• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Konferencja HxGN Local Poland 2018
W dniach 25-26 października 2018 r., w hotelu Hilton, w Gdańsku, odbyła się kolejna edycja konferencji HxGN Local Poland 2018, pod hasłem "Kształtujemy Inteligentne Zmiany". Organizatorami wydarzenia byli Hexagon Safety & Infrastructure, Hexagon PPM, Hexagon Geospatial oraz Leica Geosystems.W ciągu intensywnych dwóch dni konferencji odbyło się ponad osiem sesji wykładowych oraz cztery bloki warsztatowe, podczas których zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania geoinformatyczne dla administracji publicznej, służb mundurowych, transportu, przedsiębiorstw ... więcej»

Czy geodeta może przeskoczyć przez ogrodzenie w celu wykonania pomiaru, pod nieobecność właściciela nieruchomości?
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie: § 4.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej; § 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Podobnie, wykonując modernizację ewidencji gruntów i budynków, geodeta musi pomierzyć budynki w terenie, często ogrodzonym, do którego nie ma dostępu. Również dokonując wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib czy też ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - istnieje potrzeba wejścia na ogrodzony teren. W zasadzie w wielu pracach geodezyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją. Jednocześnie w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanowiono, że: Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki; 4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych; 2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz inny... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - październik 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu październiku 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Stiga Enemarka z Danii i Robina McLarena z Wielkiej Brytanii. Artykuł nosi tytuł: "Making FFP Land Administration Compelling and Work in Practice"1. Artykuł zaprezentowano podczas corocznego spotkania komisji 7 FIG, które odbywało się w dniach od 24 do 28 września 2018 r. w Bergen w Norwegii. Autorzy w artykule zajmowali się problematyką podejścia do administrowania gruntami w podejściu... więcej»

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych" 25-26 października 2018 r. PWSTE w Jarosławiu (Monika Balawejder)
W dniach 25-26.10.2018 r., w PWSTE w Jarosławiu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych", której Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE, natomiast Wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Karol Noga z UP w Lublinie. Uroczystego otwarcia obrad dokonał J... więcej»

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej a użytek B (Artur HORODYSKI)
Wielkość obszaru oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane i zurbanizowane zawsze budziło wiele emocji ze względu na opłaty - podatki od nieruchomości, które są uzależnione od rodzaju użytku, jak i jego wielkości. Określanie zasięgu użytku obszarów zurbanizowanych także sprawia problemy interpretacyjne, ze względu na niespójne przepisy prawa w tym zakresie, jak też różne stanowiska organów centralnych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1034 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem egib, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zaliczamy: ??grunty na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa; ??grunty wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Przy określaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych lub leśnych z produkcji oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu. O ile zasięg zurbanizowanych terenów niezabudowanych dość precyzyjnie został określony w rozporządzeniu egib, o tyle cechy użytkowa... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Rozgraniczenie użytkowników wieczystych (Jolanta JANAS)
Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek, wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu - Skarbu Państwa? Takie pytanie prawne zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie Sądowi Najwyższemu, rozpoznając apelację wniesioną w sprawie o rozgraniczenie. Stan faktyczny był następujący: Wnioskodawca E-G spółka z o.o., jako wieczysty użytkownik działek stanowiących własność Skarbu Państwa ... więcej»

KONFERENCJE
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat: "GRANICE W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI" Ostrów Wielkopolski, 20-21 września 2018 r. WNIOSKI: 1. Dokonać zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków określających zasady ustalania granic działek ewidencyjnych odpowiednio: a) § 38 ust. 1 - (zmienić) doprecyzować przepis poprzez jednoznaczne wskazanie, iż adres podmiotów ewidencyjnych ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jest wiążący dla jednostki wykonawstwa geodezyjnego, a w przypadku jego braku lub gdy dane te są nieaktualne nałożyć na starostów obowiązek ich ustalenia na podstawie danych pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych (w zw. z art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego), b) § 38 - (dodać ust. 3b) - wprowadzić możliwość wstrzymania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych (na analogicznych zasadach jak w art. 32 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), c) § 38 - dodać ust. 3c ustalający zasady dokonywania doręczeń zawiadomień i skutków z tym związanych poprzez odwołanie do przepisów rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, d) § 38 ust. 4 - doprecyzować istniejący przepis poprzez jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia "nieruchomości ... więcej»

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI GEODETÓW (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - wrzesień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu wrześniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Mortena Hartvigsena. Artykuł nosi tytuł: "FAO support to land consolidation in Europe and Central Asia from 2000-2018 - Experiences and way forward"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Artykuł zaprezentowano w sesji zorganizowanej wspólnie przez FIG i FAO zatytułowanej "Best Practice for Land Consolidation Legislation in Line ... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Wywłaszczenie z gruntów pod drogę poza podatkiem od towarów i usług - wyrok NSA z 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie występuje jako podatnik VAT, gdy na mocy decyzji wojewody zostaje pozbawiony ziemi w zamian za odszkodowanie. Rolnik ten jest czynnym podatnikiem VAT od 2006 r., a w 2014 r. w związku z planowaną budową drogi wojewoda zdecydował o wywłaszczeniu go z części gruntów. Grunty te rolnik otrzymał wcześniej od rodziców i wykorzystywał je wyłącznie do działalności rolniczej. Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wypłaciła rolnikowi odszkodowanie, jak i dyrektor Izby Skarbowej, stali na stanowisku, iż rolnik jest płatnikiem VAT, zatem winien wystawić fakturę - bo w związku z wywłaszczeniem gruntów dokonał ich odpłatnej dostawy. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w Poznaniu i uchylił interpretację dyrektora Izby Skarbowej. Zwrócił w uzasadnieniu uwagę na to, że zmiana przeznaczenia działek (z rolnych na przeznaczonych na inwestycje drogowe) nie nastąpiła z inicjatywy rolnika. Nie podejmował on też żadnych działań w tym zakresie, a w chwili wywłaszczenia służyły one do działalności rolniczej. Dopiero na mocy decyzji lokalizacyjnej zostały przeznaczone pod budowę drogi. W efekcie rolnik zmuszony był do zaprzestania działalności rolniczej, a grunty te stały się jego majątkiem osobistym. Zatem w momencie dostawy (wywłaszczenia) zbywał swój majątek osobisty, a nie towary handlowe (co wskazuje, że nie działał jako podatnik VAT). WSA na poparcie swoich wniosków powołał się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który potwierdził, że rolnik nie występował w tej transakcji jako podatnik VAT. Uzasadniał, że rolnik nie działał jako handlowiec, nie dążył do przekształcenia formy prawnej gruntów i nie podejmował żadnych innych aktywności, ... więcej»

