu wystawy czasowej ze zbiorów Głównego Urzędu Miar pn. "Zwróć uwagę... na wagę" w słupskim Muzeum Pomorza Środkowego, narodził się pomysł na kolejny odcinek HiT_ofonu. Tym bardziej, że z GUMem MY GEODECI jesteśmy związani od lat&#8230; od 100 lat. 2. W bieżącym numerze PG, w kalendarium "nie tylko geodezja" bardzo ważna data: 20 maja 1875 roku powstaje Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) - organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. Mieści się w S&#232;vres, na zachodnich przedmieściach Paryża, powołane przez międzynarodową Konwencję Metryczną w Paryżu, gdzie powstał wzorzec kilograma i metra [nota bene pierwszy wzorzec METRa na elewacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Paryżu (Plac Vendome) pojawia się w 1796 r.] 3. Jak się okazuje w ostatnim HiT_ofonie zasadnie (celowo? i/lub prowokacyjnie?) postawiono znak zapytania przy przymiotniku niestopniowalnym JEDYNE? [nota bene: znak zapytania w polskiej literaturze pojawił się po raz pierwszy w epoce renesansu w twórczości Jana Kochanowskiego - przyjaciela miernika Grzepskiego]. Dlaczego? Na arenie międzynarodowej inny polski geodeta&#8230;, ale po kolei. Przeglądając daty w KALENDARUM 100-lecia POLSKIEJ GEODEZJI (www.sgp100lat.pl), łatwo zwrócić uwagę na zbieżne daty: 16 stycznia 1919 r. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych ("Wykonywanie pomiarów podstawowych kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne dla sporządzenia map katastralnych" powierzono MRP w ustawie z dnia 29.04.1919 r.), a kilka dni później w dniu 8 lutego 1919 r. DEKRET O MIARACH, gdzie m.in. zapisano: "Art. 2. Pods... więcej»

Nieodpłatne udostępnianie danych z rejestrów publicznych (Hanna MIERZWIAK, Dariusz Pręgowski)
Od Redaktora: W związku z wyraźnym trendem, dodatkowo inspirowanym przez Głównego Geodetę Kraju, do szerokiego i bezpłatnego udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, warto zwrócić uwagę na niuanse zawarte w obowiązujących przepisach prawa. W nich to bowiem zawarto mniej lub bardziej wyraźne ramy dotyczące zasad udostępniania tych danych. Oprócz nakreślenia procedur udostępniania danych, z przepisów tych wynikają również, mniej lub bardziej jednoznacznie, ograniczenia związane z tym udostępnianiem. Pomimo więc trendów i inspiracji, administracja publiczna, działająca co do zasady zgodnie z prawem, musi te ograniczenia respektować. Ujęcie tych ograniczeń winno być umożliwione poprzez zmianę lub doprecyzowanie przepisów. Hanna Mierzwiak, w kolejnym już artykule opublikowanym na łamach "Przeglądu Geodezyjnego", wskazuje na istotne szczegóły, które powinny być uwzględniane przy dokonywaniu decyzji co do formy, zakresu i zasad udostępniania danych dla realizacji zadań publicznych w obecnym stanie prawa, posiłkując się orzecznictwem i niejednokrotnie własną oceną regulacji w tym zakresie. Dariusz Pręgowski Tendencja do pełnego wykorzystania potencjału zawartego w gromadzonych przez administrację publiczną rejestrach i uwalniania danych, w szczególności tych zawartych w zasobach geodezyjnych i kartograficznych, w dzisiejszych czasach nikogo już nie powinna dziwić. Dane te niewątpliwie są motorem napędowym postępu gospodarczego i ułatwiają wszelkie decyzje inwestycyjne, czym przyczyniają się do rozwoju naszych lokalnych samorządów oraz całego państwa. O tym jednak, że nie wszystkie dane mogą być udostępnione nieodpłatnie zdajemy sobie jako urzędnicy sprawę. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne wciąż budzą wątpliwości w kwestii: zakresu, formy czy podmiotu, któremu można udostępnić dane. Brak pewności przy interpretowaniu przepisów prawa z tym związany wynika również z niestabilnej linii orzeczniczej. W ... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów" Kraków, 19.09.2018 r. (Jacek M. Pijanowski)
W dniu 19.09.2018 r., na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zorganizował szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów". Scalenia gruntów w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu. Już nie tylko dla poprawy rozłogu gospodarstw, ale jako postępowanie pomocne w kształtowaniu struktury przestrzennej polskiej wsi. W końcowej fazie tzw. uzgodnień międzyresor... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-09-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1722 2018-09-05 2018-09-20 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 1750 2018-09-10 2018-09-11 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 1760 2018-09-11 2018-09-11 Rozporząd... więcej»

V Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2018 już za nami&#8230; (Lucjan Średnicki)
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz z Kołem SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym już po raz piąty zorganizowali, w dniach 22-23 września 2018 r. - Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym. W zawodach uczestniczyło łącznie 39 zawodniczek i zawodników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Patronat honorowy nad imprezą obj... więcej»

