• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
II zebranie GKHiT... praca wre?! (Ryszard Rus)
16 listopada br., zwołane na podstawie § 7.1. Regulaminu Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP, w warszawskim NOT odbyło się II (prawomocne) zebranie komisji. Po powitaniu uczestników i prezentacji członków komisji, jej przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z działalności za okres luty-październik 2018. Uzupełnieniem w tej części zebrania były wystąpienia: Kol. Tadeusza Szczutko - szefa zespołu ds. znaków historycznych, który p... więcej»

Koniec czy falstart obrazowania w podczerwieni?
Zobrazowania w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR - ang. near-infrared) są pozyskiwane odkąd tylko rozwinęła się produkcyjnie fotogrametria analogowa. Rejestracja obrazów panchromatycznych w zakresie obejmującym NIR oraz obrazów kolorowych na emulsji colour-infrared (CIR) była przedmiotem niejednych prac fotogrametrycznych. Rewolucyjna (w zakresie jakości danych) zmiana kamer lotniczych z analogowych na cyfrowe, postępująca w Polsce od 2007 roku ewolucyjnie, znacząco zmieniła pozycję obrazowania w zakresie bliskiej podczerwieni. We współczesnej fotogrametrii cyfrowej możliwość pozyskania obrazu w bliskiej podczerwieni, z racji konstrukcji kamer lotniczych, jest bardzo prosta, gdyż kamera kadrowa podczas rejestracji danych zbiera informacje w 4 kanałach spektralnych. Ich przetworzenie i zagadnienie wykorzystania części zarejestrowanych danych w zakresie widzialnym pasma czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB) lub całości - wymienione pasmo widzialne plus bliska podczerwień (RGBNIR) zależy wyłącznie od potrzeb zamawiającego. Nie potrzeba już oddzielnego lotu z kamerą przeznaczoną do obrazowania w podczerwieni, aby takie dane pozyskać. Stąd też obrazowań w zakresie bliskiej podczerwieni w zasobie pojawiło znacznie więcej, gdyż w prawie każdym projekcie, w którym kamera cyfrowa miała użycie, rejestrowano również zdjęcia obrazujące teren i jego pokrycie w zakresie bliskiej podczerwieni. Archiwizacja tych danych i... więcej»

Czy geodeta może przeskoczyć przez ogrodzenie w celu wykonania pomiaru, pod nieobecność właściciela nieruchomości?
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie: § 4.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej; § 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Podobnie, wykonując modernizację ewidencji gruntów i budynków, geodeta musi pomierzyć budynki w terenie, często ogrodzonym, do którego nie ma dostępu. Również dokonując wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib czy też ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - istnieje potrzeba wejścia na ogrodzony teren. W zasadzie w wielu pracach geodezyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją. Jednocześnie w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanowiono, że: Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki; 4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych; 2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz inny... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Jakie znaczenie, przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej lasów, ma uproszczony plan urządzenia lasu - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 r. sygn. akt: II SA/Ol 351/18. Zgodnie z art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne "ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach". Stosownie zaś do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), "w ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu". Zdaniem Sądu, w świetle przytoczonych regulacji prawnych nie może budzić wątpliwości, że dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu jako las, dopóty nie jest dopuszczalna zmiana w innym postępowaniu ewidencyjnym określenia rodzaju użytku gruntowego na inny niż las. Choć organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków są związane zapisami uproszczonego planu urządzenia lasu, to w ramach prowadzonego postępowania ewidencyjnego nie są uprawnione do dokonywania oceny prawidłowości zawartych w tym planie zapisów czy też inicjowania postępowania zmierzającego do jego zmiany. 2. Projekt zmian w zakresie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Resort rolnictwa przygotował nowelizację rozporządzenia dotyczącego warunków i t... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - październik 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu październiku 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Stiga Enemarka z Danii i Robina McLarena z Wielkiej Brytanii. Artykuł nosi tytuł: "Making FFP Land Administration Compelling and Work in Practice"1. Artykuł zaprezentowano podczas corocznego spotkania komisji 7 FIG, które odbywało się w dniach od 24 do 28 września 2018 r. w Bergen w Norwegii. Autorzy w artykule zajmowali się problematyką podejścia do administrowania gruntami w podejściu... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Reforma nauki a nasza naukowa niepodległość (Tomasz Budzyński)
Gdy 1 października br. zainaugurowany został kolejny rok akademicki, a wraz z nim rozpoczęła się wielka reforma szkolnictwa wyższego i nauki, stało się jasne, że już nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś. Co prawda, jeszcze nie słychać wyraźnych odgłosów nadciągającej rewolucji, ale to jest tylko cisza przed burzą. Do końca listopada br. każdy pracownik prowadzący działalność naukową na uczelni (w instytucie) ma przypisać się do nowej dyscypliny (maksymalnie dwóch), a dokładnie złożyć oświadczenie o reprezentowanej przez niego dziedzinie i dyscyplinie. Jest to niezwykle ważne dla uczelni i samych pracowników, gdyż aby dana dyscyplina mogła być rozwijana, powinno ją reprezentować co najmniej 12 pracowników. Rozwój danej dyscypliny będzie zależał między innymi od jej finansowania, a z kolei wysokość ministe... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Wywłaszczenie z gruntów pod drogę poza podatkiem od towarów i usług - wyrok NSA z 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie występuje jako podatnik VAT, gdy na mocy decyzji wojewody zostaje pozbawiony ziemi w zamian za odszkodowanie. Rolnik ten jest czynnym podatnikiem VAT od 2006 r., a w 2014 r. w związku z planowaną budową drogi wojewoda zdecydował o wywłaszczeniu go z części gruntów. Grunty te rolnik otrzymał wcześniej od rodziców i wykorzystywał je wyłącznie do działalności rolniczej. Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wypłaciła rolnikowi odszkodowanie, jak i dyrektor Izby Skarbowej, stali na stanowisku, iż rolnik jest płatnikiem VAT, zatem winien wystawić fakturę - bo w związku z wywłaszczeniem gruntów dokonał ich odpłatnej dostawy. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w Poznaniu i uchylił interpretację dyrektora Izby Skarbowej. Zwrócił w uzasadnieniu uwagę na to, że zmiana przeznaczenia działek (z rolnych na przeznaczonych na inwestycje drogowe) nie nastąpiła z inicjatywy rolnika. Nie podejmował on też żadnych działań w tym zakresie, a w chwili wywłaszczenia służyły one do działalności rolniczej. Dopiero na mocy decyzji lokalizacyjnej zostały przeznaczone pod budowę drogi. W efekcie rolnik zmuszony był do zaprzestania działalności rolniczej, a grunty te stały się jego majątkiem osobistym. Zatem w momencie dostawy (wywłaszczenia) zbywał swój majątek osobisty, a nie towary handlowe (co wskazuje, że nie działał jako podatnik VAT). WSA na poparcie swoich wniosków powołał się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który potwierdził, że rolnik nie występował w tej transakcji jako podatnik VAT. Uzasadniał, że rolnik nie działał jako handlowiec, nie dążył do przekształcenia formy prawnej gruntów i nie podejmował żadnych innych aktywności, ... więcej»