W oparach... RODO (aby nie pisać absurdu)
W dniach 3-4 października 2018 r., w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, pod patronatem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, odbyła się II Narada Szkoleniowa pt: "Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii". Zrealizowano następujący program: 3 października 2018 r.: ??Otwarcie obrad - wystąpienia Pomorskiego WINGiK w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego; ??Wystąpienie Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego; ??"Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej - stan realizacji prac" - WIGiK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (inspektor Andrzej Żylis) WGKiK Starostwa Powiatowego w Pucku (geodeta powiatowy Marek Cygiert); ??"RODO w geodezji" - Informacje Bezpieczne - Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c.; ??"Geodezja 4.0" - OPEGIEKA sp. z o.o. ... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Metoda wyznaczania rzeczywistych kątów refrakcji w tunelowej sieci modularnej DOI:10.15199/50.2018.10.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie i postawienie problemu Propagacja fal świetlnych w atmosferze ziemskiej wskutek różnych niż w próżni oraz zmiennych w czasie i przestrzeni czynników meteorologicznych, jak również zmiennego składu powietrza, ulega zakłóceniom wyrażającym się zmianami prędkości, częstotliwości, intensywności i kierunku. Zakłócona zostaje prostoliniowość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Efekty tych zmian obniżają w istotny sposób możliwe do osiągnięcia współczesnymi instrumentami geodezyjnymi dokładności wyznaczania kierunku i odległości. Wartości pojedynczych kierunków poziomych, bez wpływu heterogenicznego ośrodka pomiarowego, wyznaczane są aktualnie z odchyleniem standardowym 0,15 mgon, natomiast odległości z błędem względnym 10-7 (dalmierze Terrameter LDS 2 oraz CR 2014 Geomensor) tj. 0,1 mm/ km [4]. Podniesienie wewnętrznej dokładności pomiarów kątowych tachimetrami elektronicznymi ostatniej generacji, od czasu wprowadzenia najnowszych osiągnięć optoelektroniki, przy równocześnie wysokim stopniu automatyzacji procesu pomiarowego, spowodowało, że największym źródłem błędów pomiarów tunelowych są systematyczne wpływy refrakcji poziomej. Realne warunki meteorologiczne i klimatyczne naturalnego ośrodka pomiarowego powodują bowiem, że wyniki obserwacji kierunków obarczone są błędami o jeden rząd większymi od odchyleń standardowych podawanych przez renomowane firmy sprzętu geodezyjnego. Wartość efektów refrakcji jest funkcją takich czynników jak: współczynnik załamania powietrza, długość celowej, długość stref pola temperatury, usytuowanie stanowiska instrumentu i celu względem otaczającej zabudowy, topografia terenu, intensywność insolacji, prędkość wiatru, stopień zachmurzenia nieba, ale przede wszystkim - wartość gradientów współczynnika załamania powietrza w kierunku prostopadłym do linii celowej. Głównymi czynnikami kształtującymi pole refrakcyjne są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prężność pary wodne... więcej»

Historia Konferencji Technicznych "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK", czyli pięć lat innowacyjności (Zbigniew MALINOWSKI)
Piąta edycja konferencji w Jachrance już za nami. Po pięciu latach zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego konferencja organizowana przez firmę Geo‑System Sp. z o.o. cieszy się taką popularnością? Aby na nie odpowiedzieć, musimy wrócić do początku, czyli do roku 2014. To wtedy, w nocy z 11 na 12 lipca geodezyjna rzeczywistość uległa zmianie - weszły w życie istotne zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Te zmiany zmotywowały w lipcu 2014 roku ówczesnego Prezesa firmy Geo‑System Sp. z o.o. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do zorganizowania pierwszej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK". Jak wspomina Waldemar Izdebski: "Wymyśliłem to, leżąc na plaży na jednej z greckich wysp. Następnie kilka telefonów do firmy i zanim wróciłem do Polski wszystko było już ustalone i zarezerwowane". Zorganizowana w ekspresowym tempie konferencja miała na celu przede wszystkim podjęcie publicznej dyskusji w środowisku geodetów, dotyczącej wprowadzonych zmian. Pierwsza konferencja w Jachrance zgromadziła niemal 50 osób, przede wszystkim przedstawicieli powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Podsumowaniem konferencji było wystosowanie, znanego dalej jako "Postulaty z Jachranki", pisma do Głównego Geodety Kraju z wnioskami o zmianę zapisów prawnych dotyczących przede wszystkim likwidacji licencji i przywrócenia opłat zryczałtowanych za zgłoszenie prac geodezyjnych. Ilustracja 1 - uczestnicy I edycji konferencji Omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsługi płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane p... więcej»

Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych DOI:10.15199/50.2018.10.2
(Stanisław BEDNAREK)

1. Wstęp Jednym z zadań geodezji jest badanie pola grawitacyjnego Ziemi i przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości g [1, 2]. Badania te, będące przedmiotem zainteresowania grawimetrii, mają istotne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Umożliwiają m.in. lepsze poznanie struktury Ziemi i wykrywanie złóż surowców kopalnych [3, 4]. Zbudowanie w ostatnich latach nowych typów grawimetrów, np. nadprzewodnikowych, pozwala na zwiększenie dokładności pomiarów [5]. Dzięki temu można tworzyć obrazy, pokazujące przekroje rozkładu przestrzennego gęstości mas w badanym obszarze. Metoda otrzymywania tych obrazów nazywana jest tomografią grawitacyjną. Artykuł zawiera opis opracowanej przez autora procedury dla współrzędnych ortogonalnych, która znajduje zastosowanie w tej metodzie. 2. Związek między przyspieszeniami i gęstością Niech badany obszar ma kształt sześcianu, który zostanie podzielony na mniejsze sześciany (elementy) o boku a. Z tym obszarem zostanie związany ortogonalny układ współrzędnych 0xyz, zgodnie z rys. 1. W rozpatrywanym przykładzie liczba tych sześcianów n = 8. (Wybór tak małej liczby sześcianów ma na celu ułatwienie poglądowego wyjaśnienia tej metody). Celem badań jest obliczenie średniej gęstości masy di, zawartej w każdym z sześcianów na podstawie pomiarów przyspieszeń siły ciężkości gi (i = 1, 2, …, n), spowodowanych przez masy zawarte w tym obszarze. W praktyce badany obszar nie jest izolowany od innych mas, które też są źródłem przyspieszenia siły ciężkości. Trzeba mieć to na uwadze i użyć, np. grawimetru względnego, pozwalającego na wyznaczenie gi, stanowiących anomalię przyspieszenia, pochodzącą od badanego obszaru. Żeby rozwiązanie problemu było jednoznaczne, należy wykonać n pomiarów przyspieszenia gi na różnych stanowiskach w otoczeniu badanego obszaru. Niech te stanowiska będą zlokalizowane nad środkami elementów o boku a na dwóch różnych wysokościach h1 i h2. Przyspiesze... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie. Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa (Waldemar Izdebski)
Zgodnie z obietnicą w aktualnym numerze przedstawię najistotniejsze informacje związane z udostępnianiem informacji zgromadzonej w rejestrze PRG oraz poinformuję o stanie aktualności rejestru adresowego. Najprostszy dostęp do danych adresowych przechowywanych w rejestrze PRG jest możliwy przez usługę sieciową WMS funkcjonującą pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/ G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer Usługa oferuje dostęp do prezentacji graficznej (mapy) podstawowych informacji adresowych i może być wykorzystywana w dowolnym oprogramowaniu po... więcej»