Dane przestrzenne pozyskiwane przy pomocy BSL i ich zastosowanie w leśnictwie DOI:10.15199/50.2018.10.3
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Bezzałogowy statek latający (BSL) Bezzałogowym statkiem latającym (unmanned aerial vehicles, UAV) jest urządzenie sterowane "manualnie, półautomatycznie, autonomicznie lub też w kombinacjach wymienionych wyżej wariantów". W literaturze przedmiotu, obok pojęcia bezzałogowego statku latającego, można odnaleźć takie określenia jak: dron, platforma latająca oraz model latający. Pomimo, że wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie, nie mają do końca tego samego znaczenia. Przykładowo według definicji wojskowej dronami są wyłącznie urządzenia samodzielnie wykonujące zadania - autonomicznie [10]. Pojęciem szerszym ukazującym możliwości użytkowania tej technologii jest bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS). Według definicji NATO jest to system, na który składają się takie elementy jak: bezzałogowy statek powietrzny, system wsparcia, a także całość wyposażenia i osoby niezbędne do kierowania bezzałogowym statkiem latającym. Definicja ta pokazuje, iż w przypadku dronów bezzałogowych niezbędnym elementem działania "statku" jest operator. Odstępstwo stanowią systemy autonomiczne, które działają w oparciu o przygotowane wcześniej algorytmy [5, 12]. Schemat obok przedstawia najważniejsze, czyli podstawowe elementy składowe multiwirnikowca. Jest to jeden z rodzajów bezzałogowych statków latających. Głównymi systemami napędowymi ww. platformy latającej są silniki oraz śmigła i to na nich spoczywa cały... więcej»

eXAM (Jarosław POLAK)
Systemy Informacji Geograficznej pojawiają się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Celem wdrożenia jest już nie tylko paszportyzacja posiadanej infrastruktury, ale również zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Sam system GIS z reguły pozwala na dokładną inwentaryzację majątku sieciowego, zgromadzenie informacji w centralnej bazie danych oraz ich aktualizację. Jednak zarówno system, jak i zaewidencjonowane w nim dane stanowią tylko jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowym zagadnieniem staje się umiejętne powiązanie tych elementów z procesami biznesowymi, które obejmują: ??przyłączanie nowych odbiorców, ?... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Spojrzeć w przeszłość ze zdjęciami lotniczymi (Krzysztof BAKUŁA)
Ozdjęciach archiwalnych pisałem już na łamach Przeglądu Geodezyjnego w kwietniu 2017 roku. Temat ten, dzięki pięknym czarno-białym zdjęciom, kojarzy mi się z pewną nostalgią i zadumą, która niewątpliwie udziela się Redakcji i Czytelnikom&#8230; We wspomnianym artykule sprzed roku padły nazwy najważniejszych źródeł danych w postaci archiwalnych zdjęć lotniczych, jakimi obecnie jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralne Archiwum Wojskowe. Okazuje się jednak, że "kopalnią" zdjęć archiwalnych mogą być powiatowe ośrodki geodezyjne oraz urzędy miast i gmin, które niejednokrotnie są w posiadaniu kopii zdjęć lub ich papierowych odbitek uzupełnionych czasem o dodatkowe dane. Przykładem cieka... więcej»

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski 29.11.1931 r. - 15.08.2018 r.
W dniu 15 sierpnia odszedł tragicznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski - nestor polskiej geodezji, redaktor działowy Przeglądu Geodezyjnego, przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletni Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektor Politechniki Warszawskiej, twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych. Urodził się 29 listopada 1931 w Swędowie. Był absolwentem Państwowego Liceum Mierniczego w Łodzi. Studiował w latach 1951-1956 na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 roku został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od roku 1957 był działaczem NOT. W 1960 roku uzyskał uprawnienia zawodowe. Doktorat obronił w 1964, a habilitację w 1971 roku. W 1965 roku otrzymał stypendium rządu Królowej Juliany Holenderskiej na Politechnice w Delft, gdzie odbył półroczny staż naukowy. W Politechnice Warszawskiej przeszedł kolejne stanowiska: od zastępcy asystenta do profesora nauk technicznych. W latach 1970-1973 był dziekanem wydziału Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973-1980 prorektorem tejże uczelni. W latach 1973-1974 był kierownikiem projektu i współautorem Systemu Informacji Przestrzennej "Teren", a w 1977 roku kierownikiem i współautorem projektu sieci geodezyjnej Afryki (przyjętego do realizacji przez ONZ i częściowo zrealizowanego przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię i Polskę). Od 29 października 1980 do 31 grudnia 1987 roku był podsekretarzem stanu - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia. Od roku 2000 do 2006 był przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Doskonalenia Kadr Federacji NOT, a o... więcej»

Wniosek o dostęp do informacji publicznej DOI:10.15199/50.2018.9.2
(Katarzyna DYBEŁ, Arkadiusz KAMPCZYK)

Zasada jawności informacji publicznej Reguła jawności informacji publicznej należy do podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do informacji publicznej wynika przede wszystkim z: - art. 54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucji RP) [1], - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.o.d.d.i.p) [2], - art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [4], z którego wynika, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna, jednocześnie nie stosując tego przepisu do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie stanowi informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub gdy wynika to z umów międzynarodowych. Każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Zgodnie z linią orzeczniczą, stwierdza się, że informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02) [12]. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej, np.: organ administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo dostępu do informacji publicznej zwane jest prawem do informacji publicznej. Posiada ono pewne ograniczenia, które wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych ustawowo. Podlega też ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. Jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach, które pełnią funkcje publiczne, posiadają związek z pełnieniem tych funkcji, powierzeniem i wykonywa... więcej»

Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Miliony użytkowników wieczystyc (Tomasz Budzyński)
1 styczeń 2019 roku dla wielu obecnych użytkowników i współużytkowników wieczystych stanie się datą wyjątkową - wprost historyczną. Tego dnia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, uchwalonej przez Sejm 20 lipca 2018 r., staną się oni odpowiednio właścicielami i współwłaścicielami tych gruntów. Przekształcenie będzie dotyczyło nieruchomości zarówno wyłącznie zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, jak i tych, na których oprócz wspomnianych budynków znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków mieszkalnych. Podstawą wpisu prawa własności gru... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - czerwiec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu czerwcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Malezji w składzie: Wan Anom Wan Aris, Tajul Ariffin Musa, Kamaludin Mohd Omar, Abdullah Hisam Omar. Artykuł nosi tytuł: "Non-Linear Crustal Deformation Modeling for Dynamic Reference Frame: A Case Study in Peninsular Malaysia"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Artykuł został wybrany jako najlepszy artykuł obejmujący tematykę Komisji 5 FIG i otrzymał nagrodę tzw. the NavXperience Award. Autor... więcej»

Adam Mickiewicz - syn mierniczego - co napisałby dziś? (Zdzisław Adamczewski)
Edward Redliński przesłał mi kolejną "lekturę obowiązkową" i pozwolił mi ją spożytkować ku pokrzepieniu naszych skołatanych serc w czasie okrutnym dla polskiej geodezji, co niniejszym uczynię. Mały fragment tej lektury przytoczę: Stefan Breyer w książce Spór Horeszków z Soplicami: studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" (Wydawnictwo Prawnicze 1955) pisze tak: Autor "Pana Tadeusza" - syn Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego - (czyli geometry, mierniczego) i zarazem adwokata subseliów nowogródzkich - nasiąkł we wczesnej młodości atmosferą prawną, poznał różne ówczesne terminy prawnicze, dowiedział się o wielu ciekawych procesach omawianych w domu rodzinnym. Odbiciem tego jest np. fraza: "Dzielą słusznie jak wystarczy, i grosiwo, i śpiżarnię, i oborę, i owczarnię, i nabytek gospodarczy. - Potem z obu stron namowy, pan komornik przez zagony ciągnie sznurem na dwie strony, i wydziela dwie połowy." Jest to wspaniała poetycka synteza pracy dzisiejszych specjalistów: rzeczoznawcy majątkowego, geodety i - w razie szczególnej potrzeby - prawnika. Warto też na marginesie dodać, że nasz wieszcz, podczas egzaminó... więcej»

Zintegrowana gospodarka przestrzenna w Comarch ERGO
Gospodarka przestrzenna Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Ustawy kompetencyjne precyzują obszary gospodarki przestrzennej, w których jednostki samorządu terytorialnego muszą realizować zadania publiczne, wydając decyzje prawne, administracyjne i gospodarcze. Ich źródłem są informacje o stanach lub faktach zachodzących w przestrzeni, prowadzone w rejestrach publicznych przez różne samorządy. Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej przez gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie.Podział zadań pomiędzy różne jednostki samorządu terytorialnego Polski system samorządowy charakteryzuje wyraźny podział zadań i kompetencji w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej. Wspólne są natomiast cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Gmina odpowiada m.in. za budowę i utrzymanie dróg gminnych, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i zabytków. Powiat jest odpowiedzialny m.in. za budowę i utrzymanie dróg powiatowych, geodezję i kartografię, budownictwo, ochronę środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Podstawowym zadaniem województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego, w tym planowanie przestrzenne i infrastrukturę o znaczeniu wojewódzkim. W procesach decyzyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej samorządy mogą pełnić różne role: regulacyjne, koordynacyjne, inwestycyjne czy też kontrolne. Wzajemne przenikanie się tych ról wymaga ścisłej współpracy samorządów, zapewniając sprawne wydawanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych, będących wynikami tych procesów. Problem sprawnego wydawania decyzji jest szczególnie istotny w przypadku decyzji administracyjnych, których wydanie wymaga dostępu do aktualnych... więcej»

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying (Ireneusz WYCZAŁEK)
Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Czy geodeta może "porzucić" pracę bez konsekwencji karnych i dyscyplinarnych?
Tym razem zadaliśmy ważne pytanie z punktu widzenia wykonawcy prac geodezyjnych i kartografi cznych, dotyczące tzw. "porzucenia" pracy po negatywnym protokole weryfi kacji albo w ogóle odstąpienia od wykonania pracy po jej zgłoszeniu oraz pobraniu i zapłaceniu za materiały PZGiK. Zgodnie z art. 12a. [Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartografi cznych] 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartografi czne, o zakończeniu tych prac, przekazując: 1) zbiory nowych, zmodyfi kowanych lub zweryfi kowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b; 2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie. Art. 12b. [Weryfi kacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych] 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych, niezwłocznie weryfi kuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografi i. 4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego stanowi pozytywny wynik weryfi kacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartografi cznej. 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfi kacji, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uc... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - maj 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Abdulvahita Torun z Turcji. Artykuł nosi tytuł: "Geodata Enabled Hierarchical Blockchain Architecture for Resolving Boundary Confl icts in Cadastre Surveys and Land Registration". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) - zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsc... więcej»