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
100 lat geodezji w służbie Łodzi 48 Przegląd Geodezyjny nr 11/2018  Rok XC Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH ??Marcin Obijalski - Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ - "Rewitalizacja Łodzi - kompleksowe obszarowe podejście do przemian w mieście". Gali towarzyszyły wystawy archiwalnych map, innych dokumentów kartograficznych, fotografii i starodruków. Stoisko przybliżające gościom działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału w Łodzi uświetniały oryginalne, historyczne instrumenty geodezyjne wykorzystywane w czasach międzywojennych przez Oddział Pomiarów Miejskich. Obecnie stanowią one stałą ekspozycję w siedzibie Stowarzyszenia. W foyer prezentowane były ponadto grafiki autorstwa Jarosława Wiktorowskiego trafnie komentujące geodezyjną rzeczywistość. Gala Stulecia zawierała w programie dodatkowo niezwykle udaną uroczystą kolację oraz porywający swingowymi rytmami koncert Big Bandu "Fabryka Wełny". Organizatorom należą się niewątpliwie ukłony i podziękowania za zacne ugoszczenie przedstawicieli środowiska geodezyjnego oraz gratulacje - za trafione i należyte uczczenie jakże szacownego Jubileuszu. Joanna Bojko Trzecią prezentacją w tej sesji było wystąpienie Jana Schnercha - Geodety Miejskiego na temat: "Geodezja w służbie Łodzi". Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji przybliżył proces ewolucji (czy raczej rewolucji) mapy zasadniczej i ewidencyjnej: od mapy analogowej - do mapy numerycznej jako łącznego raportu graficznego z baz danych BDOT500, GESUT, EGiB, PRG, BDSOG. Modernizowane i tworzone w latach 2000 - 2012 bazy danych stanowią obecnie podstawę efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania miastem. Rastrowe i wektorowe informacje przestrzenne, których źródłem jest zasób geodezyjny, prezentowane są poprzez us... więcej»

Przyjęcie granic nieruchomości - granice w EGiB a granice w KW i innych dokumentach
W numerze 11/2018 Przeglądu Geodezyjnego zaprosiliśmy do dyskusji w kontekście przyjęcia granic nieruchomości do podziału. Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 2) w celu podziału nieruchomości; 3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji; 8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. Art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z § 6.1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa... więcej»

Nieodpłatne udostępnianie danych z rejestrów publicznych (Hanna MIERZWIAK, Dariusz Pręgowski)
Od Redaktora: W związku z wyraźnym trendem, dodatkowo inspirowanym przez Głównego Geodetę Kraju, do szerokiego i bezpłatnego udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, warto zwrócić uwagę na niuanse zawarte w obowiązujących przepisach prawa. W nich to bowiem zawarto mniej lub bardziej wyraźne ramy dotyczące zasad udostępniania tych danych. Oprócz nakreślenia procedur udostępniania danych, z przepisów tych wynikają również, mniej lub bardziej jednoznacznie, ograniczenia związane z tym udostępnianiem. Pomimo więc trendów i inspiracji, administracja publiczna, działająca co do zasady zgodnie z prawem, musi te ograniczenia respektować. Ujęcie tych ograniczeń winno być umożliwione poprzez zmianę lub doprecyzowanie przepisów. Hanna Mierzwiak, w kolejnym już artykule opublikowanym na łamach "Przeglądu Geodezyjnego", wskazuje na istotne szczegóły, które powinny być uwzględniane przy dokonywaniu decyzji co do formy, zakresu i zasad udostępniania danych dla realizacji zadań publicznych w obecnym stanie prawa, posiłkując się orzecznictwem i niejednokrotnie własną oceną regulacji w tym zakresie. Dariusz Pręgowski Tendencja do pełnego wykorzystania potencjału zawartego w gromadzonych przez administrację publiczną rejestrach i uwalniania danych, w szczególności tych zawartych w zasobach geodezyjnych i kartograficznych, w dzisiejszych czasach nikogo już nie powinna dziwić. Dane te niewątpliwie są motorem napędowym postępu gospodarczego i ułatwiają wszelkie decyzje inwestycyjne, czym przyczyniają się do rozwoju naszych lokalnych samorządów oraz całego państwa. O tym jednak, że nie wszystkie dane mogą być udostępnione nieodpłatnie zdajemy sobie jako urzędnicy sprawę. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne wciąż budzą wątpliwości w kwestii: zakresu, formy czy podmiotu, któremu można udostępnić dane. Brak pewności przy interpretowaniu przepisów prawa z tym związany wynika również z niestabilnej linii orzeczniczej. W ... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Będzie zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na stronie Prezesa Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych planowanych na IV kwartał 2018 roku, opublikowano informację o pracach związanych ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Numer projektu UD438 Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rodzaj dokumentu projekty ustaw Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń (wąskich gardeł) w procesie inwestycyjnym, w zakresie prowadz... więcej»

Dane przestrzenne pozyskiwane przy pomocy BSL i ich zastosowanie w leśnictwie DOI:10.15199/50.2018.10.3
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Bezzałogowy statek latający (BSL) Bezzałogowym statkiem latającym (unmanned aerial vehicles, UAV) jest urządzenie sterowane "manualnie, półautomatycznie, autonomicznie lub też w kombinacjach wymienionych wyżej wariantów". W literaturze przedmiotu, obok pojęcia bezzałogowego statku latającego, można odnaleźć takie określenia jak: dron, platforma latająca oraz model latający. Pomimo, że wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie, nie mają do końca tego samego znaczenia. Przykładowo według definicji wojskowej dronami są wyłącznie urządzenia samodzielnie wykonujące zadania - autonomicznie [10]. Pojęciem szerszym ukazującym możliwości użytkowania tej technologii jest bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS). Według definicji NATO jest to system, na który składają się takie elementy jak: bezzałogowy statek powietrzny, system wsparcia, a także całość wyposażenia i osoby niezbędne do kierowania bezzałogowym statkiem latającym. Definicja ta pokazuje, iż w przypadku dronów bezzałogowych niezbędnym elementem działania "statku" jest operator. Odstępstwo stanowią systemy autonomiczne, które działają w oparciu o przygotowane wcześniej algorytmy [5, 12]. Schemat obok przedstawia najważniejsze, czyli podstawowe elementy składowe multiwirnikowca. Jest to jeden z rodzajów bezzałogowych statków latających. Głównymi systemami napędowymi ww. platformy latającej są silniki oraz śmigła i to na nich spoczywa cały... więcej»

eXAM (Jarosław POLAK)
Systemy Informacji Geograficznej pojawiają się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Celem wdrożenia jest już nie tylko paszportyzacja posiadanej infrastruktury, ale również zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Sam system GIS z reguły pozwala na dokładną inwentaryzację majątku sieciowego, zgromadzenie informacji w centralnej bazie danych oraz ich aktualizację. Jednak zarówno system, jak i zaewidencjonowane w nim dane stanowią tylko jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowym zagadnieniem staje się umiejętne powiązanie tych elementów z procesami biznesowymi, które obejmują: ??przyłączanie nowych odbiorców, ?... więcej»

V Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2018 już za nami… (Lucjan Średnicki)
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz z Kołem SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym już po raz piąty zorganizowali, w dniach 22-23 września 2018 r. - Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym. W zawodach uczestniczyło łącznie 39 zawodniczek i zawodników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Patronat honorowy nad imprezą obj... więcej»

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich pn. „Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich” – konferencja inaugurująca pierwszy w Polsce Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków, 17 września 2018 r. (Jacek M. Pijanowski)
Niewiele jest w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geodezji organizowanych cyklicznie wspólnie z tzw. praktyką. W przypadku międzynarodowych konferencji naukowych Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczących urządzania obszarów wiejskich, jak dotąd się udawało. W dniu 17 września 2018 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się już XII konferencja z tego cyklu. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich. W ramach konferencji zainaugur... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc... więcej»

Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

GRANICA \* ...czyli HiT_ofonowe uzupełnienie w nawiązaniu do publikacji dr inż. Ludmiły Pietrzak "Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych" PG 7/2018 (Ryszard RUS)
Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przemieszczały się z miejsca na miejsce na ogromnych, nieograniczonych przestrzeniach. Granica pojawiła się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hodować zwierzynę, budować chaty i osiedla. Istnieje hipoteza, że najstarsze wyobrażenie granicy wywodzi się z obrządku uświęconego kultem religijnym, w toku którego kapłan (czarownik) zakreślał w miejscu przebiegu uroczystości linię władania bóstwa. Zakreślony przez nią obszar stawał się świętością, toteż przekroczenie linii traktowano jako sprzeniewierzenie się bóstwu i było surowo karane. Z upływem czasu miejsce mistycyzmu religijnego zajęła praktyka polityczna tworzących się organizacji przedpaństwowych i państwowych czyniąca nienaruszalność granic treścią społeczną. Pojęcie to ukształtowane było już w momencie powstawania Pisma Świętego, w którym dokładnie określono granice ziemi - zgodnie z Wikipedią najstarszą formą jest kudurru (kamień graniczny, stela graniczna). W starożytnej Mezopotamii stela kamienna ozdobiona reliefem w kompozycji pasowej (sceny figuralne, przedstawienia symboliczne) i czasami zawierająca napisy w piśmie klinowym o wysokości do 1 m, stanowiąca świadectwo nadania przez władcę majątku ziemskiego. Znana od III tysiąclecia p.n.e., powszechna w okresie panowania Kasytów. Kudurru zazwyczaj przechowywane było w świątyni, a właściciel otrzymywał kopię na glinianej tabliczce. Stałym elementem płyty było umieszczenie imienia darczyńcy i obdarowanego, a także odwołanie się do bogów. Kudurru były dokumentami poświadczającymi królewskie nadania ziemi członkom rodziny królewskiej oraz dworskim dostojnikom w okresie pa... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Podlaskie Forum GIS (Danuta KONOPKA)
W dniach 14 - 15 czerwca 2018 roku w Białowieży pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Marszałka Województwa Podlaskiego odbyła się XV konferencja z cyklu "Podlaskie Forum GIS". Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji został wybrany temat "Systemy Informacji Przestrzennej - kierunki rozwoju". Przybyłych gości, prelegentów oraz uczestników przywitała Danuta Konopka - Geodeta Województwa Podlaskiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W pierwszym dniu w konferencji wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, ... więcej»

Spotkanie przy Ognisku
Niezwykle ważną sprawą dla Naszego Zarządu od wielu już lat jest podejmowanie działań zmierzających do integrowania środowiska geodezyjnego. Jedną z flagowych inicjatyw są organizowane corocznie ogniska w Lesie Łagiewnickim, na terenie udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca pod hasłem "Na sportowo". Jak co roku koleżanki i koledzy nie zawiedli, przybyli wraz z rodzinami i przyjaciółmi. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od 1 do 17 lat.Spotkanie rozpoczęła prezes oddz... więcej»

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć (Jerzy GAJDEK)
1. Wstęp Co roku wojewódzkie Oddziały wraz Zarządem Głównym SGP organizują łącznie kilkanaście konferencji N-T, seminariów i spotkań technicznych, na których omawia się istotne dla środowiska geodezyjnego, a i tym samym też dla zleceniodawców prac geodezyjnych, zagadnienia mające wpływ na jakość świadczonych usług i postęp techniczny, przy naiwnym też mniemaniu o poprawie, nazwę to złośliwie - "bełkotu prawnego". Podobnie jest z konferencjami organizowanymi przez uczelnie wyższe posiadające kierunki geodezyjne. Nie inaczej traktowane są wspomniane zagadnienia w publikacjach zamieszczanych w Przeglądzie Geodezyjnym, GEODECIE i podręcznikach akademickich. Praktycznie wszystkie opracowania (artykuły) kończą się wnioskami. Zważywszy fakt, że większość konferencji jest cykliczna o długoletnich tradycjach, trzeba zadać proste pytanie - czy ktoś panuje nad tymi setkami (chyba nie przesadziłem) wniosków? Czy ktoś te wnioski analizuje i selekcjonuje, rekomendując te najistotniejsze dla prestiżu polskiej geodezji i geodetów? Odn... więcej»

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Metodyka wyznaczania geometrii ustawiania kół jezdnych mostu suwnicy wielkogabarytowej DOI:10.15199/50.2018.8.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Janusz KUCHMISTER)