Dostęp do danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania a projektowane zmiany w zakresie ustawy Pzp w związku z wprowadzeniem RODO (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO obowiązuje już od 25 maja 2018 r., a ciągle jeszcze trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Ostatni projekt ww. ustawy jest z dnia 7 czerwca 2018 r. Po pierwszych miesiącach funkcjonowania RODO na gruncie zamówień publicznych spotkać się można z problemami i wątpliwościami, jakie dokumenty podlegają udostępnieniu w trybie art. 8 i 96 ust. 3, jak również art. 139 ust. 3 ustawy Pzp w związku z pogodzeniem zasady jawności postępowania oraz jawności umów z koniecznością ochrony danych osobowych ujawnionych w ofertach czy też wnioskach. Na dzień dzisiejszy generuje to problem z podstawą do udostępniania dokumentów ... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
GRANICA \* ...czyli HiT_ofonowe uzupełnienie w nawiązaniu do publikacji dr inż. Ludmiły Pietrzak "Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych" PG 7/2018 (Ryszard RUS)
Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przemieszczały się z miejsca na miejsce na ogromnych, nieograniczonych przestrzeniach. Granica pojawiła się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hodować zwierzynę, budować chaty i osiedla. Istnieje hipoteza, że najstarsze wyobrażenie granicy wywodzi się z obrządku uświęconego kultem religijnym, w toku którego kapłan (czarownik) zakreślał w miejscu przebiegu uroczystości linię władania bóstwa. Zakreślony przez nią obszar stawał się świętością, toteż przekroczenie linii traktowano jako sprzeniewierzenie się bóstwu i było surowo karane. Z upływem czasu miejsce mistycyzmu religijnego zajęła praktyka polityczna tworzących się organizacji przedpaństwowych i państwowych czyniąca nienaruszalność granic treścią społeczną. Pojęcie to ukształtowane było już w momencie powstawania Pisma Świętego, w którym dokładnie określono granice ziemi - zgodnie z Wikipedią najstarszą formą jest kudurru (kamień graniczny, stela graniczna). W starożytnej Mezopotamii stela kamienna ozdobiona reliefem w kompozycji pasowej (sceny figuralne, przedstawienia symboliczne) i czasami zawierająca napisy w piśmie klinowym o wysokości do 1 m, stanowiąca świadectwo nadania przez władcę majątku ziemskiego. Znana od III tysiąclecia p.n.e., powszechna w okresie panowania Kasytów. Kudurru zazwyczaj przechowywane było w świątyni, a właściciel otrzymywał kopię na glinianej tabliczce. Stałym elementem płyty było umieszczenie imienia darczyńcy i obdarowanego, a także odwołanie się do bogów. Kudurru były dokumentami poświadczającymi królewskie nadania ziemi członkom rodziny królewskiej oraz dworskim dostojnikom w okresie pa... więcej»

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 35/09/2018 Dwa proste odcinki PW i WA osi trasy drogowej są określone przez współrzędne prostokątne dwóch punktów. Załamanie tych odcinków należy wyokrąglić łukiem kołowym, wiedząc, że punkt początkowy P łuku kołowego jest punktem początkowym odcinka PW. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego: długość stycznej T, wartość promienia R, kąt środkowy łuku α i długość łuku kołowego L, a ponadto obliczyć długość DT trasy drogowej PSKA i współrzędne X, Y punktów S, K, O. DANE: współrzędne prostokątne punktów P, W, A: Nr punktu X Y P 618.00 215.00 W 821.00 780.00 A 106.00 327.00 Krzyżówka geodety 32 1... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Zakres postępowania wyjaśniającego przy zaświadczeniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. Akt I SA/Wa 154/18 Zaświadczenie jest przejawem wiedzy, a nie woli organu administracji publicznej, wydawanym przez niego na podstawie posiadanych rejestrów i ewidencji bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem zaświadczenia, jest w konsekwencji takiej konstrukcji ograniczony do analizy posiadanej dokumentacji oraz danych zgromadzonych w ww. zasobach i oceny możliwości ich przeniesienia do treści zaświadczenia. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywanie w tym trybie ustaleń faktycznych i ocen prawnych niewynikających wprost z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Sąd wskazuje w tym miejscu, że wprawdzie w doktrynie przyjmuje się, że do postępowania w sprawach zaświadczeń mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o dowodach, to jednak z uwagi na treść art. 218 § 1 i 2 k.p.a. organ może prowadzić postępowanie wyjaśniające jedynie w koniecznym zakresie, a taka regulacja modyfikuje zasady postępowania dowodowego ustalone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Występujący w tym przepisie zwrot "w koniecznym zakresie" wyraźnie wskazuje na ograniczenie ram postępowania dowodowego w stosunku do zakreślonych w art. 75-86 k.p.a. Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości co do zna... więcej»

Spojrzeć w przeszłość ze zdjęciami lotniczymi (Krzysztof BAKUŁA)
Ozdjęciach archiwalnych pisałem już na łamach Przeglądu Geodezyjnego w kwietniu 2017 roku. Temat ten, dzięki pięknym czarno-białym zdjęciom, kojarzy mi się z pewną nostalgią i zadumą, która niewątpliwie udziela się Redakcji i Czytelnikom… We wspomnianym artykule sprzed roku padły nazwy najważniejszych źródeł danych w postaci archiwalnych zdjęć lotniczych, jakimi obecnie jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralne Archiwum Wojskowe. Okazuje się jednak, że "kopalnią" zdjęć archiwalnych mogą być powiatowe ośrodki geodezyjne oraz urzędy miast i gmin, które niejednokrotnie są w posiadaniu kopii zdjęć lub ich papierowych odbitek uzupełnionych czasem o dodatkowe dane. Przykładem cieka... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Miliony użytkowników wieczystyc (Tomasz Budzyński)
1 styczeń 2019 roku dla wielu obecnych użytkowników i współużytkowników wieczystych stanie się datą wyjątkową - wprost historyczną. Tego dnia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, uchwalonej przez Sejm 20 lipca 2018 r., staną się oni odpowiednio właścicielami i współwłaścicielami tych gruntów. Przekształcenie będzie dotyczyło nieruchomości zarówno wyłącznie zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, jak i tych, na których oprócz wspomnianych budynków znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków mieszkalnych. Podstawą wpisu prawa własności gru... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-07-2018
Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1211 2018-06-25 2018-07-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1243 2018-06-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach s... więcej»

Fikcyjna dolegliwość przepisów dotyczących podwykonawstwa w PZP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Od blisko dwóch lat olbrzymie kontrowersje wzbudza okoliczność, jaką rangę należy przypisać informacji o podwykonawstwie, która stanowi część niemalże każdego formularza ofertowego. Czy oświadczenie tyczące się podwykonawstwa stanowi część oferty sensu stricto czy też jest to niewiążąca informacja, a jakiekolwiek niezgodności w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP? Czy skoro można nie podawać nazw (firm) naszych przyszłych podwykonawców, to czy można również nie wpisywać części zamówienia publicznego, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom? Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Po nowelizacji z lipca 2016 r. problematyczne początkowo było ... więcej»