Jubileusz Geodety Kazimierza Rychlika - nieprzerwanie 60 lat pracy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Marta Wałachowska)
16 lipca 2018 r. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej będzie miał miejsce niecodzienny jubileusz. 60 lat nieprzerwanej pracy obchodzi Pan Kazimierz Rychlik - Główny Geodeta Oddziału Biura w Radomiu. Wyjątkowość tego faktu polega na tym, że Pan Kazimierz Rychlik nadal pracuje w tej samej instytucji; jest najdłużej pracującą osobą w 62-letniej historii BULiGL. Kazimierz Rychlik urodził się 14 grudnia 1939 r. w miejscowości Miechów- Kolonia, w powiecie zwoleńskim. Po ukończeniu Technikum Drogowego w Radomiu, mając 19 lat, 16 lipca 1958 r. rozpoczął pracę w Oddziale BULiGL w Radomiu i przez cały okres swojej aktywności zawodowej związany jest z tym Oddziałem. Zajmował kolejno następujące stanowiska: technik, starszy asystent geodety, geodeta, starszy geodeta, geodet... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 33/07/2018 W celu określenia długości odcinka prostego AC trasy komunikacyjnej, przebiegającego przez przeszkodę, pomierzono w terenie długości dwóch baz AB = a i AD = b oraz kąty &#945;, &#946;, &#947; odpowiednio w punktach A, B, D (rysunek). Obliczyć długość odcinka AC oraz kąty &#966; i &#1108; w punkcie C. DANE: długości baz: a = AB = 240.00 m, b = AD = 180.00 m, wartości kątów: &#945; = BAD = 88g.8887, &#946; = CBA = 125g.5556, &#947; = ADC = 122g.2222. Krzyżówka geodety 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 POZIOMO: 1) najstarsza historycznie metoda pomiarów terenowych, 8) apogeum, szcz... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na: &#61607; kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15], &#61607; astronomiczną, &#61607; fotogrametryczną, &#61607; jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.), &#61607; troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej, &#61607; trygonometryczną, &#61607; niwelacyjną, &#61607; elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego, &#61607; tunelową, &#61607; kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Może również już czas na geodetów? (Tomasz Budzyński)
Człowiek uczy się całe życie, często na błędach własnych czy innych osób. W przypadku nieruchomości popełniane błędy mogą skutkować stratami idącymi w miliony złotych. Dlatego tak ważne jest ustawiczne kształcenie, pozwalające na uzupełnianie braków w posiadanej wiedzy. Wobec ciągłych zmian w przepisach prawa, ale także w innych obszarach otaczającej nas rzeczywistości, bardzo ważne jest również zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności, aby wykonywać swój zawód profesjonalnie, nie obawiając się rosnącej konkurencji. Piszę o tym wszystkim z racji kształcenia innych osób na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, ale także w związku z niedawno wydanym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawc... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - kwiecień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu kwietniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Lopang Maphale i Kealeboga Kaizer Moreri z B otswany. Artykuł nosi tytuł: "A consideration for a conceptual partnership framework in building spatial data infrastructures in developing countries"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Autorzy w artykule zajmowali się tematyką Infrastruktury Informacji Przestrzennej - SDI (Spatial Data Infrastructures), a ściśle jej komponentami oraz kwestiami związan... więcej»

Smrodzenie przy jubileuszu SGP (Zdzisław Adamczewski)
Kocham geodezję, co uroczyście deklarowałem. Kocham też całe nasze środowisko zawodowe. Jednak to, co wyczyniają poniektórzy liderzy różnych lokalnych, zwykle kanapowych organizacji, które w ostatnich latach objawiły króliczą zdolność prokreacyjną, wystawia tę moją miłość na ciężką próbę. Aktywność części naszego środowiska, będącej w zasięgu indoktrynacji wspomnianych organizacji, przypomina obecnie przypowieść, jak to prowadził ślepy kulawego, wzięli do towarzystwa niemowę, żeby pytał o drogę, a na dodatek każdy z nich miał zdanie odrębne co do kierunku ich wędrówki. Przesłanie ideowe tych organizacji jest różnorodne, lecz podszyte merkantylizmem. Jednakże pojawiła się możliwość "integracji" działań. Mianowicie - jednoczenie się w walce z SGP i próby odbierania mu zasług, a nawet dobrego imienia. Jest to gryzienie po kostkach, ale utrudnia walkę z politbiurokratami o polską geodezję. Przypomniałem sobie jak obecny prezes PTG, zaproszony na zebranie Zarządu Głównego SGP, wygłosił dramatyczną mowę oskarżycielską, zarzucając naszej organizacji, że nie dba o interesy środowiska geodezyjnego i o rangę zawodu. Jaskrawie wbrew faktom. Było to wystąpienie wręcz wredne. Ale to było i przeszło. Mamy oto znowu nieświeży pasztet. Pan Władysław Baka kwestionuje prawo Stowarzyszenia Geodetów Polskich do samodzielnych obchodów jubileuszu stulecia. Że też w tej mojej Ojczyźnie wszystko musi być inaczej. Jesteśmy inaczej patriotyczni, inaczej inteligentni, inaczej solidarni itp., a więc nawet jubileusz SGP ma być obchodzony inaczej. Meritum sprawy zajmę się dalej, lecz najpierw muszę z przykrością odnotować nie najwyższej próby zachowanie tego autora. Pa... więcej»