1. Wprowadzenie oraz postawienie problemu Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń urządzeń mechanicznych oraz budowli inżynierskich są aktualnie wyznaczane z submilimetrową dokładnością. Dotyczy to m.in. geodezyjnego wyznaczania geometrii szyn torów oraz mostów suwnicowych [8]. Ten asortyment pomiarów eksploatacyjnych należy do częstych i odpowiedzialnych zadań geodezji inżynieryjnej. Dla zapewnienia sprawności eksploatacyjnej konstrukcji transportowych spełnione muszą być odpowiednie warunki geometryczne oraz tolerancje wymiarowe [2], [3], [4]. Podstawowym kryterium zapewniającym długookresową, bezawaryjną i niezawodną współpracę zespołu: tory podsuwnicowe - most suwnicy, jest spełnienie wymagań geodezyjnych instrukcji branżowych oraz normy PN-89/M-45453: "DŹWIGNICE. SUWNICE POMOSTOWE. WYMAGANIA I BADANIA" [1]. Fundamentalnym warunkiem geometrycznym jest właściwa regulacja - ustawienie poszczególnych kół napędzanych i tocznych w stosunku do główki szyny toru suwnicowego [6], [7]. Deformacje systemu nośnego suwnic mostowych oraz niespełnianie wymogów geometrycznych prowadzą do częstych awarii oraz postojów produkcyjnych. Wykrywanie jednocześnie występujących odkształceń plastycznych (stałych) oraz elastycznych (powracających) jest jednym z najodpowiedzialniejszych zadań geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń, ich interdyscyplinarnej analizy oraz kryterium oceny bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych konstrukcji transportowych. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji w zakresie niewłaściwej współpracy zespołu: koła jezdne - szyny toru suwnicowego, wyznaczone muszą być następujące parametry geometryczne: ??ustawienie kół napędzanych i pędzonych w płaszczyźnie poziomej i pionowej, ??identyczność wymiarów średnic kół napędzanych , ??sztywność konstrukcji mostu suwnicy w stanach odkształceń chwilowych i stałych, ??techniczna sprawność zespołu ... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
3 lipca/ 8 października/ 21 grudnia \* (Ryszard RUS)
Tytuł niniejszego HiT_ofonu zapewne zaskakuje, ale daty nie są przypadkowe, gdyż dotyczą dnia imienin… patrona geodetów: ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA (zwanego niewiernym* Tomaszem). Kościół katolicki obchodził święto liturgiczne św. Tomasza Apostoła do 1969 roku, 21 grudnia, reforma liturgiczna przeniosła je na 3 lipca. Kościół grecki obchodzi pamiątkę św. Tomasza 8 października. A ponieważ wydanie PG jest lipcowe, stąd niniejszy tekst przybliżający postać naszego patrona i kilka zapewne mało znanych faktów. Zadałem sobie pytanie, a po prawdzie "wujkowi google", dlaczego Tomasz i to ten niewierny? Okazuje się, że Świętych Tomaszów jest 15! Tomasz może 17 razy świętować swe imieniny w ciągu roku! W ikonografii św. Tomasz Apostoł przedstawiany jest przede wszystkim jako starszy mężczyzna z brodą w tunice i płaszczu, a jego atrybutami są: kątownica (węgielnica), kielich, księga (... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - maj 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Abdulvahita Torun z Turcji. Artykuł nosi tytuł: "Geodata Enabled Hierarchical Blockchain Architecture for Resolving Boundary Confl icts in Cadastre Surveys and Land Registration". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) - zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsc... więcej»

"Co mogę weryfi kować, a czego nie?" - bolączka polskich PODGiK (Witold ZALEWSKI)
Artykuł Pana Krzysztofa Sobczaka tak mnie zainspirował, że postanowiłem przedstawić swój punkt widzenia, czyli wykonawcy, autora opracowań geodezyjnych. Nie da się ukryć, iż od lat niezmiennie proces weryfi kacji i czas oczekiwania /tygodnie, miesiące/ na otrzymanie uwierzytelnionych dokumentów z PODGiK to chyba zmora każdego geodety. Mam wręcz wrażenie, że proces ten się pogłębia, spychając głównych twórców geodezyjnych baz danych /wykonawców/ na margines geodezji - to niedopuszczalne. Przecież cierpią na tym nie tylko geodeci, ale przede wszystkim zleceniodawcy, in... więcej»

W Ustroniu o aktualizacji rejestrów publicznych i nie tylko (Alicja Kulka)
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Prowadzenie i aktualizacja rejestrów publicznych". Uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:  istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,  problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,  wdrażania e-usług. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Była to pierwsza konferencja po nominacji. Wszyscy uczestnicy serdecznie przyjęli nowego Głównego Geodetę Kraju, przed którym stoi szereg zadań. W swoim expose GGK wspomniał o konieczności nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartografi czne. W imieniu organizatorów przywitała wszystkich obecnych Alicja Kulka, Prezes Honorowy SGP Oddział w Katowicach. Na sesjach plena... więcej»

Geoinfologia (4) Przyczynek do systemu – o stanowieniu prawa (Władysław BAKA)
Motto: Geodeta powinien utrzymać swą pracę na wysokim poziomie, poświęcając w miarę możności swój czas również sprawom nauki. Zrzeszenia fachowców ułatwiają wymianę poglądów, a uwagi praktyków są b. ważkie dla wprowadzenia bardziej doskonałych metod pracy. Jeżeli tedy inżynier miernictwa z jakichkolwiek powodów nie może oddać się ścisłej pracy naukowej, niechże nie pogardzi rolą systematyka, niechże spełni piękne zadanie kulturalne, polegające na stwarzaniu warunków dla postępu wiedzy technicznej, która tak wielką odgrywa rolę w gospodarstwie i obronie Państwa. Prof. dr inż. Kasper Weigel W odczycie pt: "Zadania naukowe inżyniera geodety" wygłoszonym na I Kongresie Inżynierów Miernictwa w Warszawie w lutym 1939 r. Geoinfologia jest to społeczny, zorganizowany system tworzenia, wymiany (w tym aktualizacji) i udostępniania danych geoprzestrzennych na potrzeby naukowe, gospodarcze i obronne całego społeczeństwa, poparty nauką i nauczaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w zawodach: geodety uprawnionego, urzędnika organu administracji geodezyjnej oraz pracownika nauki - nauczyciela w dziedzinie geodezji i kartografi ... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji (Włodzimierz Chytry)
W dniach 24-26 maja 2018 roku, w stolicy Czech, Pradze odbyły się XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji. Od wielu lat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Cesky Svaz Geodetu a Kartografu oraz Slovenska Spolecnost Geodetov i Kartografov organizują naprzemiennie, tradycyjne Międzynarodowe Dni Geodezji. Organizacja tych dni, w roku 2018, przypadła kolegom z Czech, którzy przygotowali Konferencję w Pradze, w hotelu DUO, ul. Teplicka 492.Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała liczna grupa koleżanek i kolegów, pod przewodnictwem kol. Prezesa SGP prof. Janusza Walo, który był jednocześnie jednym z prowadzących obrady. Program konferencji XXIV Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji został podzielony na następujące bloki tematyczne: Blok 1. Aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezji w poszczególnych krajach. Blok 2. Osnowa geodezyj... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Praktyczne zastosowanie metadanych W poprzednim numerze przedstawiłem zagadnienia dotyczące metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W bieżącym postaram się krótko zaprezentować Państwu praktyczne aspekty wykorzystania metadanych do wyszukiwania danych i usług danych przestrzennych dostępnych w interesującym nas obszarze. Ponieważ w Polsce centralnym punktem dostępowym do metadanych jest serwis www.geoportal.gov.pl, więc w nim będziemy szukać potrzebnych metadanych. Aby uruchomić wyszukiwanie ... więcej»