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć (Jerzy GAJDEK)
1. Wstęp Co roku wojewódzkie Oddziały wraz Zarządem Głównym SGP organizują łącznie kilkanaście konferencji N-T, seminariów i spotkań technicznych, na których omawia się istotne dla środowiska geodezyjnego, a i tym samym też dla zleceniodawców prac geodezyjnych, zagadnienia mające wpływ na jakość świadczonych usług i postęp techniczny, przy naiwnym też mniemaniu o poprawie, nazwę to złośliwie - "bełkotu prawnego". Podobnie jest z konferencjami organizowanymi przez uczelnie wyższe posiadające kierunki geodezyjne. Nie inaczej traktowane są wspomniane zagadnienia w publikacjach zamieszczanych w Przeglądzie Geodezyjnym, GEODECIE i podręcznikach akademickich. Praktycznie wszystkie opracowania (artykuły) kończą się wnioskami. Zważywszy fakt, że większość konferencji jest cykliczna o długoletnich tradycjach, trzeba zadać proste pytanie - czy ktoś panuje nad tymi setkami (chyba nie przesadziłem) wniosków? Czy ktoś te wnioski analizuje i selekcjonuje, rekomendując te najistotniejsze dla prestiżu polskiej geodezji i geodetów? Odn... więcej»

Granice i użytki na mapie do celów projektowych. Uprawnienia geodezyjne przy sporządzaniu MDCP
W tej dyskusji poruszamy liczne problemy związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, w tym z uprawnieniami geodezyjnymi, granicami na MDCP i aktualizacją użytków, a przecież czasami zmiana użytków prowadzi do zmiany klasyfikacji - i co wtedy? Czy wtedy nie są aktualizowane użytki na MDCP? Przepis jest bardzo wysoce sprzeczny w poszczególnych zapisach i sprzeczny z rozporządzeniem w sprawie "uprawnień" oraz gleboznawczej klasyfikacji. Stosowany różnie w zależności od powiatu. Zagadnienia w różnych starostwach traktowane różnie, a geodeta wykonawca miota się pomiędzy starostwami i wymaganiami w konkretnym starostwie. Zadaliśmy następujące pytania: 1. Czy mapę do celów projektowych może wykonać osoba z uprawnieniami nr 1, w sytuacji, gdy opracowanie MDCP wymaga prac związanych z granicą działki budowlanej (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych)? 2. Co to jest granica działki budowlanej? Gdzie jest zdefiniowana? Z jakiego powodu utożsamiana jest z granicą działki ewidencyjnej? 3. Co należy rozumieć w przytoczonym przepisie jako aktualizację mapy do celów projektowych w zakresie użytków? Mapę do celów projektowych ma prawo wykonać osoba z uprawnieniami nr 1. Czy taki geodeta uprawniony ma prawo zaktualizować użytki? Czy powinien mieć uprawnienia nr 2. CIESZYŃSKI Robert Mapa do celów projektowych jest jednym z najistotniejszych dokumentów w procesie budowlanym i nabierającym ostatnio coraz większego znaczenia, w szczególności gdy chodzi o lokalizację projektowanych obiektów budowlanych względem granic działek ewidencyjnych. Niestety dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie zawsze dokonywana jest stosowna analiza dokładnościowa danych dotyczących granic działek, co naraża inwestorów na znaczne koszty (np. usunięcie wybudowanej sieci wodociągowej, zapłaty zasądzane przez sąd itp.). Stąd przy tej sztandarowej usłudze nie mo... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
3 lipca/ 8 października/ 21 grudnia \* (Ryszard RUS)
Tytuł niniejszego HiT_ofonu zapewne zaskakuje, ale daty nie są przypadkowe, gdyż dotyczą dnia imienin… patrona geodetów: ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA (zwanego niewiernym* Tomaszem). Kościół katolicki obchodził święto liturgiczne św. Tomasza Apostoła do 1969 roku, 21 grudnia, reforma liturgiczna przeniosła je na 3 lipca. Kościół grecki obchodzi pamiątkę św. Tomasza 8 października. A ponieważ wydanie PG jest lipcowe, stąd niniejszy tekst przybliżający postać naszego patrona i kilka zapewne mało znanych faktów. Zadałem sobie pytanie, a po prawdzie "wujkowi google", dlaczego Tomasz i to ten niewierny? Okazuje się, że Świętych Tomaszów jest 15! Tomasz może 17 razy świętować swe imieniny w ciągu roku! W ikonografii św. Tomasz Apostoł przedstawiany jest przede wszystkim jako starszy mężczyzna z brodą w tunice i płaszczu, a jego atrybutami są: kątownica (węgielnica), kielich, księga (... więcej»

XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Anna Barańska)
W dniach 28-30 maja 2018 r., w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Alina Maciejewska. Konferencje TNN stworzyły już ponad ćwierćwiekową tradycję corocznych spotkań środowiska naukowego i branżowego, zajmującego się w swojej działalności zawodowej tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami. Wpisały się one na stałe w działalność Towarzystwa, obok ogólnopolskich seminariów naukowych czy działalności wydawniczej. W tegorocznej konferencji uczestniczyło rekordowo dużo, bo aż 97 osób. Wzięli w niej udział przed... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi - cz. 2 (Marcin SOSIŃSKI)
Wpoprzedniej części artykułu (PG, czerwiec 2018) przedstawiłem aspekty zaliczania gruntów do użytków, określonych jako grunty rolne zabudowane, w kontekście zarówno historycznym, jak i obecnym. Ewolucja przepisów doprowadziła obecnie do kolejnej zmiany podejścia w tej tematyce, co początkowo wydawało się rozwiązaniem lepszym. Potwierdzeniem problematyczności tego zagadnienia jest to, że w tym zakresie zmiany wprowadzano dwukrotnie - zmianą rozporządzenia z 2013 i 2015 r. Zarówno stan prawny poprzedzający zmiany z 2013 r., jak również ten obowiązujący po 2015 r., powodują jednak powstanie kolejnych problemów. Temat wydaje się być istotny z punktu widzenia zarówno wykonawców, jak i administracji geodezyjnej. Aby właściwie odnieść się do meritum, zacząć należy od tego, że w rozważaniach odnoszę się do obecnej defi nicji pojęcia gruntów rolnych zabudowanych. Jak powszechnie wiadomo, wszyscy właściciele nieruchomości są płatnikami podatku od nieruchomości, określanego przez gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm.). Ustawa przewiduje określony sposób opodatkowania dla gruntów oraz budynków. Dane z zakresu przedmiotów opodatkowania pozyskiwane są z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Z tego też powodu, dane ewidencji mają priorytetowe znaczenie przy określaniu wysokości zobowiązania podatnika. Jest zatem bardzo istotnym, aby dane ewidencji gruntów i budynków pozostawały wiarygodne oraz zgodne z innymi dokumentami, do których nawiążę w dalszej części. Ze sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jako geodeci mamy styczność od wielu lat. Wydawać się zatem może,... więcej»