POROZUMIENIE organizacji geodezyjnych o WSPÓŁPRACY
W dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych spotkało się w Gmachu Politechniki Warszawskiej, żeby podpisać porozumienie o współpracy. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo. Poniżej tekst porozumienia. 1. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowane przez: Janusza Walo i Ludmiłę Pietrzak; 2. Polska Geodezja Komercyjna KZPFG-K reprezentowana przez: Waldemara Klocka i Roberta Rachwała; 3. Polskie Towarzystwo Geodezyjne reprezentowane przez Barbarę Twardowską i Agnieszkę Zabłocką&#8212;Gasek; 4. Stowarzyszenie Kartografów Polskich reprezentowane przez: Agnieszkę Buczek i Grzegorza Kurzeja; 5. Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów reprezentowane przez: Władysława Bakę, Jakuba Lechowskiego i Krzysztofa Szczepanika; 6. Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentowana przez: Bogdana Grzechnika, Jakuba Krawczak... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 28-05-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 798 2018-04-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 799 2018-04-27 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
SURVEYORS (Ryszard RUS)
Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope&#8217;s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t... więcej»

Współczesny rachunek wyrównawczy w świetle obowiązujących standardów technicznych (Jerzy GAJDEK)
1. Wstęp Po opracowaniu publikacji [1], gdzie podstawową pozycją literatury był podręcznik prof. Zbigniewa Wiśniewskiego [2], postanowiłem skonfrontować najnowsze Jego opracowanie [3], z prozą życia geodetów ujętą w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych&#8230;[4]. Zauważmy, że tak nauka, jak i praktyka, ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z punktem(ami), pojęciem pierwotnym, a w rozumieniu geometrycznym obiektem bezwymiarowym. Dla tych punktów, jednak materializujących po odpowiedniej interpretacji szczegóły terenowe I, II i III grupy dokładnościowej [4-§ 28], trudzą się naukowcy i producenci sprzętu po to, aby świadomi pobranych nauk geodeci mogli je odpowiednio pomierzyć oraz właściwie obliczyć wraz z charakterystyką dokładnościową. Charakterystyką zrozumiałą dla wszystkich pokoleń geodetów i przede wszystkim zrozumiałą w sposób intuicyjny dla zleceniodawców prac geodezyjnych oraz co jest niesłychanie ważne, dla sędziów rozstrzygających różne konfliktowe zdarzenia pomiarowe ze sporami granicznymi włącznie. Zazwyczaj o znacznym, a czasem o bardzo dużym wymiarze ekonomicznym. Należy też pamiętać o tym, iż obydwa wydania książki prof. Z. Wiśniewskiego traktują o metodach wyrównywania oraz oceny dokładności tylko wyników pomiarów klasycznych, wyraźnie kurczących się pod wpływem ofensywy technologii satelitarnych GNSS [4-§ 8-13]. 2. Oczekiwania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) Ostateczny produkt czynności geodezyjnych to pomierzona, wymagana zleceniem liczba punktów (przewidzianych do dalszej obróbki obliczeniowej, graficznej i prawnej) o określonych współrzędnych z charakterystyką dokładnościową określoną w [4-§ 29] i rzędnych z charakterystyką dokładnościową określoną w [4-§ 36]. Dokładności te powinno się obliczać odpowiednio względem pomiarowej osnowy sytuacyjnej (POS) i pomiarowej osnowy wysokościowej (POW), uznanych za bezbłędne, za pomocą prawa prze... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (4) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. W ostatniej części "KWIATKÓW" pragnę przedstawić przykłady nieprawidłowych określeń i nazw, wręcz zapisów żargonowych, powtarzających się w dokumentacji tworzonej przez praktyków geodetów oraz stosowanych w dydaktyce geodezji - zarówno przez nauczycieli jak i uczącą się młodzież. Język techniczny geodezji to nie beletrystyka, w której można tworzyć nowe wyrazy, słowa, określenia na potrzeby aktywizowania i podnoszenia temperatury akcji. Musi on być precyzyjny i opisujący konkretną czynność geodezyjną, zgodnie z wymaganiami standardów technicznych oraz poprawną wiedzą geodezyjną, bez upiększeń żargonowych. Nie powinniśmy się też poddawać i ulegać różnym kastom: budowlańcom, informatykom i prawnikom, którzy nam narzucają swoje słownictwo i rozwiązania. Myślę, że unikniemy tego, jeżeli będziemy dobrze przygotowani merytorycznie zawodowo oraz z przepisów technicznych i prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. 1. Mankamenty dydaktyczne programów komputerowych Bardzo ważnymi narzędziami wspomagającymi dydaktykę i praktykę geodezji są programy i systemy komputerowe - obliczeniowe i graficzne. Nie powinny one jednak zawierać skrótowego i niejednoznacznego nazewnictwa. Przed zastosowaniem ich w dydaktyce powinny być zweryfikowane pod względem terminologii i prawidłowej wiedzy geodezyjnej, nie żargonowe... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej - to już pewne (Tomasz Budzyński)
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawy mieszkaniowej budzi nadal duże emocje. Znalazło to odzwierciedlenie w trakcie konsultacji publicznych, w których do projektu zgłoszono ponad tysiąc uwag. Niektóre podmioty przesłały propozycje zmian do ustawy, niektóre głównie skrytykowały rozwiązania zawarte w projekcie, inne poszły jeszcze dalej - żądając wstrzymania prac legislacyjnych nad projektem specustawy mieszkaniowej. Wśród podmiotów zgłaszających propozycje zmian w ramach konsultacji publicznych było Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które przesłało ich łącznie 37. Nasze Stowarzyszenie jest przeciwne rozwiązaniom, stanowiącym "obchodzenie" prawa, które stanowi plan miejscowy. Proponuje się w zamian rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany MPZP w przyśpieszonej procedurze, na wzór zapisó... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
In memoriam Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik 11.11.1944 r. - 22.03.2018 r. Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22.03.2018 roku zmarł nagle prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej - członek od 1969 roku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich geodetów. Prof. Marcin Barlik urodził się 11.11.19... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - luty 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu lutym 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Grecji w składzie: Bakogiannis Efthimios, Charalampos Kyriakidis, Maria Siti, Nikolaos Kougioumtzidis, Chryssy Potsiou. Artykuł nosi tytuł: "The use of Volunteered Geographic Information (VGI) in noise mapping"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Bukareszcie w Rumunii sympozjum "GeopreVi 2017", którego temat brzmiał: "Smart Solutions for a Secure and Valuable Property". Obecnie na świecie wśród czynników... więcej»

Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

Recenzja Geofelietonów
MAESTRO Literatura straciła, geodezja zyskała. O 17 lat młodszy od Sławomira Mrożka. Gdyby na rozstajach młodości wybrał pisarstwo, mówilibyśmy o nim "drugi Mrożek". A może o Mrożku "drugi Adamczewski"? Porównywalibyśmy "Zdzicha" z Hrabalem, Haszkiem, Gogolem... TALENT &#171;"Ogniem i mieczem" znałem jako dziecko na pamięć.&#187; /201412/ &#171;Ciągoty grafomańskie miałem od czasów gimnazjalnych. Jako dziecię ludu miałem trudności w poprawnym wysławianiu się, było dla mnie katorgą "opowiadanie" jakiegoś tekstu "własnymi słowami". Musiałem nadrabiać wypracowaniami pisemnymi i doszedłem w pisaniu do czołówki klasowej. Edek R-ski, mój student, redaktor naczelny gazetki wydziałowej "Paralaxa", gdzie ja prowadziłem dział "kroniki towarzyskiej", nie wie chyba, że pobudził u mnie jeszcze bardziej wspomniane ciągoty. Wystartowałem w konkursie "Polityki" na pamiętniki inżynierów i otrzymałem wyróżnienie honorowe. Nawet mnie wydrukowali w świątecznym, wielkanocnym numerze 1963... &#187; Oto próbka talentu, wspomnienie z roku 1957, wieś Jęczydół w Szczecińskiem, opis kolektywizacji : ...Osadnicy wyprzedali lub przepili bądź zjedli cały prawie inwentarz żywy i założyli Rolniczy Zespół Spółdzielczy. Państwo postawiło spółdzielnię na nogi. Z kredytów zakupiono nową trzodę, zaczęto budować ośrodek gospodarczy. Przed październikiem 1956 spółdzielcy z Jęczydołu byli zupełnie dobrze zagospodarowani. Po październiku od razu rozwiązali spółdzielnię. Dla uczczenia tego wydarzenia ucztowali chyba z miesiąc. Wyrżnęli i zjedli wielkie stado owiec. Rozdzielili między siebie, jak łupy wojenne, całe za kredyty państwowe zakupione mienie spółdzielcze i długo jeszcze "urzędowali" w gospodzie w pobliskiej Kobylance. Niestety, wszystko co przyjemne, szybko przemija. Państwo przypomniało o konieczności spłacania kredytów. Powiało grozą. Nie było czym uprawiać ziemi. Jak na urągowisko sterczą mury zaczętej obory spółdzielczej na 150 krów. Jak tu żyć nam biednym... więcej»

Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie&#8230; kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Czy może być jeszcze gorzej? (Robert ŁUCZYŃSKI)
W lutym 2018 roku Pan Andrzej Bylica rozpowszechnił odezwę skierowaną do geodetów powiatowych i miejskich, aby wystąpili z petycją do centralnych władz geodezyjnych, której propozycję również przedstawił. W odezwie "CZAS NA ZMIANY", skierowanej do Geodetów pomagających realizować zadania z zakresu administracji rządowej w powiatach, Pan Andrzej Bylica wymienił zadania, jakie na geodetów powiatowych nakładają wciąż nowe przepisy prawa - m. in.: cyfryzacja materiałów zasobu, rozszerzanie zakresu danych wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie baz danych do wdrożenia funkcjonalności ZSIN, wprowadzenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- -NH. Wszystkie ww. zadania wymagają znacznych nakładów środków finansowych oraz ogromnego osobistego zaangażowania nie tylko samych Geodetów Powiatowych, ale także często całej (zbyt małej) obsady kadrowej osób zatrudnionych w wydziałach geodezji. Analizy GUGiK w zakresie stopnia realizacji powyższych zadań wskazują, że w większości powiatów nie zostały one zrealizowane, a przewidywany okres realizacji przewidziany jest przeciętnie na 10 lat (maksymalnie ponad 20 lat). Pragnienie Geodetów Powiatowych/ Miejskich w zakresie wywiązania się z zadań nałożonych ww. przepisami, mimo wskazanych obiektywnych ograniczeń, dodatkowo często napotyka na częściowy lub całkowity brak zrozumienia ze strony starostów/prezydentów. Andrz... więcej»