Informacje o użytkach gruntowych oraz klasach bonitacyjnych w ewidencji gruntów i budynków (Witold RADZIO)
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) treścią ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) są między innymi informacje dotyczące użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów. Z art. 20 ust. 3 tej ustawy wynika ponadto, że gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne oraz grunty leśne. Użytki gruntowe, które nie są zaliczane do gruntów rolnych lub gruntów leśnych nie podlegają tej klasyfikacji. Systematyka użytków gruntowych Systematykę użytków gruntowych, wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), ustalają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie EGiB". Zgodnie z § 67 tego rozporządzenia, użytki gruntowe, wykazywane w EGiB, dzielą się na 6 następujących grup: - grunty rolne, - grunty leśne, - grunty zabudowane i zurbanizowane, - użytki ekologiczne, - grunty pod wodami, - tereny różne oznaczone symbolem - Tr. Przepisy § 68 rozporządzenia w sprawie EGiB ustalają podział gruntów rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów pod wodami na użytki gruntowe oraz określają oznaczenia tych użytków. Użytki ekologiczne oraz tereny różne nie podlegają dalszemu podziałowi; nazwy tych grup użytków gruntowych są jednocześnie nazwami użytków gruntowych. Grunty rolne dzielą się na: 1) użytki rolne, do których zalicza się: a) grunty orne, oznaczone symbolem - R, b) sady, oznaczone symbolem - S, c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps, e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W, h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczon... więcej»

XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE
17 i 18 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się XIV i ostatnie już Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, zorganizowane przez Województwo Małopolskie, Wojewodę Małopolski, Miasto Kraków, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- -Kartograficzne w Krakowie. Tegorocznym tematem przewodnim była "Jedna przestrzeń - różne spojrzenia". Podczas dwudniowego sympozjum, uczestnicy mogli wysłuchać oraz dyskutować m.in. o nowych wyzwaniach stojących przed geoportalami regionalnymi, innowacyjnych rozwiązaniach i funkcjonalności regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, międzybranżowych problemach związanych z zasilaniem baz danych o budynkach oraz o opracowaniu modeli 3D budynków. - Kompetentna informacja przestrzenna jest kluczem do zarządzania przestrzenią - podkreśliła na wstępie Elżbieta Koterba, która reprezentowała Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zabierając głos, Jerzy Gaździcki, Prezes Polskiego Towarzystwa Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wyraził niepokój, że geodezja i kartografia oraz informacja geoprzestrzenna stają się przedmiotami w rozgrywkach politycznych, dlatego tak istotna jest współpraca między tymi dziedzinami. Pierwszą sesję pt. "Nowe wyzwania przed geoportalami regionalnymi" rozpoczęli Maria Wojtacha i Rafal Bletek, którzy omówili MIIP-2, czyli Małopolską Infrastrukturę Info... więcej»

Wykorzystanie modelu 3D do przeprowadzenia analizy zacienienia DOI:10.15199/50.2018.6.2
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) Według J. Gaździckiego [2] systemem informacji przestrzennej nazywamy "system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach". Analizując rozwój systemów informacji geograficznej w Polsce, można przypuszczać, że infrastruktura danych przestrzennych dotycząca kraju przeobrazi się w infrastrukturę informacyjną państwa. Nastąpi synchronizacja rejestrów publicznych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr granic, system TERYT i bazy danych topograficznych. W systemach katastralnych swoje miejsce znajdą nie tylko prawa własności, ale także inne prawa i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Można na tej podstawie sądzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczegółowe dane 3D. Łącząc takie dane z dokładnymi zobrazowaniami fotogrametrycznymi, będzie można otrzymać wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie przyczyni się do przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzennych oraz modelowania zjawisk występujących w rzeczywistości [3]. 2. Kataster wielowymiarowy Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] definiuje ewidencję gruntów i budynków jako "system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Zamiennie stosuje się również nazwę kataster nieruchomości. Stanowi on pe... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Z Florianem Romanowskim - Prezesem OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu oraz Adamem Augustynowiczem - Wiceprezesem OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
FLORIAN ROMANOWSKI: Zanim zadasz mi pierwsze pytanie, chciałbym Ci podziękować, że zgodziłaś się, żeby to był wywiad nie tylko ze mną, ale również z Adamem Augustynowiczem. Obaj jesteśmy prezesami OPEGIEKA w Elblągu. Nasza firma działa jak drużyna, jest wielu wspaniałych kierowników zakładów, pracowni, liderów swoich odcinków. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale choć kilku z nich muszę: Sławomir Świderski - wiceprezes, współzałożyciel firmy, Sławomir Czkuj - dyrektor ds. wdrożeń czy Jakub Krawczyk - dyrektor ds. rozwoju. Dziś my dwaj z Adamem Augustynowiczem będziemy opowiadali o firmie, tak naprawdę reprezentując całą załogę OPEGIEKA. LUDMIŁA PIETRZAK: Studia skończyłeś w 1973 r. na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych. Po studiach, pracowałeś w administracji w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Urzędu Miasta w Elblągu. Po powołaniu do wojska już do administracji nie wróciłeś - rozpocząłeś pracę w OPGK Gdańsk jako kierownik zespołu polowego - nie ciągnęło Cię do pracy w administracji? F.R.: Miejskie Pracownie Geodezyjne, funkcjonujące do roku 1974 w miastach na prawach powiatu, były hybrydą - a więc jednostką administracji geodezyjnej wydającą decyzje administracyjne, prowadzącą ewidencję gruntów i budynków, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wtedy ten twór nazywał się "Składnica Geodezyjna"), ale były również jednostką wykonawczą na terenie miasta - w zakresie podziałów nieruchomości, prac realizacyjnych, inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, również map do celów projektowych. Mniej więcej połowa składu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej to byli wykonawcy prac geodezyjnych. Ja byłem zatrudniony jako geodeta-wykonawca, wobec czego urzędnikiem w żadnej mierze w życiu nigdy nie byłem. L.P.: Dlaczego przeniosłeś się do pracowni terenowej w Elblągu? F.R.: Pierwszą połowę roku 1974 spędziłem w Szkole Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artyleri... więcej»

Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej - to już pewne (Tomasz Budzyński)
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawy mieszkaniowej budzi nadal duże emocje. Znalazło to odzwierciedlenie w trakcie konsultacji publicznych, w których do projektu zgłoszono ponad tysiąc uwag. Niektóre podmioty przesłały propozycje zmian do ustawy, niektóre głównie skrytykowały rozwiązania zawarte w projekcie, inne poszły jeszcze dalej - żądając wstrzymania prac legislacyjnych nad projektem specustawy mieszkaniowej. Wśród podmiotów zgłaszających propozycje zmian w ramach konsultacji publicznych było Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które przesłało ich łącznie 37. Nasze Stowarzyszenie jest przeciwne rozwiązaniom, stanowiącym "obchodzenie" prawa, które stanowi plan miejscowy. Proponuje się w zamian rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany MPZP w przyśpieszonej procedurze, na wzór zapisó... więcej»

SURVEYORS (Ryszard RUS)
Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope’s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Recenzja Geofelietonów
MAESTRO Literatura straciła, geodezja zyskała. O 17 lat młodszy od Sławomira Mrożka. Gdyby na rozstajach młodości wybrał pisarstwo, mówilibyśmy o nim "drugi Mrożek". A może o Mrożku "drugi Adamczewski"? Porównywalibyśmy "Zdzicha" z Hrabalem, Haszkiem, Gogolem... TALENT «"Ogniem i mieczem" znałem jako dziecko na pamięć.» /201412/ «Ciągoty grafomańskie miałem od czasów gimnazjalnych. Jako dziecię ludu miałem trudności w poprawnym wysławianiu się, było dla mnie katorgą "opowiadanie" jakiegoś tekstu "własnymi słowami". Musiałem nadrabiać wypracowaniami pisemnymi i doszedłem w pisaniu do czołówki klasowej. Edek R-ski, mój student, redaktor naczelny gazetki wydziałowej "Paralaxa", gdzie ja prowadziłem dział "kroniki towarzyskiej", nie wie chyba, że pobudził u mnie jeszcze bardziej wspomniane ciągoty. Wystartowałem w konkursie "Polityki" na pamiętniki inżynierów i otrzymałem wyróżnienie honorowe. Nawet mnie wydrukowali w świątecznym, wielkanocnym numerze 1963... » Oto próbka talentu, wspomnienie z roku 1957, wieś Jęczydół w Szczecińskiem, opis kolektywizacji : ...Osadnicy wyprzedali lub przepili bądź zjedli cały prawie inwentarz żywy i założyli Rolniczy Zespół Spółdzielczy. Państwo postawiło spółdzielnię na nogi. Z kredytów zakupiono nową trzodę, zaczęto budować ośrodek gospodarczy. Przed październikiem 1956 spółdzielcy z Jęczydołu byli zupełnie dobrze zagospodarowani. Po październiku od razu rozwiązali spółdzielnię. Dla uczczenia tego wydarzenia ucztowali chyba z miesiąc. Wyrżnęli i zjedli wielkie stado owiec. Rozdzielili między siebie, jak łupy wojenne, całe za kredyty państwowe zakupione mienie spółdzielcze i długo jeszcze "urzędowali" w gospodzie w pobliskiej Kobylance. Niestety, wszystko co przyjemne, szybko przemija. Państwo przypomniało o konieczności spłacania kredytów. Powiało grozą. Nie było czym uprawiać ziemi. Jak na urągowisko sterczą mury zaczętej obory spółdzielczej na 150 krów. Jak tu żyć nam biednym... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN W lutowym wydaniu Przeglądu Geodezyjnego sporo miejsca poświęciliśmy przedstawieniu projektu realizowanego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Dziś kilka słów na temat uruchamianej e-usługi, którą GEOPOZ przygotował dla wykonawców prac geode... więcej»

Panie Mecenasie - to wygraliśmy czy przegraliśmy przed KIO? (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
O tym, jak bardzo wykonawca, odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) lub zamawiający może się zdziwić rozstrzygnięciem Izby, powinna decydować jedynie struktura procesu odwoławczego ustalona m.in. treścią art. 190 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 2-4 i ust. 7 i w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jak wielokrotnie wskazywano w licznych wyrokach KIO, w trakcie postępowania odwoławczego skład orzekający Izby nie może zastąpić i nie zastępuje zamawiającego, dlatego też nie przeprowadza za zamawiającego przypisanych mu ustawowo czynności. Weryfikuje jedynie działania zamawiającego, biorąc pod uwagę wyłącznie treść przepisów i ustalony na moment zakończenia rozprawy stan faktyczny i tylko w tym obszarze ocenia zgodność działań lub zaniechań zamawiającego z literą ustawy Pzp. Chociaż trzeba dodać w tym miejscu, że skład orzekający nie jest związany żądaniami odwołującego się i Izba może nakazać np. wprowadzenie innej treści warunku udziału w postępowaniu czy opisu przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert niż tego żądano w odwołaniu. Ta zmiana może nie satysfakcjonować odwołującego się, może też nie otworzyć mu dostępu do postępowania, pomimo uwzględnienia odwołania przez Izbę. Niemniej jednak treść nakazanej zmiany w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu musi się mieścić w ramach możliwości, jakie daje przepis, którego naruszenie Izba stwierdziła. Nie można zapominać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ko... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Wezwanie wystosowane w trybie art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych pisma wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników - brzmi teza wyroku WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SAB/Lu 169/17. Braki odnoszące się do wad materialnych dokumentacji mogą być - co do zasady - sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania. Z uwagi na to, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nie podlega zaskarżeniu, kontrola tego aktu następuje w ramach skargi na bezczynność organu. Z bezczynnością organu mamy do czynienia nie tylko w przypadku, gdy mimo upływu terminu sprawa nie jest załatwiona, ale również przypadkach, gdy organ odmawia jej rozpoznania lub załatwienia, bo mylnie sądzi, że zachodzą okoliczności, które uwalniają go od obowiązku prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie i zakończenia go wydaniem aktu administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie, który pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 64 § 2 k.p.a., pozostaje w bezczynności. Art. 64 § 2 k.p.a. obejmuje wyłącznie formalne braki pisma, inne niż wskazane w § 1, do których, stosownie do treści art. 63 § 2 i 3 k.p.a., należą: określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa przez pełnomocnika - dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania wskazane w przepisach szczególnych. Innymi słowy, art. 64 § 2 k.p.a. dotyczy wyłącznie tego rodzaju formalnych braków pisma, których nieusunięcie nie pozwala na nadanie temu pis... więcej»

Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie… kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Co z tym systemem? (Władysław BAKA)
W2016 roku własnym sumptem wydałem książkę pt. "Wertepy polskiej geodezji - trudna droga do systemu", w której oprócz opisów stanów istniejących i propozycji rozwiązywania nabrzmiałych w środowisku geodetów problemów, w sposób wyrazisty nakreśliłem, można rzec, fizyczne istnienie systemu zwanego powszechnie geodezją i kartografią jako wielkiego systemu wymiany (tworzenia, ewidencjonowania, przetwarzania i wydawania) danych i informacji geoprzestrzennych. W książce tej, w celu sprawnej prezentacji systemu na użytek poszczególnych artykułów, zastosowałem skrót [ADN]. Prace nad książką wymagały przestudiowania podręczników oraz książkowych i referatowych publikacji z zakresu nie tylko samej geodezji, ale również z takich dziedzin jak: socjologia, etyka, prakseologia, organizacja i zarządzanie, a nawet filozofia i prawo. Pozycje literatury starałem się umieszczać pod tekstami niektórych artykułów. Książkę, o której mówię, ukończyłem, lecz studiowanie tekstów w dziedzinach, które choćby w małym stopniu związane są z geodezją i kartografią, kontynuuję z coraz większym zainteresowaniem, bowiem jako się rzekło, sam system jest wielki, a tyczące go dziedziny to prawie kosmos, czego dowodzi zagadnienie działania owego systemu, które wciąga jak kosmiczna czarna dziura. Po przeczytaniu książki (jeśli ktoś ma tyle cierpliwości) jawi się jaśniej druga część jej tytułu: "trudna droga do systemu". Skrót [ADN] miał dotychczas techniczny, a więc i doraźny charakter, natomiast całe zagadnienie to trwały społeczny system wielu funkcji zawodowych, których działanie w cał... więcej»

Żaba na środku polany (czyli rzecz o dokumentach operatu podziałowego) (Dariusz Pręgowski)
Do nakreślenia kilku słów na temat, skłoniła mnie niedawna sytuacja. Oto współpracownik zakomunikował mi właśnie: musimy napisać jakąś informację dla geodetów wykonujących u nas opracowania (czyli napisać tzw. wytyczne powiatowe...) w temacie wydawania im uwierzytelnionych protokołów z operatów złożonych przez nich do PZGiK. Troszkę zdziwiony, na zadane pytanie - a jakich to protokołów? - otrzymałem odpowiedź - Przyjęcia granic do podziału... Dalej współpracownik wyłuszczył mi swój już gotowy pomysł (za to cenię moich współpracowników!), dotyczący wymaganych pełnomocnictw, rygorów z tym związanych, wysokości opłat itp. Muszę przyznać, że przez chwilę zbaraniałem, nie rozumiejąc o co mu chodzi i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi, dowiadując się dodatkowo, że takich próśb jest coraz więcej. Zaciekawiony więc już mocno, wysłuchałem o problemie do końca i postanowiłem napisać kilka zdań. Okazuje się, że stosowanie od lat utartej praktyki, która jakby się mogło wydawać, nie wymaga analizy oczywistych i starych (względnie) przepisów, może prowadzić do popełniania błędów. Problem jest drobny, ale wbrew pozorom takie błahe problemy często powodują, że pracownik administracji publicznej, czując się w obowiązku respektować przede wszystkim przepisy prawa, musi działać wbrew zdrowemu rozsądkowi lub też wymyślać "prawo powiatowe". Otóż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. - dalej: ustawa ogn), w art. 97 ust 1a wymienia się literalnie dokumenty, które wnioskodawca o podział nieruchomości powinien dołączyć do wniosku kierowanego do właściwego organu. Wśród tych dokumentów w pkt. 5 czytamy - protokół z przyjęcia granic nieruchomości. A zatem, urzędnik gminny, czytając również literalnie przepisy, winien egzekwować od wnioskodawcy złożenie takiego dokumentu. Przepisy wykonawcze dotyczące podziałów ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i ... więcej»

System zamówień, jaki znamy wkrótce odejdzie do lamusa, a mało kto jest na to przygotowany, zwłaszcza dotyczy to MŚP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., powoduje po stronie wykonawców, że składanie dokumentu JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Zatem wykonawca nie może do oferty dołączyć... więcej»

Zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2018.3.3
(Artur Biela)

Wstęp Ewidencja gruntów i budynków gromadzi, aktualizuje oraz udostępnia informacje o gruntach, budynkach i lokalach (informacje przedmiotowe), ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (informacje podmiotowe)1. Przepisy prawa geodezyjnego, wskazując na podmiot ewidencji, odsyłają do art. 20 ust. 2 pkt 1 p.g.i k., zgodnie z którym w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się właścicieli nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli, inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości; b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Podmiotem ewidencji jest więc osoba, organ lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie prawo do gruntów, budynków lub lokali. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków2 prawa te uwidacznia się na podstawie wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych i umów zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa dokonuje podziału podmiotów ewidencji gruntów na trzy kategorie. Pierwszą stanowią właściciele nieruchomości, drugą władający, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz trzecią, którymi są władający na zasadach samoistnego posiadania3. W drugiej z ww. kat... więcej»

O dronach w trzech aktach (Krzysztof BAKUŁA)
Prolog Ostatnie wydarzenia, z jakimi miałem do czynienia, bardzo wiązały się z tematem bezzałogowych statków latających określanych w Polsce jako BSL, ale czasem i BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), SBZ (Systemy Bezzałogowe - skrót ten jest nieco szerszy), a zagranicą po prostu UAV (Unmanned Aerial Vehicles), UAS (Unmanned Aircraft/Aerial System) czy Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), a i często jako ogólnie (chociaż nawiązując już do typu platformy): drony, wielowirnikowce, samoloty bezzałogowe, latające skrzydła. Rynek dronów jest rozwojowy i interdyscyplinarny, co zaowocowało namnażaniem się różnych skrótów określających narzędzia tej technologii. Wydarzenia te ułożyły mi się w pewne studium przypadków, które zaprezentuję w trzech odsłonach. Historia ta nie jest jeszcze dramatem, na co mogłyby wskazywać wyszczególnione części niniejszego felietonu, podzielone na akty z prologiem i epilogiem. Są to jednak trzy odsłony historii wykorzystania BSL, które zwieńczone zostały wnioskami, pokrywającymi się z tym, co usłyszałem podczas jednego z wydarzeń konferencyjnych, w którym uczestniczyłem w ostatnich tygodniach. Temat wiąże się z ortofotomapą - produktem, który można określić na wiele sposobów i który stworzyć można z różnych danych wejściowych. W artykule w PG 3/2017 "Po co nam ortofotomapa?" poruszałem tematykę różnego nazewnictwa ortofotomapy, celowo jednak nie dotykając tematu dronów, gdyż nazwa produktu przetwarzania zdjęć niskopułapowych z platform BSL jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Klasyczna definicja ortofotomapy związana jest z produktem przetworzenia zdjęć fotogrametrycznych do rzutu ortogonalnego (prostokątnego) z uwzględnieniem parametrów orientacji wewnętrznej kamery (związanej z błędami wynikającymi z wykorzystanej kamery), orientacji zewnętrznej (opisującej miejsce, z którego pozyskane zostało zdjęcie i kąty, pod jakim je wykonano), a także wpływu deniwelacji terenu opisanego numerycznym modelem tere... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty α i β, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