W Ustroniu o aktualizacji rejestrów publicznych i nie tylko (Alicja Kulka)
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Prowadzenie i aktualizacja rejestrów publicznych". Uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:  istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,  problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,  wdrażania e-usług. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Była to pierwsza konferencja po nominacji. Wszyscy uczestnicy serdecznie przyjęli nowego Głównego Geodetę Kraju, przed którym stoi szereg zadań. W swoim expose GGK wspomniał o konieczności nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartografi czne. W imieniu organizatorów przywitała wszystkich obecnych Alicja Kulka, Prezes Honorowy SGP Oddział w Katowicach. Na sesjach plena... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
25 czerwca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Gościem Zarządu Głównego SGP był dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, który złożył ofi cjalną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę, a także nakreślił kierunki swojej działalności jako Głównego Geodety Kraju.Jak powiedział, na chwilę obecną uporządkowania wymaga wiele spraw, począwszy od organizacji pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i, gdzie zatrudnionych jest obecnie na etatach 192 pracowników łącznie z przyłączonym CODGiK-iem. Należy rozwinąć politykę informacyjną Urzędu, a także przystąpić do zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartografi czne. Jak wiadomo, Główny Geodeta Kraju nie ma możliwości prowadzenia prac legislacyjnych, jednakże będą podejmowane działania zmierzające do zmiany ustawy PGiK, na które środowisko geodezyjne czeka już od dłuższego czasu. Obecnie w procesie legislacyjnym jest rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jednakże przewidywane są jedynie zmiany wynikające ze zmian niektórych innych ustaw. Zasadnym wydaje się więc jednoczesne podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie egib, w zakresie dotyczącym "odchudzenia" rejestru egib z wielu nadmiarowy... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN.Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania umożliwiła wprowadzenie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ e-usług publ... więcej»

Smrodzenie przy jubileuszu SGP (Zdzisław Adamczewski)
Kocham geodezję, co uroczyście deklarowałem. Kocham też całe nasze środowisko zawodowe. Jednak to, co wyczyniają poniektórzy liderzy różnych lokalnych, zwykle kanapowych organizacji, które w ostatnich latach objawiły króliczą zdolność prokreacyjną, wystawia tę moją miłość na ciężką próbę. Aktywność części naszego środowiska, będącej w zasięgu indoktrynacji wspomnianych organizacji, przypomina obecnie przypowieść, jak to prowadził ślepy kulawego, wzięli do towarzystwa niemowę, żeby pytał o drogę, a na dodatek każdy z nich miał zdanie odrębne co do kierunku ich wędrówki. Przesłanie ideowe tych organizacji jest różnorodne, lecz podszyte merkantylizmem. Jednakże pojawiła się możliwość "integracji" działań. Mianowicie - jednoczenie się w walce z SGP i próby odbierania mu zasług, a nawet dobrego imienia. Jest to gryzienie po kostkach, ale utrudnia walkę z politbiurokratami o polską geodezję. Przypomniałem sobie jak obecny prezes PTG, zaproszony na zebranie Zarządu Głównego SGP, wygłosił dramatyczną mowę oskarżycielską, zarzucając naszej organizacji, że nie dba o interesy środowiska geodezyjnego i o rangę zawodu. Jaskrawie wbrew faktom. Było to wystąpienie wręcz wredne. Ale to było i przeszło. Mamy oto znowu nieświeży pasztet. Pan Władysław Baka kwestionuje prawo Stowarzyszenia Geodetów Polskich do samodzielnych obchodów jubileuszu stulecia. Że też w tej mojej Ojczyźnie wszystko musi być inaczej. Jesteśmy inaczej patriotyczni, inaczej inteligentni, inaczej solidarni itp., a więc nawet jubileusz SGP ma być obchodzony inaczej. Meritum sprawy zajmę się dalej, lecz najpierw muszę z przykrością odnotować nie najwyższej próby zachowanie tego autora. Pa... więcej»

Wyłączenie gruntów z produkcji
Tym razem zadaliśmy dwa pytania wynikające z praktyki, jaką stosują niektóre starostwa w zakresie użytku Bp, w kontekście wyłączenia gruntu z produkcji i momentu zmiany w ewidencji gruntów i budynków użytku rolnego lub leśnego na zurbanizowany, pociągający za sobą zmianę opodatkowania. W art. 11. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczącym decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji, postanowiono, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W pozostałych przypadkach wydawana jest decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji. Zgodnie z definicją użytku Bp w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty: 1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Pytanie nr 1. Skoro decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej nie jest wydawana dla gleb innych niż wymienionych w art. 11, bo grunty te nie podlegają wyłączeniu, to czy organ prowadzący egib, mając na uwadze de... więcej»

W ideomonitoring z kosmosu (Krzysztof BAKUŁA)
Fotogrametria w Polsce głównie kojarzy nam się z wykorzystaniem danych lotniczych z samolotów załogowych oraz ostatnio modnych dronów. Gdzieś jednak wyżej są satelity, które swoim "okiem" dostarczają zobrazowań mogących konkurować w niektórych zastosowaniach z danymi lotniczymi. Obecny poziom zaawansowania technologii kosmicznej umożliwił pozyskiwanie wysokiej jakości zobrazowań ukierunkowanych na różne zastosowania, a systemy obrazowania satelitarnego dostarczają coraz to nowych produktów. Satelity teledetekcyjne rejestrują, poza tradycyjnymi obrazami optycznymi w zakresie widzialnym, również dane wielospektralne oraz hiperspektralne. Mamy satelity radarowe, wykorzystujące pomiar laserowy oraz korzystające z wielu innych czujników. Rozdzielczość przestrzenna zobrazowań różni się w zależności od zastosowania, począwszy od satelitów meteorologicznych o kilometrowych rozdzielczościach, przez systemy średniej rozdzielczości o pikselu terenowym rozmiaru setek metrów (np. Modis), satelity środowiskowe wysokiej rozdzielczości (HRS) i kilkudziesięciu metrowej rozdzielczości np. misje amerykańskiego programu Landsat czy otwarte eur... więcej»

Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen DOI:10.15199/50.2018.6.1
(Jacek ZYGA)