Żaba na środku polany (czyli rzecz o dokumentach operatu podziałowego) (Dariusz Pręgowski)
Do nakreślenia kilku słów na temat, skłoniła mnie niedawna sytuacja. Oto współpracownik zakomunikował mi właśnie: musimy napisać jakąś informację dla geodetów wykonujących u nas opracowania (czyli napisać tzw. wytyczne powiatowe...) w temacie wydawania im uwierzytelnionych protokołów z operatów złożonych przez nich do PZGiK. Troszkę zdziwiony, na zadane pytanie - a jakich to protokołów? - otrzymałem odpowiedź - Przyjęcia granic do podziału... Dalej współpracownik wyłuszczył mi swój już gotowy pomysł (za to cenię moich współpracowników!), dotyczący wymaganych pełnomocnictw, rygorów z tym związanych, wysokości opłat itp. Muszę przyznać, że przez chwilę zbaraniałem, nie rozumiejąc o co mu chodzi i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi, dowiadując się dodatkowo, że takich próśb jest coraz więcej. Zaciekawiony więc już mocno, wysłuchałem o problemie do końca i postanowiłem napisać kilka zdań. Okazuje się, że stosowanie od lat utartej praktyki, która jakby się mogło wydawać, nie wymaga analizy oczywistych i starych (względnie) przepisów, może prowadzić do popełniania błędów. Problem jest drobny, ale wbrew pozorom takie błahe problemy często powodują, że pracownik administracji publicznej, czując się w obowiązku respektować przede wszystkim przepisy prawa, musi działać wbrew zdrowemu rozsądkowi lub też wymyślać "prawo powiatowe". Otóż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. - dalej: ustawa ogn), w art. 97 ust 1a wymienia się literalnie dokumenty, które wnioskodawca o podział nieruchomości powinien dołączyć do wniosku kierowanego do właściwego organu. Wśród tych dokumentów w pkt. 5 czytamy - protokół z przyjęcia granic nieruchomości. A zatem, urzędnik gminny, czytając również literalnie przepisy, winien egzekwować od wnioskodawcy złożenie takiego dokumentu. Przepisy wykonawcze dotyczące podziałów ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i ... więcej»

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Witold RADZIO)
Przepisy art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne upoważniają wykonawców prac geodezyjnych do wykonywania, poza postępowaniem rozgraniczeniowym, czynności mających na celu wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, a także do wyznaczenia punktów granicznych. Czynności te mogą być wykonywane, jeżeli położenie znaków lub punktów granicznych zostało uprzednio w odpowiednim trybie ustalone oraz istnieją dokumenty określające w odpowiedni sposób to położenie. W przypadku wyznaczania punktów granicznych, dodatkowym warunkiem skutecznego wykonania tych czynności jest fakt ujawnienia wyznaczanych punktów granicznych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Jeżeli brak jest dokumentacji określającej położenie znaków lub punktów granicznych lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, wykonawca prac geodezyjnych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest upoważniony do wykonania czynności mających na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Skuteczne wykonanie ww. czynności jest możliwe po uprzednim doręczeniu odpowiednim podmiotom i w odpowiednim terminie zawiadomienia o zamiarze ich wykonania przez wykonawcę prac geodezyjnych. Omawiane czynności wykonywane są poza postępowaniem administracyjnym, zatem do zawiadomień o zamiarze ich wykonania nie mają zastosowania przepisy kpa. Teza ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. NSA w uzasadnieniu do postanowienia I OSK 2973/15 stwierdził: Wznowienie granic ma charakter czynności technicznej dokonywanej na zlecenie, a więc i koszt zainteresowanych osób. Przeprowadzania tej czynności nie dokonuje się w trybie administracyjnym, a w konsekwencji nie wydaje żadnego władczego rozstrzygnięcia, które mogłoby podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób wy... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Interpretacja terminu "teren" w decyzji o warunkach zabudowy - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Po 546/17 - orzeczenie nieprawomocne. Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) uzależnia wydanie decyzji o warunkach zabudowy od istnienia co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej oraz zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Określenie granic terenu inwestycji, poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi w załączniku graficznym projektu decyzji, nie może zmieniać przyjętego zapatrywania, iż teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego. Na konieczność takowej wykładni tych przepisów pośrednio wskazuje także § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.), albowiem w przepisie tym prawodawca jednoznacznie odwołał się do szerokości frontu działki objętej wnioskiem, a nie do szerokości frontu terenu inwestycji. Do pojęcia działki budowlanej jako całości, a nie jej wydzielonego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji fragmentu, prawodawca odwołał się wprost także w pozostałych regulacjach tegoż rozporządzenia, co wyraźnie wskazuje, iż jego zamiarem nie było dopuszczenie możliwości ustalania warunków zabudowy dla fragmentów działek ewidencyjnych. W oc... więcej»