W nowym roku - nowe budynki - po nowemu, czyli zmiany w zasadach projektowania (Tomasz Budzyński)
Przełom roku to czas wielu zmian, w nieruchomościach również. W związku z rekonstrukcją rządu z dniem 22 stycznia br. kierowanie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w tym także nadzór nad Głównym Geodetą Kraju przejął od Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Infrastruktury) nowo powołany Minister Inwestycji i Rozwoju. O jego działaniach, mam nadzieję, że nie raz jeszcze będę miał okazję napisać, również w związku z rozwojem polskiej geodezji. Póki co, w tym miesiącu, wrócę jeszcze do efektów działalności ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niniejszy materiał ma na celu przybliżenie dużego przedsięwzięcia realizowanego przez ostatnie półtora roku przez poznański Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. W chwili obecnej GEOPOZ wkracza w ostatni etap realizacji projektu, który zakończy się w czerwcu 2018, zatem sytuacja jest mocno dynamiczna: część zadań zostało ukończonych, niektóre trwają, w innych testowane są dostarczone rozwiązania. Cele projektu Celem strategicznym projektu jest zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli, a w szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców, projektantów i komorników - poprzez uruchomienie dedykowanych e-usług. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: ??ucyfrowieniu, podniesieniu jakości i uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ??zwiększeniu dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z pzgik obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych i innych przedsiębiorców oraz obywateli (w tym właścicieli, władających nieruchomościami lub posiadających interes prawny), poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. Wśród celów pośrednich projektu możemy wymienić: wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim, poprawę efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zmniejszenie obciąże... więcej»

Gdzie ta nasza GEODEZJA?
W dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 29 w Monitorze Polskim opublikowano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, gdzie na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent powołał w skład Rady Ministrów Jerzego Stanisława Kwiecińskiego na urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Andrzeja Mieczysława Adamczyka na Urząd Ministra Infrastruktury. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 94 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, gdzie zarządzono, że minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rozporządzenie weszło 9 stycznia 2018 roku. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 101 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane to m.in. Główny Geodeta Kraju. W środowisku geodezyjnym zadawano sobie pytanie - gdzie jesteśmy i kto jest naszym ministrem? W dniu 22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 175 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwo... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 95/46/ WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej prezentuję stanowisko GIODO dotyczące udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych: Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest nadal ważna, o ile jest ona zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): "jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia". RODO nie przewiduje przepisów przejściowych w stosunku do dyrektywy 95/46/WE. Ważność zachowuje zatem zgoda, która została pierwotnie zebrana w sposób gwarantujący osobie, której dane dotyczą, złożenie oświadczenia spełniającego następujące kryteria: ??dobrowolność - zgoda oznaczać musi możliwość realnego, swobodnego wyboru, nie może być wymuszona; brak wyrażenia zgody nie może również powodować negatywnych konsekwencji dla osoby, której dan... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty
W dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Główny Sąd Konkursowy został powołany dla oceny założeń do projektu scaleń gruntów obiektów, wpisanych na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dla oceny założeń do projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady. Główny Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Jarosław Wiśniewski wraz z zespołem w składzie: Kamil Baćkowski, Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Robert Kowalczyk, Jacek Wincenciak, kierując się zasadami określonymi Regulaminem Konkursu, zatwierdzonym w dniu 8 września 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, dokonał oceny i wyboru prac. Przy wyborze kierowano się: ??wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych operatów scaleniowych, ??opiniami poszczególnych Oddziałowy... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 27/01/2018 Na podstawie rysunku fragmentu niwelety osi trasy komunikacyjnej zaprojektuj wklęsły pionowy łuk kołowy w wierzchołku załamania niwelety W. Oblicz wysokości i pikietaże punktów głównych W, P, S, K łuku pionowego. DANE: 1) wysokości punktów niwelety: HA = 240.00 m, HB = 204.00 m, 2) pikietaż punktu A - PikA = 840.00 m, 3) pochylenia odcinków niwelety: i1 = -4%, i2 = -2%, 4) odległość między punktami A i B - d = 1300.00 m, 5) promień pionowego łuku kołowego R = 4000.00 m. Krzyżówka geodety 23 - rozwiązanie krzyżówki z Przeglądu Geodezyjnego nr 12/2017 PO... więcej»

Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i geodetów (Andrzej HOPFER)
Szanowni Państwo, Prezentacja, którą Państwu dzisiaj przedstawiam nie jest oczywiście wynikiem dociekań naukowych i rezultatem obserwacji, poddanych "obróbce" matematycznej i logicznej. Chcę Państwu tylko zaprezentować moją wizję - tę z przeszłości i tę na przyszłość - tego, co ja uważam za GEODEZJĘ i jej cechy charakterystyczne. Jest to wynik moich przemyśleń i porównań z innymi zawodami nauczanymi i wykonywanymi w Polsce - i choć nie wiem, jak Państwo to osądzą - myślę, że jest to raczej wynik dość racjonalnego myślenia, niż tylko megalomanii. Rozważania te można zacząć od pytania - ilu nas jest? Moja odpowiedź to - nie wiem ilu, ale na pewno można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie. Oczywiście i przede wszystkim jako geodeci - tj. w wykonawstwie szeroko pojętym, w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie. To jest według mnie oczywiste i nie będę rozwijał tego wątku dalej. Chcę jednak zwrócić Państwu uwagę na wielorakość, różnorodność i multidyscyplinarność tego co robiliśmy, robimy i będziemy zapewne robić w przyszłości. I nie chodzi mi o geodetów - "mistrzów" w innych dziedzinach jak na przykład Redlińskiego w literaturze, Pekowskiego w operze i Cichego jako himalaisty. Są to ludzie o specjalnych i nadzwyczajnych zdolnościach niewynikających z zawodu, a z nich samych. Nie będę też próbował klasyfikować, porządkować czy nawet definiować fragmentów swojego spojrzenia na temat tego wystąpienia, bo i tak byłoby to niepełne i podważalne. Będę się jedynie starał przedstawić Państwu, a pewnie najczęściej tylko przypomnieć, jak obszerną merytoryczną wiedzę prezentują geodeci-mierniczowie i co z tego wynika. I tu jedna próbka systematyzowania, bo albo umiemy tak wiele i sięgamy do tylu sąsiednich lub na... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577