Krótko o wycenie w podejściu porównawczym Podejście porównawcze jest jednym z trzech podstawowych podejść w wycenie praw majątkowych do nieruchomości. Zasadza się na koncepcji racjonalnego działania uczestników rynku oraz na ich zorientowaniu, co na danym rynku (tu: na rynku nieruchomości) jest sprzedawane i za ile. Ważnym założeniem jest też rozwaga uczestników rynku i ich świadomość co do wad i zalet nieruchomości będących przedmiotem obrotu. Podmiot dokonujący wyceny nieruchomości, to znaczy antycypujący szacunkową kwotę (według definicji z art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn)), jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w warunkach rynkowych (pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie), zobligowany jest do analogicznego rozeznania i rozwagi. Stanowi o tym art. 153. 1. ugn, który mówi, że: "podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej". Wiedza w zakresie co na danym rynku nieruchomości jest sprzedawane i za ile oraz wiedza o szczegółach opisu nieruchomości, które weszły na ten rynek, stanowi zatem o prawidłowości ewentualnych analiz i estymacji owych szacunkowych kwot, jakie można uzyskać ze sprzedaży przyjętych do rozważań nieruchomości. Z powyższego płynie wniosek, że w imię wiarygodności wyników szacowania wartości nieruchomości, konieczne jest gromadzenie informacji opisujących cechy nieruchomości, którymi posługują się uczestnicy konkretnego rynku we własnych procesach wartościowania [22]... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
SURVEYORS (Ryszard RUS)
Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope’s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Droga wewnętrzna a droga publiczna - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r. , sygn. akt II SA/Gd 756/17. Drogi wewnętrzne różni od dróg publicznych ich status własnościowy. Z art. 2a oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych wynika, że w odróżnieniu od dróg publicznych, właścicielem drogi wewnętrznej, oprócz podmiotu publicznoprawnego - Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, może być również osoba prywatna - fizyczna lub prawna. Oznacza to, że drogi wewnętrzne nie są kategorią wewnętrznie jednolitą i ocena możliwości korzystania z dróg wewnętrznych w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej musi być dokonywana in casu. Drogi wewnętrzne mogą mieć różny charakter i w związku z tym mogą się też znacznie różnić w zakresie dostępności. Mogą być drogi wewnętrzne, należące do osób fizycznych lub niepublicznych osób prawnych, które są dostępne tylko dla podmiotów wybranych przez zarządcę lub właściciela drogi wewnętrznej. Jednakże może być też tak, że drogi należące do takich podmiotów będą dostępne tak jak drogi publiczne. Charakter prawny drogi wewnętrznej, a zatem jej dostępność, może też zależeć od tego, kto jest jej zarządcą albo właścicielem. Przede wszystkim wskazać należy, że podmiot publicznoprawny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) nie może w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi wewnętrznej. W szczególności za sprzeczne z prawem należałoby uznać udostępnianie przez podmiot publicznoprawn... więcej»

Z Florianem Romanowskim - Prezesem OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu oraz Adamem Augustynowiczem - Wiceprezesem OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
FLORIAN ROMANOWSKI: Zanim zadasz mi pierwsze pytanie, chciałbym Ci podziękować, że zgodziłaś się, żeby to był wywiad nie tylko ze mną, ale również z Adamem Augustynowiczem. Obaj jesteśmy prezesami OPEGIEKA w Elblągu. Nasza firma działa jak drużyna, jest wielu wspaniałych kierowników zakładów, pracowni, liderów swoich odcinków. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale choć kilku z nich muszę: Sławomir Świderski - wiceprezes, współzałożyciel firmy, Sławomir Czkuj - dyrektor ds. wdrożeń czy Jakub Krawczyk - dyrektor ds. rozwoju. Dziś my dwaj z Adamem Augustynowiczem będziemy opowiadali o firmie, tak naprawdę reprezentując całą załogę OPEGIEKA. LUDMIŁA PIETRZAK: Studia skończyłeś w 1973 r. na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych. Po studiach, pracowałeś w administracji w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Urzędu Miasta w Elblągu. Po powołaniu do wojska już do administracji nie wróciłeś - rozpocząłeś pracę w OPGK Gdańsk jako kierownik zespołu polowego - nie ciągnęło Cię do pracy w administracji? F.R.: Miejskie Pracownie Geodezyjne, funkcjonujące do roku 1974 w miastach na prawach powiatu, były hybrydą - a więc jednostką administracji geodezyjnej wydającą decyzje administracyjne, prowadzącą ewidencję gruntów i budynków, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wtedy ten twór nazywał się "Składnica Geodezyjna"), ale były również jednostką wykonawczą na terenie miasta - w zakresie podziałów nieruchomości, prac realizacyjnych, inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, również map do celów projektowych. Mniej więcej połowa składu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej to byli wykonawcy prac geodezyjnych. Ja byłem zatrudniony jako geodeta-wykonawca, wobec czego urzędnikiem w żadnej mierze w życiu nigdy nie byłem. L.P.: Dlaczego przeniosłeś się do pracowni terenowej w Elblągu? F.R.: Pierwszą połowę roku 1974 spędziłem w Szkole Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artyleri... więcej»

Fotogrametria w monitoringu roślinności (Krzysztof BAKUŁA)
Maj w większości kojarzy się nam z dynamicznym rozwojem roślinności. Poszukując tematu do obecnego numeru czasopisma, postanowiłem uciec od wydarzeń i problemów dotyczących naszej branży. W tym numerze chciałem zwrócić uwagę na lekturę czasopism naukowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Do tego tematu powrócę zapewne niejednokrotnie. W Polsce mamy szereg czasopism, które obejmują szeroko rozumianą fotogrametrię i teledetekcję. W związku ze zmianami, które w nauce są wprowadzane w ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej czasopisma te tracą na znaczeniu na rzecz renomowanych czasopism zagranicznych. Coraz częściej też polskie czasopisma zmuszone są do publikowania i nakłaniania autorów do pisania w języku angielskim. Jest to dla niektórych pewne ograniczenie w dostępie do wiedzy, tak jak jest nim również brak otwartego dostępu do niektórych czasopism. Nauka polska musi zdaniem Ministerstwa stać się jednak bardziej umiędzynarodowiona. Polityka w tej kwestii jest chyba niezależna od władzy, bo problem niewątpliwie był i nadal jest. Flagowe czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (P&RS) jest platformą komunikacji dla naukowców i profesjonalistów, pracujących w wielu dyscyplinach, które wykorzystują fotogrametrię, teledetekcję, systemy informacji przestrzennej, widzenie maszynowe i dziedziny pokrewne. Czasopismo w swoim opisie wskazuje, iż służy jako źródło odniesienia i archiwum postępów w tych dziedzinach. Jego celem jest publikowanie wysokiej jakości, recenzowanych artykułów o charakterze naukowo-badawczym oraz technologicznym i aplikacyjnym.... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie… kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

PUZZLE (Ryszard RUS)
Tytułowe PUZZLE to zapewne znana wszystkim łamigłówka. Możemy ją lubić albo niespecjalnie za nią przepadać, ale raczej jakąś ogólną wiedzę na ten temat mamy. PUZZLE to wynalazek dość stary, ale nie aż taki stary, jak pewnie większość z nas mogłaby się spodziewać… i do tego z "kartografem w tle". W Europie łamigłówki stały się popularne dopiero w XIX wieku. Jako pierwszy do ich zbudowania przystąpił angielski kartograf i grawer noszący nazwisko John Spilsbury [nota bene najstarsza łamigłówka to TANGRAM pochodzący z Chin, znany od ponad 3000 lat pod nazwą "chichiao-tu", co w tłumaczeniu na język polski brzmi "pomysłowa łamigłówka figurowa z siedmiu części". Jest to kwadrat podzielo... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - luty 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu lutym 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Grecji w składzie: Bakogiannis Efthimios, Charalampos Kyriakidis, Maria Siti, Nikolaos Kougioumtzidis, Chryssy Potsiou. Artykuł nosi tytuł: "The use of Volunteered Geographic Information (VGI) in noise mapping"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Bukareszcie w Rumunii sympozjum "GeopreVi 2017", którego temat brzmiał: "Smart Solutions for a Secure and Valuable Property". Obecnie na świecie wśród czynników... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN W lutowym wydaniu Przeglądu Geodezyjnego sporo miejsca poświęciliśmy przedstawieniu projektu realizowanego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Dziś kilka słów na temat uruchamianej e-usługi, którą GEOPOZ przygotował dla wykonawców prac geode... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
...UDANA INAUGURACJA?! (Ryszard Rus)
lutego br. w siedzibie Zarządu Głównego SGP odbyło się: Spotkanie z prof. Bogusławem Szmyginem w związku z pracami nad projektem "MONUMENTO" prowadzonymi przez Prof. dr. Petera Waldhäusla z Austrii pod nazwą "Sieć granic i jej zabytków" wraz z państwami uczestniczącymi: Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria. Dla przypomnienia Przegląd Geodezyjny (nr 2 z 2017 roku) w artykule B. Tomaszewskiego pt. "Znaki graniczne na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" przybliżył ideę pomysłu wraz... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 28-02-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 291 2018-02-01 2018-02-01 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją 357 2018-02-13 2019-01-01 Obwieszczenie Marszałka... więcej»