STOWARZYSZENIA MIERNICZE PROJEKT KODEKSU DEONTOLOGJI MIERNICZEJ
Cel kodeksu deontologicznego § 1. Niniejszy kodeks deontologji mierniczej ma służyć mierniczym przysięgłym za wskazówkę postępowania względem klientów, publiczności, kolegów, pracowników i korporacji mierniczych przysięgłych, a sądowi honorowemu za podstawę przy dochodzeniu i rozstrzygnięciu spraw. Jakkolwiek sądom honorowym korporacji mierniczych przysięgłych nie podlegają mierniczowie rządowi i wojskowi, jednakże i ci mierniczowie powinni się poczuwać do obowiązku przestrzegania przepisów niniejszego kodeksu, jeżeli oprócz czynności swych służbowych także praktykę prywatną wykonywują. W razie wykroczeń w tym kierunku wspomnianych mierniczych, nie przynależnych do korporacji mierniczych przysięgłych, ta ostatnia w obronie godności stanu zwracać się będzie do właściwych władz dyscyplinarnych tych mierniczych. I. Obowiązki mierniczych przysięgłych w ogólności § 2. Każdy mierniczy powinien sumiennie wykonywać obowiązki swego zawodu, mając przede wszystkim na względzie dobro klienta, powinien też przestrzegać godności, honoru tudzież wspólnych interesów moralnych i materialnych stanu mierniczego, a koleżeństwa w stosunku z innymi mierniczemi. § 3. Godności mierniczego przysięgłego nie może piastować człowiek, wykluczony ze społeczności ludzi honorowych, tj. zaliczony do osób, które dopuściły się pewnego ściśle kodeksem honorowym określonego czynu. § 4. Praktyka miernicza opiera się na swobodnej umowie między mierniczym a klientem. Za swe czynności mierniczy ma prawo i obowiązek żądać stosownego wynagrodzenia. § 5. Mierniczy ma unikać natrętnego narzucania usług, tudzież reklamy kupieckiej, a tembardziej reklamy jarmarcznej i szarlatańskiej. § 6. Stosunki koleżeńskie ma cechować prawość, lojalność i uprzejmość. Mierniczy wystrzegać się będzie wszystkiego, coby mogło przynieść ujmę stanowi mierniczemu. § 7. Mierniczowie, przynależni do korporacji mierniczych przysięgłych, mają się stosować do jej uchwał i zarządzeń. II. Obowiązki... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
W nowym roku - nowe budynki - po nowemu, czyli zmiany w zasadach projektowania (Tomasz Budzyński)
Przełom roku to czas wielu zmian, w nieruchomościach również. W związku z rekonstrukcją rządu z dniem 22 stycznia br. kierowanie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w tym także nadzór nad Głównym Geodetą Kraju przejął od Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Infrastruktury) nowo powołany Minister Inwestycji i Rozwoju. O jego działaniach, mam nadzieję, że nie raz jeszcze będę miał okazję napisać, również w związku z rozwojem polskiej geodezji. Póki co, w tym miesiącu, wrócę jeszcze do efektów działalności ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp... więcej»

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley&#8217;a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Joanna Krzyszkowska)
Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety ... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty &#945; i &#946;, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - grudzień 2017 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu grudniu 2017 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Portugalii w składzie: José António Tenedório i Luís Marques. Artykuł nosi tytuł: "How can 3D models and augmented reality visualization based on mobile platforms enhance the value of urban heritage?"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas warsztatów Komisji 3 FIG "Volunteered Geographic Information: Emerging Applications in Public Science and Citizen Participation", które odbywały się w dniach od 27 do 30 listopada 2017 roku w Lizbonie w Portugalii. Zabudowa miejska i charakterystyczne jej budowle tworzą historię danych miejsc, stając się ich symbolem. Korzysta z... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Zebranie Zarządu Głównego SGP w dniu 13.12.2017 r.
Przede wszystkim podjęto uchwałę nr 1/2017 w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych w związku z planowaną reformą nauki o treści: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wyraża zdecydowane stanowisko za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia" w opracowywanej nowej kwalifikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Wyrażamy opinię, że utrzymanie dyscypliny "geodezja i kartografia" jest niezwykle ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu jej obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchom... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Czy dokumenty obcojęzyczne mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu administracyjnym? - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (III SA/Lu 242/17). Dopuszczalne jest uznanie obcojęzycznych dokumentów jako dowodów w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej i nie jest to sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kodeksu) oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Powoływany przepis art. 4 pkt 3 ustawy o języku polskim stanowi, że język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej. Z kolei z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie w sprawie prowadzone było w języku polskim. Przepisy art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim nie zostały zatem naruszone. Z powołanych wyżej przepisów nie można również wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Dopuszczenie takiego dowodu nie jest sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przy wykładni tego przepisu należy wziąć pod uwagę, że czym innym j... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta... więcej»

Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych DOI:10.15199/50.2018.1.3
(Grzegorz OLENIACZ, Tomasz ŚWIĘTOŃ)

Sieciowe pomiary kinematyczne RTN są obecnie jednym z najszybszych sposobów prowadzenia pomiarów geodezyjnych, uzyskanie współrzędnych punktów możliwe jest bezpośrednio w terenie nawet w ułamku sekundy [8], właściwie w czasie rzeczywistym. Podstawowym ograniczeniem satelitarnych metod pozycjonowania jest jednak konieczność zapewnienia antenie odbiornika dostępu do otwartego horyzontu, bez przesłon spowodowanych przeszkodami terenowymi (budynki, drzewa itp.). Występowanie zasłon terenowych na punktach pomiarowych wpływa na pogorszenie dokładności i wiarygodności pomiarów GNSS [1, 3 - 5]. Dostępne obecnie geodezyjne odbiorniki GNSS są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, dzięki czemu mogą wyznaczać pozycję nawet w trudnych warunkach obserwacyjnych. Problemem pozostaje jednak wiarygodność takiego wyznaczenia pozycji [5, 8]. Celem niniejszej publikacji jest próba oszacowania rzeczywistej dokładności pomiaru sieciowego RTN GNSS w warunkach powszechnie występujących w wykonawstwie geodezyjnym w odniesieniu od sytuacji terenowej na stanowisku, wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej oraz czasu trwania pomiaru. Do badań wykorzystano dwa odbiorniki GNSS, jeden producenta o ugruntowanej pozycji na rynku, drugi stanowiący stosunkowo nową ofertę. 2. Warunki i przebieg testu Przeprowadzone w ramach badań pomiary zostały wykonane na sześciu punktach zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Trzy spośród nich, oznaczone literami A, B, C zostały zamarkowane w miejscach o otwartym hory... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577