STOWARZYSZENIA MIERNICZE PROJEKT KODEKSU DEONTOLOGJI MIERNICZEJ
Cel kodeksu deontologicznego § 1. Niniejszy kodeks deontologji mierniczej ma służyć mierniczym przysięgłym za wskazówkę postępowania względem klientów, publiczności, kolegów, pracowników i korporacji mierniczych przysięgłych, a sądowi honorowemu za podstawę przy dochodzeniu i rozstrzygnięciu spraw. Jakkolwiek sądom honorowym korporacji mierniczych przysięgłych nie podlegają mierniczowie rządowi i wojskowi, jednakże i ci mierniczowie powinni się poczuwać do obowiązku przestrzegania przepisów niniejszego kodeksu, jeżeli oprócz czynności swych służbowych także praktykę prywatną wykonywują. W razie wykroczeń w tym kierunku wspomnianych mierniczych, nie przynależnych do korporacji mierniczych przysięgłych, ta ostatnia w obronie godności stanu zwracać się będzie do właściwych władz dyscyplinarnych tych mierniczych. I. Obowiązki mierniczych przysięgłych w ogólności § 2. Każdy mierniczy powinien sumiennie wykonywać obowiązki swego zawodu, mając przede wszystkim na względzie dobro klienta, powinien też przestrzegać godności, honoru tudzież wspólnych interesów moralnych i materialnych stanu mierniczego, a koleżeństwa w stosunku z innymi mierniczemi. § 3. Godności mierniczego przysięgłego nie może piastować człowiek, wykluczony ze społeczności ludzi honorowych, tj. zaliczony do osób, które dopuściły się pewnego ściśle kodeksem honorowym określonego czynu. § 4. Praktyka miernicza opiera się na swobodnej umowie między mierniczym a klientem. Za swe czynności mierniczy ma prawo i obowiązek żądać stosownego wynagrodzenia. § 5. Mierniczy ma unikać natrętnego narzucania usług, tudzież reklamy kupieckiej, a tembardziej reklamy jarmarcznej i szarlatańskiej. § 6. Stosunki koleżeńskie ma cechować prawość, lojalność i uprzejmość. Mierniczy wystrzegać się będzie wszystkiego, coby mogło przynieść ujmę stanowi mierniczemu. § 7. Mierniczowie, przynależni do korporacji mierniczych przysięgłych, mają się stosować do jej uchwał i zarządzeń. II. Obowiązki... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - styczeń 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Daniel Páez (Kolumbia), Abbas Rajabifard (Australia), Joaquín Andrés Franco Gantiva (Kolumbia). Artykuł nosi tytuł: "Methodological proposal for measuring and predicting Urban Green Space per capita in a Land-Use Cover Change model: Case Study in Bogota"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 4 do 8 grudnia 2017 roku w Caratgenie w Kolumbii corocznego spotkania Komisji 7 FIG tzw. FIG Commission 7 Annual Meeting 2017, które było połączone z międzynarodową konferencją nt. "Cadastre for Emergencies and Disasters - Challenges and opportunities for islands and coastlines". W Kolumbii brak ciągłości działań ... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 2 DOI:10.15199/50.2018.3.2
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

5. Rejestrowanie tymczasowych obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości W przepisach dotyczących katastru nieruchomości [11] w § 78 stanowiącym o rodzajach budynków i lokali, których nie wykazuje się w katastrze, wymienione zostały m.in. tymczasowe budynki stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Zapis ten jest bardzo ogólny. Z tego względu w pierwszej kolejności warto odwołać się do Prawa budowlanego [15], gdzie znajduje się legalna definicja tymczasowego obiektu budowlanego: należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Ponadto w art. 29 ust. 1 [15], stanowiącym o zwolnieniach od uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca wymienia: ??tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; ??tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Drugi z powyższych podpunktów niemal pokrywa się ze wspomnianym już zapisem z § 78 [11], stanowiącym o rodzajach budynków niewykazywanych w ewidencji. Zwykle nie ma wątpliwości, co do braku konieczności rejestrowania w EGiB obiektów tymczasowych na terenach rekreacji przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (przyczepy kempingowe) czy też baraków towarzyszących budowie innych inwestycji. ... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Zawody i zawodnicy (Władysław BAKA)
Po miesiącu oczekiwania na zweryfikowanie mojego operatu podziału jednej niewielkiej działki wybrałem się do pewnego ośrodka dgik, w którym zarzucono mi, że w swych artykułach szkaluję działalność pracujących tam urzędników, mimo że opisywane przypadki adresuję do całego środowiska naszej branży. Mając w swej długoletniej praktyce współpracę z kilkudziesięcioma ośrodkami dgik, spotykam się w wielu z nich ze spolegliwą wobec geodetów i przyjazną postawą pracujących tam koleżanek i kolegów, natomiast celem moich publikacji jest pokazanie nonsensów i utrudnień pracy obydwu środowisk zawodowych, a więc geodetów - wykonawców i urzędników - również tych, którzy geodetami nie są. Moje opisy dotyczą więc uciążliwości, a nawet patologii wynikających z nieprzemyślanych i uciążliwych dla wszystkich przepisów prawa, dotyczących obydwu wyżej wspomnianych środowisk zawodowych. Historia niewielkiego operatu, o którym na wstępie wspomniałem, zasługuje o tyle na uwagę, że pokazuje jak plasują się zawodnicy w pewnej, niemal sportowej dyscyplinie robienia (bynajmniej niegeodezyjnych) błędów i jaką pozycję zajmują na bieżni boiska zwanego ogólnie geodezją i kartografią, a było to tak: - po pięciu tygodniach oczekiwania n... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 95/46/ WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej prezentuję stanowisko GIODO dotyczące udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych: Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest nadal ważna, o ile jest ona zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): "jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia". RODO nie przewiduje przepisów przejściowych w stosunku do dyrektywy 95/46/WE. Ważność zachowuje zatem zgoda, która została pierwotnie zebrana w sposób gwarantujący osobie, której dane dotyczą, złożenie oświadczenia spełniającego następujące kryteria: ??dobrowolność - zgoda oznaczać musi możliwość realnego, swobodnego wyboru, nie może być wymuszona; brak wyrażenia zgody nie może również powodować negatywnych konsekwencji dla osoby, której dan... więcej»

Problematyka refrakcji horyzontalnej w realizacyjnych sieciach podziemnych. Tunel kolejowy Polska-Słowacja "WYSOKIE TATRY" - studium geodezyjne DOI:10.15199/50.2018.2.1
(Henryk BRYŚ, Edward Preweda )

1. Wstęp i postawienie problemu W ostatnim 50-leciu budowane są w świecie coraz dłuższe i głębsze (do 2,5 km głębokości) tunele komunikacyjne. Ich sumaryczna długość podwaja się z każdym dziesięcioleciem. Aktualnie (styczeń 2018), najdłuższymi tunelami świata są: Beying Subway (19 linii Metra) - 577 000 m (Chiny), 2016 rok - Guangzhou Metro Line 3 - 67 300 m (Chiny) - 2005 rok - Gotthard Basistunnel - 57 000 m (Szwajcaria-Włochy), (rys. 1) 2015 rok - Seikan, podwodny tunel kolejowy pomiędzy wyspami Honsiu i Hokkaido - 53 859 m (Japonia), 1988 rok - Eurotunel pod kanałem La Manche - 49 849 m (Francja-Wielka Brytania), 1994 rok - Tunel Simplon w Wysokich Alpach (Italia): prawa linia 19 822 m, 1905 rok, (Skibiński 1909), lewa linia 19 730 m (szlak kolejowy ORIENT-EXPRESS), (Szwajcaria- -Włochy), 1921 - Tunel linii METRA M1 w Warszawie - 23 100 m, 1995 rok. Na etapie wstępnego projektu powstaje najdłuższy w historii inżynierii lądowej tunel kolejowo-drogowy pomiędzy chińskimi miastami Daili’an oraz Yantai o łącznej długości 123 km! Prezydenci: Polski - Andrzej Duda i Słowacji - Andrej Kiska, na spotkaniu w dniu 29 lutego 2016 roku, zgodnie zadeklarowali gotowość budowy tunelu kolejowego pod masywem Wysokich Tatr, pomiędzy Zakopanem-Kuźnicami (1068 m n.p.m.) a Strbskem Pleso (1305 m n.p.m.), o łącznej długości 22,8 km (rys. 2), [http://portaltatrzanski.com...] Należy nadmienić, że problem budowy linii kolejowej ZAKOPANE-POPRAD dyskutowany był już szeroko w prasie w okresie II Rzeczypospolitej Polski, w latach 30. XX wieku. Realizacja tego typu megabudowli komunikacyjnej w granitowym górotworze stanowi od zawsze szczególne wyzwanie logistyczne o najwyższym stopniu trudności oraz milionowych nakładach finansowych. W praktyce budowy tuneli wymagana jest prognoza a priori dokładności wzajemnego spotkania punktów końcowych podziemnych sieci realizacyjnych, zależna od geometrii i konfiguracji sieci, niejednorodnego i zmiennego w cza... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-01-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 23 2018-01-05 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 29 2018-01-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 91 2018-01-11 ... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym numerze chciałbym przedstawić ideę zbiorczych usług WMS oraz podstawowe informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu C-GEO, które przygotował Pan Jerzy Biegalski z firmy Softline w odpowiedzi na mój apel w poprzednim numerze. W dalszym ciągu oczekuję na informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu innych firm, które będę sukcesywnie przedstawiał. Mam nadzieję, że informacjami przedstawionymi w poprzednim numerze przekonałem Państwa, że dostępne usługi WMS są doskonałym materiałem referencyjnym przydatnym w codziennej pracy geodety. Wynika to głównie z faktu, że przeważnie usługi te dostarczane są z bieżących zbiorów danych, prowadzonych przez instytucje mające obowiązek dbania o aktualność danych. Najwięcej dostępnych usług WMS z zakresu treści geodezyjnych dotyczy danych ewidencji gruntów i budynków, której dane źródłowe prowadzone są w powiatach. Aktualnie 310 powiatów udostępnia usługi WMS, a ich adresy można znaleźć na stronach starostw powiatowych lub w zestawieniach publikowanych na portalach stronach internetowych: www.igeomap.pl, www. geoportal.gov.pl, www.geoforum.pl, www.gisplay.pl i innych. Aby użyt... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym - kiedy można? Czy można ponownie rozgraniczyć nieruchomość rozgraniczoną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?
Tym razem zadaliśmy autorytetom pytania: 1. Kiedy można przeprowadzić rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym, a kiedy należy odmówić przeprowadzenia takiego rozgraniczenia? 2. Czy można ponownie przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości rozgraniczonej w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowym - jeżeli tak to kiedy? Do zadania właśnie takich pytań skłoniły mnie rozmowy z różnymi autorytetami, gdzie na tak zadane pytanie otrzymywałam zupełnie skrajne odpowiedzi. Jako, że dyskusja dotyka rozgraniczeń, o których ostatnio jest głośno, z powodu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, jakie odbyło się w dniu 19.12.2017 r. w Sejmie, chciałam wypowiedzieć się w temacie weryfikacji dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia w aspekcie orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W zakresie weryfikacji przez starostę w kontekście dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia dochodzi do wielu konfliktów, albowiem weryfikator wkracza często w kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta, do czego, zgodnie z przepisami, takiego prawa nie posiada. W trakcie rozgraniczenia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, powstają dwie dokumentacje: Oceniana przez wójta/burmistrza/prezydenta dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (§ 19), która obejmuje: 1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, 4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, 5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony, 6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł, 7) protokół graniczny (załącznik - szkic graniczny) lub akt ugody, 8) opinię geodety dotyczącą... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta... więcej»

Walka o przetrwanie geodezji jako nauki i dekownicy (Zdzisław Adamczewski)
Wmoim ukochanym kraju, gdzie ludzie się nie kochają (za wyjątkiem mnie, bo ja kocham przynajmniej geodetów (wszystkich jak leci)), umyślono skasować geodezję jako dyscyplinę naukową egzystującą biurokratycznie w naukach o Ziemi jako dziedzinie naukowej. Prowadziłoby to do wypchnięcia jednej z najstarszych nauk z areny naukowej w niebyt. Na tej arenie, podobnie jak na innych arenach socjologicznych (np. politycznej, biurokratycznej, ekonomicznej, kulturalnej, mistycznej i innych), toczy się bezpardonowa walka o zawłaszczanie kompetencji, środków i dóbr wszelakich, a nawet o zwykłe przetrwanie. Formy aktywności ludzkiej, określane w encyklopediach jako nauki, pojawiały się w sposób naturalny w miarę ciągłego, racjonalnego poznawania otaczającego nas świata. Najpierw powstały te, które opisywały rozmiary przestrzeni, w której człowiek egzystował, a więc Ziemię i Przestworza. Tak powstały geodezja i astronomia. Potem pojawiały się jak grzyby po deszczu następne, przyjmując (jeżeli były związane silnie z Ziemią lub Przestworzami) identyfikator-przedrostek "g... więcej»

Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577